بررسی رابطه بین سبک زندگی (سلامت ‌محور) و سرمایه فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی‌شهر در سال تحصیلی 94-1393

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز- ایران.

چکیده

سبک زندگی، از جمله مباحثی است که امروزه در حوزه­های متعدد، توسط اندیشمندان اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. سبک زندگی، شیوه زندگی شخص یا گروه است که شامل الگوهایی از روابط اجتماعی، مصرف، اوقات فراغت و هم­چنین نوع نگرش­ها و ارزش­ها استتحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و سبک زندگی (سلامت­محور) در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ­اسلامی واحد هادی­شهر می­پردازد­. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی- همبستگی و از نظر روش، پیمایشی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد مرکز هادی­شهر بوده و برابر با آمار 1800 نفر می­باشد. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 317 نفر در نظر گرفته شده است. جهت گردآوری داده­ها از دو پرسشنامه سبک زندگی LSQ و پرسشنامه سرمایه فرهنگی بهره گرفته شد. در این پژوهش ده فرضیه مطرح شد که یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین بعد ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری­ها، سلامت روان­شناختی، سلامت اجتماعی، سلامت معنوی، اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل، پیشگیری از حوادث از ابعاد سبک زندگی سلامت ­محور و سرمایه فرهنگی رابطه معنی­داری وجود دارد ولی بین سلامت جسمانی و سلامت محیطی و سرمایه فرهنگی رابطه معنی­داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the relationship between lifestyle (health-based) and cultural capital among students of Hadishahr Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Davood Hasanzadeh Yamchi 1
  • Mohammad bagher Alizadeh Aghdam 2
چکیده [English]

Lifestyle is being discussed nowadays by social scientists in different areas. Lifestyle is a style of life of the person or group that includes patterns of social relations, consumption, leisure, as well as attitudes and values.
The present study examines the relationship between cultural capital and lifestyle (health-based) among students of Islamic Azad University of HadiShahr. Thisstudy is a functional and cross-correlation and its method is survey. The population of the study consisted of all students in University who are 1800 students among whom 317 students was selected by Cochran formula as the sample of the study. Two questionnaires of LSQ lifestyleand cultural capital were used to collect data.In this study, ten hypotheses proposed that the findings show that there is a meaningful relationship between sports and fitness, weight control and nutrition, disease prevention, mental health, social health, spiritual health, avoiding drugs, alcohol and drugs, prevention of accidents as the dimensions of health-based lifestyle and cultural capital. But there isn’t a meaningful relationship between physical health and environmental health and social capital. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • health-based lifestyle
  • psychological health
  • social health
  • spiritual health
  • physical health
  • environmental health and social capital

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال ششم، شماره بیست و چهارم، پاییز 1393

ص ص 98-85

 

 

 

 

 

بررسیرابطه بینسبک زندگی(سلامت ­محور)و سرمایهفرهنگیدربین دانشجویاندانشگاه آزاد اسلامیواحدهادی­شهردرسالتحصیلی 94-1393

داوود حسن­زاده یامچی[1]

دکتر محمدباقر علیزاده اقدم[2]

تاریخ دریافت مقاله:9/10/1394

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:27/1/1395

چکیده

سبک زندگی، از جمله مباحثی است که امروزه در حوزه­های متعدد، توسط اندیشمندان اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. سبک زندگی، شیوه زندگی شخص یا گروه است که شامل الگوهایی از روابط اجتماعی، مصرف، اوقات فراغت و هم­چنین نوع نگرش­ها و ارزش­ها استتحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و سبک زندگی (سلامت­محور) در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ­اسلامی واحد هادی­شهر می­پردازد­. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی- همبستگی و از نظر روش، پیمایشی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد مرکز هادی­شهر بوده و برابر با آمار 1800 نفر می­باشد. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 317 نفر در نظر گرفته شده است. جهت گردآوری داده­ها از دو پرسشنامه سبک زندگی LSQ و پرسشنامه سرمایه فرهنگی بهره گرفته شد. در این پژوهش ده فرضیه مطرح شد که یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین بعد ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری­ها، سلامت روان­شناختی، سلامت اجتماعی، سلامت معنوی، اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل، پیشگیری از حوادث از ابعاد سبک زندگی سلامت ­محور و سرمایه فرهنگی رابطه معنی­داری وجود دارد ولی بین سلامت جسمانی و سلامت محیطی و سرمایه فرهنگی رابطه معنی­داری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: سبک زندگی سلامت­محور، سلامت روان­شناختی، سلامت اجتماعی، سلامت معنوی، سلامت جسمانی، سلامت محیطی و سرمایه فرهنگی.

