بررسی رابطه بین دین‌داری و سبک زندگی در بین شهروندان شهر شاهین‌دژ

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – ایران.

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

این مطالعه باهدف مطالعه رابطه بین دین­داری و سبک زندگی دربین شهروندان شهر شاهین­دژ پرداخته است. جامعه آماری تحقیق جمعیت شهروندان شهر شاهین­دژ (شهروندان بالای 15 سال) به تعداد 29000 نفر می­باشد. طبق فرمول کوکران نمونه آماری تحقیق 379 نفر محاسبه شدکه با روش تصادفی چند­مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار مورد مطالعه در این تحقیق پرسشنامه بود که ابتدا پس از تامین اعتبار و پایایی آن به شهروندان شهر شاهین­دژ داده شد تا به آن­ها پاسخ­دهند. پایایی پرسشنامه ضریب بالایی (828/0) را جهت ادامه مطالعه نشان داد، پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه­ها و آزمون فرضیات که به دو روش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد نتایج زیر حاصل گردید: بین متغیرهای مدیریت بدن، روابط بین شخصی، هنجارهای مصرف، سطح تحصیلات و سن، و میزان دین­داری شهروندان شهر شاهین­دژ رابطه معناداری وجود داشت و اما بین متغیر تاهل شهروندان و میزان دین­داری آن­ها تفاوت معنادار وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the religiosity and the lifestyle among Shahindej citizens

نویسندگان [English]

  • Maria Jafarzadeh 1
  • Mahmood Elmi 2
چکیده [English]

This study was aimed to investigate the relationship between the religiosity and the lifestyle among Shahindej citizens. The population the study was 29000 citizens has been from whom 379 individuals (over15 years old) were selected by Cochran formula and multistage random sampling. A standardized questionnairewas distributed among the population of the sample. The constancy of the questionnaire showed a high coefficient for continuing of the study. By analyzing the questionnaire and examining the hypothesis in a descriptive statistic and comprehensive way the following results were obtained: There is a meaningful relationship between the variables of body management, interpersonal communications, norms of consumption, education level, age and the degree of religiosity of Shahindej citizens. And there is also a meaningful difference between the variables of the citizens’ married life and the degree of their religiosity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • lifestyle
  • Shahindej citizens

religiosity, lifestyle, Shahindej citizens.

 

بوردیو، پ. (1390). تمایز، نقد اجتماعی قضاوت­های ذوقی.ترجمه: ح، چاوشیان. تهران: نشر ثالث.
بوردیو، پ. (1380). کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی. ترجمه: م، مردی­ها. تهران: انتشارات نقش نگار.
پنجه­بند، س، ی. (1385). بررسی تاثیر خانوده بر میزان اعتماد اجتماعی دانش­آموزان سال سوم دبیرستان­های شهر تهران.پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
جورابچی، ک. (1378). جراحی پلاستیک بینی، آری یا نه.تهران: انتشارات پورسینا.
جهان­بگلو، ر. (1379). ایران و مدرنیته. تهران: نشر گفتار.
چاوشیان، ح؛ و دیگری. (1381).از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی. نامه علوم اجتماعی. شماره سی­ام.
چنی، د. (1382). سبک زندگی.
خواجه ­نوری، ب؛ و همکاران. (1390).سبک زندگی و مدیریت بدن. فصلنامه علمی پژوهشی جامعه­شناسی زنان. سال دوم، شماره چهارم، صص 47-21.
روشه، گ. (1375). تغییرات اجتماعی.ترجمه: م، وثوقی. تهران: نشر نی.
سراج­زاده، س، ح. (1383). چالش­های دین و مدرنیته. مباحثی جامعه­شناختی در دین­داری و سکولار شدن. تهران: طرح نو.
سراج­زاده، س، ح. (1378). نگرش­ها و رفتارهای دینی نوجوانان تهرانی و دلالت­های آن بر نظریه سکولار شدن. نمایه پژوهش. شماره 9 و 10 صص 118-105.
سروی، خ؛ و دیگری. (1389).جهانی­شدن سبک زندگی و تقاضای دگرگونی سیاسی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. سال پنجم، شماره 20، صص 21-1.
سگالن، م. (۱۳۷۰). جامعه­شناسی تاریخی خانواده. م، الیاسی. تهران: مرکز.
سیدمن، ا. (1391). کشاکش آراء در جامعه­شناسی. ترجمه: ﻫ، جلیلی. تهران: نشر نی.
سیدمن، ا. (1386). کشاکش آراء در جامعه­شناسی.ترجمه: ﻫ، جلیلی. تهران: نشر نی.
شالچی، و. (1390). بررسی تفاوت­های منطق­های، نسلی و جنسیتی سبک زندگی در میان  شهروندان تهرانی. مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران.
شایسته، گ؛ و همکاران. (1385).بررسی رابطه رضایت­مندی زناشویی با باورهای ارتباطی و انتظارات غیر­منطقی زوجین. فصلنامه خانواده پژوهی. 7 (2)، صص 238 -223.
فاضلی، م. (1382). مصرف و سبک زندگی. تهران: نشر قم.
فیروزجاه، ع؛ و دیگران. (1390).رابطه سبک زندگی و دین­داری از دیدگاه ابن خلدون.پژوهش­های علم و دین. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال دوم، شماره اول، صص 32-17.
گیبینز، ج؛ و دیگری. (۱۳۸۱). سیاست پست مدرنیته.ترجمه: م، انصاری. تهران: انتشارات گام نو.
گیدنز، آ. (1382). تجدد و تشخص(جامعه و هویت شخصی در عصر جدید). ترجمه:ن، موفقیان.تهران: نشر نی. چاپ دوم.
گیدنز، آ. (۱۳۷۸). تجدد و تشخص (جامعه و هویت شخصی در عصر جدید).ترجمه: ن، موفقیان. تهران: نشر نی.
گیدنز، آ. (1380). پیامدهای مدرنیت.ترجمه: م، ثلاثی. تهران: نشر مرکز. چاپ دوم.
گیدنز، آ. (1386). جامعه­شناسی. ترجمه: م، صبوری. تهران: نشر نی.
مقصودی، س؛ و همکاران. (1392). بررسی عوامل موثر بر گرایش زنان و دختران دانشجو به آرایش چهره، (مورد مطالعه دانشگاه‌های شهر کرمان). فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. دوره 2، شماره 2­، صص 314-295.
ملک، ح. (1386). جامعه­شناسی قشرها و نابرابری­های اجتماعی. انتشارات پیام­نور.
نصرتی، ش؛ و دیگری. (1391). تاثیر میزان دین­داری بر سبک زندگی جوانان تهرانی. فصلنامه پژوهش اجتماعی. سال چهارم، شماره چهاردهم، صص 117- 102.
همیلتون، م. (1377). جامعه­شناسی دین.ترجمه: م، ثلاثی. تهران: نشر ثالث.
Bourdieu, P. (1984). Distinction. NewYork: Routledge & Kegan paul.
Scott, S. (2010). How to Look Good (Nearly) Naked: The Per formative Regulation of the Swimmer's Body. Body and Society. Vol. 16, No 2, P.p: 143-168.
Waite, L. (2007).Some People Drink as the Body Should Feel a Little Ease: Understanding Body Management amongst Manual Laborers in Western India. Journal of South Asian Development. Vol. 2, No. 2, P.p: 227-253.