 

 

مقدمه

سبک زندگی شیوه­های متفاوت زندگی در بین خرده فرهنگ­ها، مذاهب، قومیت­ها و گروه­های نژادی است. مفهوم سرمایه فرهنگی در نیمه دوم قرن بیستم در حوزه جامعه­شناسی غرب معمول گشت و به معنی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی در هر فرد است. سرمایه فرهنگی که توسط بوردیو ارائه شده است، مالکیت سرمایه فرهنگی به فرد اجازه می­دهد در­ حوزه تولید فرهنگی اعمال کنترل نماید (بوردیو، 1380: 35).

این سبک شامل  اعمالی از قبیل: رژیم غذایی، آشامیدن الکل، استعمال دخانیات، فعالیت فیزیکی،‌ مدیریت استرس، ‌بهداشت شخصی و دیگر اعمال و رفتارهای مرتبط با سلامت است. اگرچه برخی از سبک‌های زندگی در جهت تولید سلامت هستند، تمام افراد، گروه‌ها و طبقات اجتماعی سبک زندگی خاص خود را دارند که الگوی مصرفشان را نشان می­دهند­(چانی، 2002).

بوردیو سبک زندگی را نتیجه قابل رؤیت یا ابراز عادت می­داند از نظر او همه چیزهایی که انسان را احاطه کرده است مثل مسکن، اسباب و اثاثیه، کتاب‌ها، سیگارها، عطرها، لباس‌ها و غیره بخشی از سبک زندگی او می­باشند­(پالومتس، 1998).

طبق نظریه صاحب­نظران توسعه، سرمایه فرهنگی شاخصی از توسعه فرهنگی به شمار می­رود لذا با توجه به اهمیت تامین سرمایه فرهنگی، لازم است که کارگزاران فرهنگی شناخت کاملی از این سرمایه و برآوردی از رشد آن در اختیار داشته و چگونگی تحولات آن را بدانند و منابعی را برای تامین این نیاز به گونه­ای مناسب تخصیص دهند مضاف بر این­که سرمایه می­تواند دارای اشکال مختلف اقتصادی­، اجتماعی و فرهنگی باشد یعنی این امکان وجود دارد که موقعیت افراد از لحاظ سرمایه فرهنگی آن­ها مورد بررسی قرار گیرد­. چنین به نظر می­رسد که این نظریه می­تواند برای لایه­های تصمیم­ساز و تصمیم­گیر حوزه توسعه و اقتدار ملی که تاکید بر ابعاد وحدت و عدالت دارند مفید باشد. در طرف دیگر، بشر امروزی معنای خود را در سبک زندگی جستجو می­کند، به این معنا که انسان­ها خود را در شکل زندگی معنا می­کنند، از شکل زندگی تاثیر می‌پذیرند و در همان مسیری قدم می­گذارند که شکل زندگی آن­ها را به آن مسیر راهنمایی می­کند. در صورتی که قبلاً چون بشر معنای خود را در نسبت­اش با حقایق عالم و سنن پیدا کرده بود، سبک و شکل زندگی چندان برایش مهم نبود هر چند در آن دوران هم سعی می­کرد زندگی خود را طوری شکل دهد که بتواند به بهترین شکل ممکن با حقایق عالم مأنوس باشد­.بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه سبک زندگی نشان می­دهد که هر کدام از تحقیقات انجام شده به یک بعد خاص از سبک زندگی توجه کرده­اند و جای خالی یک تحقیق که به ابعاد گوناگون سبک زندگی توجه کرده و سنخ­بندی خود را بر اساس ترکیب ابعاد چندگانه آن ارائه نماید ما را بر آن داشت که به بررسی رابطه بین سبک زندگی و سرمایه فرهنگی بپردازیم.

سبک زندگی به فراخور نوع و میزان سرمایه فرهنگی سامان می­یابد. سبک زندگی هم­چنین نقشی اساسی در برساختن هویت­ها، معناها، نگرش­ها، انتخاب­ها، ذائقه­ها و رفتارها دارد.

 

پیشینه خارجی

آپوف[3]  و همکاران­(2013) در پژوهشی با عنوان بررسی منظم رابطه بین سرمایه اجتماعی و  نابرابری­های اقتصادی و اجتماعی با تاکید بر سرمایه فرهنگی به این نتیجه رسیدند که نتایج  بسیاری از تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که این تحقیقات وجود رابطه بین سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و نابرابری­های اجتماعی- اقتصادی را در حوزه سلامت تایید می­کنند.

کراسلی[4]­ (2005) در تحقیقی با عنوان تکنیک­های بازتابی بدن، به این نتیجه رسیده است که در اکثر مولفه­های معرف­های مدیریت بدن، زنان به صورت چشمگیری بیشتر از مردان به فعالیت­های نظارتی بر بدن خود می­پردازند که ناشی از فرهنگ زنانه است که یافته­های پژوهش حاضر را تایید می­کند. هم­چنین، ابراهیمی و ضیاء­پور در پژوهشی با عنوان بررسی جامعه­شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر مدیریت بدن (مطالعه تجربی جوانان شهر گیلان غرب) به این نتیجه رسیدند که سرمایه فرهنگی عینیت یافته و تجسم یافته رابطه معنی­داری با مدیریت بدن در دختران دارد. 

پالومتس­(1998) در تحقیق خود در مورد سبک زندگ در استونی، بر اساس ترکیب سرمایه­های فرهنگی و اقتصادی مورد نظر پیر بوردیو، سه گروه تشخیص می­دهد که هرکدام سبک زندگی خاصی دارند.

گروه اول کسانی که سرمایه اقتصادی و سرمایه تحصیلی بالایی دارند و در مورد سبک زندگی این گروه، می­توان به گذراندن اوقات فراغت با تجهیزات ورزشی، کوهنوردی و تکنولوژی عکاسی و مصرف بالای فرهنگی، کارهای هنری و کلکسیون هنری و کتابخانه، کلبه تابستانی و مصرف مکمل­های غذایی اشاره کرد.

گروه دوم کسانی­که سرمایه اقتصادی بالایی دارند و در مورد سبک زندگی آنان می­توان به مشخصه­- ­هایی هم­چون داشتن اتومبیل شخصی، سنگ‌ها و فلزات گرانبها، ملاقات‌های اجتماعی در رستوران‌ها و کافه­ها، رفتن به کنسرت‌ها، تئاترها، نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های سیاسی اشاره کرد.    

گروه سوم کسانی که سرمایه تحصیلی بالایی دارند که سبک زندگی آنان با ویژگی‌های داشتن آلات موسیقی، کم اهمیت دادن به دیدن تلویزیون و گوش­دادن به رادیو، خواندن روزنامه، اهمیت دادن به پیشرفت ذهنی و یادگیری زبان‌های خارجی از دو گروه قبل متمایز می­شوند. برگ با پرسش از 47 فعالیت در بین رانندگان جوان سوئدی و با تحلیل عاملی داده­ها، ده الگوی سبک زندگی به دست آورده است که شامل سبک­های ورزشی، الکلی، عشق راندن، فرهنگی، رفتار زنانه، مشارکت اجتماعی­، بلاتکلیف، دوستدار فیلم، حساس به لباس و عشق به اتومبیل بود.حیدرخانی و همکاران­(1392) در پژوهشی با عنوان رابطه ابعاد سرمایه فرهنگی و مدریت بدن در زنان به این نتیجه رسیدند که رابطه معنی­داری بین ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی و تلاش جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری وجود دارد.

 

پیشینه داخلی

دالوندی و همکاران­(1391) در پژوهشی با عنوان تبیین سبک زندگی سلامت­محور مبتنی بر فرهنگ اسلامی به این نتیجه رسیدند که انحراف از اعتدال فکری، اعتقادی و رفتاری به عنوان متغیر مرکزی یا مشکل اساسی روانی- اجتماعی پدیده سبک زندگی سلامت­محور بر مبنای فرهنگ اسلامی محسوب می­شود. بر اساس تجزیه و تحلیل داده­ها، هفت طبقه اصلی شامل «تعلیم و تربیت اسلامی»، «ساختار سیاست­گذار در نظام سلامت»، «جریان معارف اسلامی در زندگی خانواده­ محور»، «­روابط، معاشرت و مشارکت»، «­شهروند اخلاق و قانون ­محور»، «تحرک و اوقات ­فراغت» و «کار، تلاش و معاش» مشخص گردید.

 

روش تحقیق

در پژوهش حاضر از آن­جا که این تحقیق بیشتر به سنجش نگرش افراد و ذهنیت آن­ها نسبت به سرمایه فرهنگی و سبک زندگی می­پردازد، از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نظر ماهیت، توصیفی- همبستگی می­باشد و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد هادی­شهر شهرستان مرند تشکیل می­دهد که بنا به گزارش دانشگاه، تعداد دانشجویان برابر با 1800 نفر می­باشد که از این تعداد 1100 دانشجوی پسر و  700 دانشجوی دختر در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل می­باشند. نمونه آماری پژوهش حاضر متشکل از 317 نفر از دانشجویان می­باشد که با استفاده از جدول مورگان به دست آمده و افراد بر اساس روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شده­اند. به منظور گردآوری داده­های پژوهش از دو پرسشنامه سبک زندگی LSQ و پرسشنامه سرمایه فرهنگی محقق ساخته بهره گرفته شده است. پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)، ابزاری چند بعدی و دارای ۱۰ بعد است که به ترتیبِ درصد واریانس و ارزش ویژه، عبارتند از: سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری­ها، سلامت روان­شناختی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل، پیشگیری از حوادث و سلامت محیطی. پرسشنامه سرمایه فرهنگی در دو بعد ذهنی و عینی و نهادی تنظیم شده است. پرسشنامه سبک زندگی سلامت­محور LSQ پرسشنامه­ای استاندارد می­-­باشد و روایی آن توسط محققان احراز شده است، در رابطه با پرسشنامه سرمایه فرهنگی و به منظور احراز روایی این پرسشنامه، نظر استادان مجرب دانشگاهی اخذ شده و روایی پرسشنامه توسط آنان تایید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی، درصد فراوانی، و نمودار ستونی استفاده شده است و به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه­های پژوهش از آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

سبک زندگی

تعریف مفهومی: بیانگر نظم سلسله مراتبی یا مجموعه­ای از ترجیحات بین افراد هستند. سبک زندگی به صورت شیوه زندگی یا سبک زیستن که منعکس‌کننده گرایش‌ها و ارزش‌های یک فرد یا گروه است، عادات، نگرش‌ها، سلیقه‌ها، معیارهای اخلاقی، سطح اقتصادی که با هم طرز زندگی‌کردن فرد یا گروهی را می‌سازد، تعریف شده است­(پارنل و همکاران، 2006). 

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر منظور از سبک زندگی که دارای نه بعد سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری­ها، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، پیشگیری از حوادث، اجتناب از دارو­ها، مواد مخدر و الکل و سلامت محیطی می­باشد، نمره­ای است که افرد در اجرای پرسشنامه سبک زندگی LSQ به دست می­آورند.

 

سرمایه فرهنگی

تعریف مفهومی: سرمایه فرهنگی، در بر گیرنده تمایلات فرد است که در خلال اجتماعی شدن در وی انباشته می­شود(احمدی و همکاران، 1391).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از سرمایه فرهنگی؛ نمره­ای است که افراد در اجرای پرسشنامه سرمایه فرهنگی به دست می­آورند.

 

یافته­های توصیفی

 

جدول شماره (1): توصیف ویژگی­های جمعیت­شناختی پاسخگویان

 

فراوانی

درصد

درصد معتبر

جنسیت

زن

156

6/43

2/49

مرد

161

0/45

8/50

سن پاسخگویان

18 تا21 سال

71

8/19

4/22

22 تا 25 سال

85

7/24

8/26

26 تا 29 سال

129

0/37

7/40

30 تا 35 سال

32

9/8

1/10

وضعیت تاهل

مجرد

142

7/39

8/44

متاهل

175

9/48

2/55

رشته تحصیلی

علوم انسانی

169

2/47

3/53

علوم پایه

74

7/20

3/23

فنی و مهندسی

74

7/20

3/23

 

جدول شماره (2): آماره توصیفی مربوط به سبک زندگی

 

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

بعد جسمانی

317

28

43

5773/36

33250/3

بعد ورزش

317

22

38

9243/30

11295/3

بعد کنترل وزن

317

21

38

8738/28

43979/3

بعد پیشگیری

317

25

38

8770/31

82182/2

بعد سلامت روان­شناختی

317

26

40

8801/32

64915/4

بعد سلامت معنوی

317

11

31

2681/23

39486/3

بعد اجتماعی

317

21

39

5647/31

49074/2

بعد حوادث

317

26

40

4479/34

49074/2

بعد محیطی

317

17

32

2334/24

79620/2

بعد دارو و

مواد­مخدر

317

15

32

0315/24

26842/3

سبک زندگی

317

261

355

0850/3

71307/16

 

            جدول شماره (3): آماره توصیفی مربوط به سرمایه فرهنگی

 

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

بعد ذهنی

317

17

34

1798/26

22311/3

بعد عینی

317

21

40

2911/31

60124/3

سرمایه فرهنگی

317

45

70

4652/57

73709/4

 

یافته­های استنباطی

فرضیه اول: بین سبک زندگی در بعد سلامت جسمانی و سرمایه فرهنگی رابطه معناداری وجود دارد.

 

جدول شماره (4): بررسی رابطه بین سلامت جسمانی و سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

سلامت جسمانی

سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

011/0

سطح معنی­داری

851/0

تعداد

317

 

با توجه به اطلاعات مربوط به جدول فوق در بررسی ارتباط بین سلامت جسمانی و سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی­شهر از همبستگی پیرسون استفاده شد و مقدار همبستگی برابر 011/0=r محاسبه گردید، که با توجه به سطح معنی‌داری 01/0=p فرض صفر تایید می‌شود؛ بنابراین بین سلامت جسمانی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود ندارد.

فرضیه دوم: بین سبک زندگی در بعد ورزش و تندرستی و سرمایه فرهنگی رابطه معناداری وجود دارد.

 

جدول شماره (5): بررسی رابطه بین ورزش و تندرستی و سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

ورزش و تندرستی

سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

126/0

سطح معنی­داری

025/0

تعداد

317

 

با توجه به اطلاعات مربوط به جدول فوق در بررسی ارتباط بین ورزش و تندرستی و سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی­شهر از همبستگی پیرسون استفاده شد و مقدار همبستگی برابر 126/0 = r محاسبه گردیدکه با توجه به سطح معنی‌داری 01/0=p فرض صفر رد می‌شود؛ بنابراین بین ورزش و تندرستی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد. و با توجه به مقدار همبستگی به دست آمده جهت رابطه مستقیم ولی شدت آن ضعیف است.

فرضیه سوم: بین سبک زندگی در بعد کنترل وزن و تغذیه و سرمایه فرهنگی رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

جدول شماره (6): بررسی رابطه بین کنترل وزن و تغذیه و سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

کنترل وزن و تغذیه

سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

552/0

سطح معنی­داری

004/0

تعداد

317

 

با توجه به اطلاعات مربوط به جدول فوق در بررسی ارتباط بین بعد کنترل وزن و تغذیه و سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی­شهر از همبستگی پیرسون استفاده شد و مقدار همبستگی برابر 552/0= r محاسبه گردید، که با توجه به سطح معنی‌داری 01/0=p فرض صفر رد می‌شود؛ بنابراین بین کنترل وزن و تغذیه و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد و با توجه به مقدار همبستگی به دست آمده جهت این رابطه مستقیم و شدت آن متوسط است.

فرضیه چهارم: بین سبک زندگی در بعد پیشگیری از بیماری­ها و سرمایه فرهنگی رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

 

 

جدول شماره (7): بررسی رابطه بین پیشگیری از بیماری­ها و سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

پیشگیری از بیماری­ها

سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

668/0

سطح معنی­داری

004/0

تعداد

317

 

با توجه به اطلاعات مربوط به جدول فوق در بررسی ارتباط بین پیشگیری از بیماری­ها و سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی­شهر از همبستگی پیرسون استفاده شد و مقدار همبستگی برابر 668/0=r محاسبه گردید، که با توجه به سطح معنی‌داری 01/0=p فرض صفر رد می‌شود؛ بنابراین بین بعد پیشگیری از بیماری­ها و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد، و جهت رابطه مستقیم و شدت آن قوی است.

فرضیه پنجم: بین سبک زندگی در بعد سلامت روان­شناختی و سرمایه فرهنگی رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

جدول شماره (8): بررسی رابطه بین سلامت روان­شناختی و سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

سلامت روان­شناختی

سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

659/0

سطح معنی­داری

001/0

تعداد

317

 

با توجه به اطلاعات مربوط به جدول فوق در بررسی ارتباط بین سلامت روان­شناختی و سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی­شهر از همبستگی پیرسون استفاده شد و مقدار همبستگی برابر 659/0=r محاسبه گردید که با توجه به سطح معنی‌داری 01/0=p فرض صفر رد می‌شود؛ بنابراین بین سلامت روان­شناختی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد و جهت این رابطه مستقیم و شدت آن قوی است.

فرضیه ششم: بین سبک زندگی در بعد سلامت اجتماعی و سرمایه فرهنگی رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

جدول شماره (9): بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی و سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

سلامت روان­شناختی

سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

859/0

سطح معنی­داری

001/0

تعداد

317

 

با توجه به اطلاعات مربوط به جدول فوق در بررسی ارتباط بین سلامت اجتماعی و سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی­شهر از همبستگی پیرسون استفاده شد و مقدار همبستگی برابر 859/0=r محاسبه گردید، که با توجه به سطح معنی‌داری 01/0=p فرض صفر رد می‌شود؛ بنابراین بین سلامت روان­شناختی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد و جهت این رابطه مستقیم و شدت آن قوی است.

فرضیه هفتم: بین سبک ­زندگی در بعد سلامت معنوی و سرمایه ­فرهنگی رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

جدول شماره (10): بررسی رابطه بین سلامت معنوی و سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

سلامت معنوی

سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

320/0

سطح معنی­داری

006/0

تعداد

317

 

باتوجه به اطلاعات مربوط به جدول فوق دربررسی ارتباط بین سلامت معنوی و سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی­شهر از همبستگی پیرسون استفاده شد و مقدار همبستگی برابر 320/0=r محاسبه گردید، که با توجه به سطح معنی‌داری 01/0=p فرض صفر رد می‌شود؛ بنابراین بین سلامت معنوی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد و جهت این رابطه مستقیم و شدت آن ضعیف است.

فرضیه هشتم: بین سبک­ زندگی در بعد اجتناب از دارو­ها، مواد مخدر و الکل و سرمایه­فرهنگی رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

جدول شماره (11): بررسی رابطه بین اجتناب از دارو­ها، مواد مخدر و الکل و سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

اجتناب­ از دارو­ها، مواد مخدر و الکل

سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

371/0

سطح معنی­داری

001/0

تعداد

317

 

با توجه به اطلاعات مربوط به جدول فوق در بررسی ارتباط بین اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل و سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی­شهر از همبستگی پیرسون استفاده شد و مقدار همبستگی برابر 371/0=r محاسبه گردید، که با توجه به سطح معنی‌داری 01/0=p فرض صفر رد می‌شود؛ بنابراین بین اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد و جهت این رابطه مستقیم و شدت آن ضعیف است.

فرضیه نهم: بین سبک زندگی در بعد پیشگیری از حوادث و سرمایه فرهنگی رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

جدول شماره (12): بررسی رابطه بین پیشگیری از حوادث و سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

پیشگیری از حوادث

سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

712/0

سطح معنی­داری

007/0

تعداد

317

 

با توجه به اطلاعات مربوط به جدول فوق در بررسی ارتباط بین پیشگیری از حوادث و سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی­شهر از همبستگی پیرسون استفاده شد و مقدار همبستگی برابر 712/0=r محاسبه گردید، که با توجه به سطح معنی‌داری 01/0=p فرض صفر رد می‌شود؛ بنابراین بین پیشگیری از حوادث و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد و جهت این رابطه مستقیم و شدت آن قوی است.

فرضیه دهم: بین سبک زندگی در بعد سلامت محیطی و سرمایه فرهنگی رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

جدول شماره (13): بررسی رابطه بین سلامت محیطی و سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

سلامت محیطی

سرمایه فرهنگی

ضریب پیرسون

083/0-

سطح معنی­داری

141/0

تعداد

317

 

با توجه به اطلاعات مربوط به جدول فوق در بررسی ارتباط بین سلامت محیطی و سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی­شهر از همبستگی پیرسون استفاده شد و مقدار همبستگی برابر 083/0-=r محاسبه گردید، که با توجه به سطح معنی‌داری 01/0=p فرض صفر تایید می‌شود؛ بنابراین بین سلامت محیطی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود ندارد.

 

بحث و نتیجه­گیری

فرضیه اول: بین سلامت جسمانی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد.

در این فرضیه، رابطه بین بعد سلامت جسمانی و سبک زندگی سلامت­محور مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان می­دهد که رابطه بین آن­ها معنی­دار نیست. عباس­زاده و همکاران­(1391) در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر سبک زندگی خودمراقبتی شهروندان به این نتیجه رسیدند که خودمراقبتی شهروندان بر حسب وضعیت تاهل و طبقه اجتماعی آن­ها متفاوت است و با متغیرهایی نظیر سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، شاخص حجم بدن، سلامت جسمانی، جذابیت بدنی، ارزش سلامتی، احساس بی­قدرتی و مدیریت بدن، رابطه معنی­داری دارد، که یافته­های این پژوهش نتایج پژوهش حاضر را رد می­کند.

فرضیه دوم: بین ورزش و تندرستی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد. 

در این فرضیه، رابطه بین ورزش و تندرستی و سرمایه فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از آن است که رابطه بین آن­ها معنی­دار است. عباس­زاده و همکاران­(1391) در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر سبک زندگی خودمراقبتی شهروندان به این نتیجه رسیدند که سرمایه فرهنگی با احساس بی­قدرتی، مدیریت بدن و احساس تندرستی رابطه معنی­داری دارد که یافته­های این پژوهش را تایید می­کند.

فرضیه سوم: بین کنترل وزن و تغذیه و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد.

در این فرضیه، رابطه بین کنترل وزن و تغذیه و سرمایه فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان­دهنده آن است که رابطه بین آن­ها معنی­دار است. سلطانی بهرام و همکاران­(1391) در پژوهشی با عنوان ارتباط سرمایه فرهنگی با مدیریت بدن در میان دانشجویان دانشگاه تبریز به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت بدن و سرمایه فرهنگی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد که نتایج پژوهش حاضر را تایید می­کند.

فرضیه چهارم: بین بعد پیشگیری از بیماری­ها و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد.

در این فرضیه، رابطه بین پیشگیری از بیماری­ها و سرمایه فرهنگی بررسی شد که نتایج نشان می­دهد که بین آن­ها رابطه معنی­داری وجود دارد. حیدرخانی و همکاران­(1392) در پژوهشی با عنوان رابطه ابعاد سرمایه فرهنگی و مدریت بدن در زنان به این نتیجه رسیدند که رابطه معنی­داری بین ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی و تلاش جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری وجود دارد که یافته­های پژوهش حاضر را تایید می­کند.

فرضیه پنجم: بین سلامت روان­شناختی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد.

فرضیه پنجم به بررسی رابطه بین سلامت روان­شناختی و سرمایه فرهنگی اختصاص دارد که نتایج حاکی از وجود رابطه معنی­دار بین آن­ها است. احمدی و همکاران­(1389) در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با سلامت­روانی دانشجویان دانشگاه شیراز به این نتیجه رسیدندکه بین سلامت روانی و میزان دین­داری و مشارکت­پذیری (از مولفه­های عوامل فرهنگی) رابطه معنی­داری وجود دارد که یافته­های پژوهش حاضر را تایید می­کند.

فرضیه ششم: بین سلامت اجتماعی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد.

این فرضیه به بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی و سرمایه فرهنگی پرداخته است که یافته­های تحقیق نشان می­دهد که رابطه بین آن­ها معنی­دار است. حسین­زاده­(1387) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و سلامت اجتماعی در بین دانشجویان تبریز به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه فرهنگی و ابعاد سلامت اجتماعی همبستگی مثبت وجود دارد که نتایج پژوهش حاضر را تایید می­کند.

فرضیه هفتم: بین سلامت معنوی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد.

در این فرضیه، رابطه بین سلامت معنوی و سرمایه فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت که یافته­ها نشان می­دهد که رابطه بین آن­ها معنی­دار است. دالوندی و همکاران­(1391) در پژوهشی با عنوان تبیین سبک زندگی سلامت­محور مبتنی بر فرهنگ اسلامی به این نتیجه رسیدند که انحراف از اعتدال فکری، اعتقادی و رفتاری به عنوان متغیر مرکزی پدیده سبک زندگی سلامت محور برمبنای فرهنگ اسلامی محسوب می­شود که یافته­های پژوهش را رد نمی­کند.

فرضیه هشتم: بین اجتناب از داروها، مواد­مخدر و الکل و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد.

در این فرضیه، رابطه بین اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل و سرمایه فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت­که نتایج نشان­دهنده وجود رابطه معنی­دار بین آن­ها است. عزیزی­(1387) در پژوهشی تحت عنوان فقر اقتصادی و سوء مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین جوانان شهر تهران و شمیرانات به این نتیجه رسیدکه یافته­های تحقیق نشان داد بین دومتغیر فقر اقتصادی و سوء‌­مصرف مواد­مخدر و مشروبات الکلی رابطه مستقیم خطی وجود ندارد، اما فقر اقتصادی می­تواند با تاثیر بر متغیرهای واسط، زمینه­ساز سوء مصرف مواد­مخدر و مشروبات الکلی باشد. هم­چنین نتایج نشان داد متغیرهای فرهنگ بزهکاری، سرمایه اجتماعی و احساس ناامیدی دارای بیشترین تاثیر بر سوء مصرف مواد­مخدر و مشروبات الکلی هستند، که یافته­های پژوهش حاضر را تایید می­کند.

فرضیه نهم: بین پیشگیری از حوادث و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد.

دراین فرضیه، رابطه بین بعد پیشگیری از حوادث و سرمایه فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت­که یافته­ها نشان دادکه رابطه معنی­داری بین­آن­ها وجود دارد. اللهیاری و همکاران­(1393) درپژوهشی باعنوان بررسی رابطه بین فرهنگ مدیریت­خطا و پیامدهای ایمنی دربین کارکنان صنعت پتروشیمی به این نتیجه رسیدند که بین فرهنگ مدیریت خطا با حوادث جزئی و خسارت به تجهیزات روابط معنی­دار وجود دارد که نتایج پژوهش حاضر را تایید می­کند.

فرضیه دهم: بین سلامت محیطی و سرمایه فرهنگی همبستگی معنی‌داری وجود ندارد.

در فرضیه دهم و آخر پژوهش، رابطه بین سلامت محیطی و سرمایه فرهنگی بررسی شد که نتایج نشان داد که رابطه معنی­داری بین آن­ها وجود ندارد. رستگار­خالد و همکاران­(1392) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی جوانان شهر تهران به این نتیجه رسیدند که بین هر یک از مولفه­های کیفیت زندگی با سرمایه فرهنگی رابطه معنی­داری وجود دارد، به این ترتیب که سرمایه فرهنگی­بالا، کیفیت جسمانی، شناختی، محیطی و روابط اجتماعی­را افزایش می­دهدکه یافته­های پژوهش حاضر را رد می­کند.

 

 

 

نتیجه­گیری

سبک زندگی سلامت محور به عنوان یک پدیده چند علتی، چند بعدی، و چند دلالتی به الگوهای جمعی رفتار که می­توانند برای جلوگیری از مشکلات مربوط به سلامت و تضمین­کننده سلامت برای فرد باشد، مربوط می­شود و از ابعاد متنوعی چون، ورزش، تغذیه مناسب و نامناسب، خودکنترلی، رفتارهای پیشگیرانه و ... تشکیل شده است. محدود شدن تحقیق به دانشجویان دانشگاه آزاد هادی­شهر و قابلیت تعمیم آن و کم بودن موارد تحقیقاتی مشابه از جمله محدودیت­های پژوهش می­باشند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می­شود در جهت غنی­سازی سرمایه فرهنگی به ­عنوان عامل موثر بر سبک زندگی با گنجاندن آموزش مهارت­های فرهنگی در زمینه­­های مختلف سلامت خصوصاً در رابطه با نتایج پژوهش در مورد سلامت جسمانی و سلامت محیطی در کتاب­های درسی آموزش و پرورش و برنامه­های رسانه­های جمعی به ویژه تلویزیون تمهیدات لازم انجام شود و هم­چنین، ارائه تصویری درست از چگونگی پر کردن اوقات فراغت به عنوان یکی از عوامل موثر بر سبک زندگی توسط خانواده­ها، نظام آموزشی و رسانه­ها        می­تواند مطرح باشد.

 

پیشنهاد­های پژوهشی

1.  پیشنهاد می­شود که پژوهشی با همین عنوان با تمرکز بر ابعاد سرمایه فرهنگی انجام شود.

2.  پیشنهاد می­شود که پژوهشی با همین عنوان به تفکیک جنسیتی انجام شود.

 

پیشنهاد­های کاربردی

1. تلاش در جهت غنی­سازی سرمایه فرهنگی به عنوان عامل موثر بر سبک زندگی با گنجاندن آموزش مهارت­های فرهنگی در زمینه­های مختلف سلامت خصوصاً در رابطه با نتایج پژوهش در مورد سلامت جسمانی و سلامت محیطی در کتاب­های درسی آموزش و پرورش و برنامه­های رسانه­جمعی به ویژه تلویزیون.

2. ارائه تصویری درست از چگونگی پر­کردن اوقات فراغت به عنوان یکی از عوامل موثر بر سبک زندگی توسط خانواده­ها، نظام آموزشی و رسانه­ها.

 

منابع

اباذری؛ و دیگری. (1381). از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، رویکردهای نوین در تحلیل جامعه­شناختی هویت اجتماعی. نامه‌ علوم اجتماعی. شماره 20، صص 27-3.

ابراهیمی، ق؛ و دیگری. (1391). بررسی جامعه­شناختی سرمایه فرهنگی بر مدیریت بدن، (مطالعه تجربی جوانان شهر گیلان غرب). جامعه­شناسی کاربردی. سال بیست و سوم، شماره پیاپی (45)، شماره اول.

ابراهیمی، ق؛ و دیگری. (1389). سرمایه ­فرهنگی، مدیرت ظاهر و جوانان (مطالعه­ی دختران و پسران شهر بابلسر). زن در توسعه و سیاست. شماره 30.

احمدی، ح؛ و دیگران. (1389). بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه شیراز. مجله تخصصی جامعه­شناسی. سال اول، شماره اول.

احمدی، ع؛ و دیگری. (1390). «کاربرد مفهوم سرمایه فرهنگی در گستره تحقیقات تجربی با تاکید بر جامعه­شناسی آموزش و پرورش». نامه فرهنگ و ارتباطات. شماره 3، صص 84-55.

احمدی، ف. (1389). تناسب پیش فرض­های رویکرد کیفی با مفاهیم کیفیت زندگی. سمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقاءسلامت. 17 و 19 اسفند 1389، چابهار.

ادگار، ا؛ و دیگری. (1388). مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی. ترجمه: ن، علی­تقویان. تهران: دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. چاپ اول، ص540.

آزاد ارمکی؛ و دیگری. (1384). جهان ایرانی: مسجد و کافی­شاپ. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات­. سال ۱، شماره ۴.

اسمیت، ف. (1383). درآمدی بر نظریه­ی فرهنگی. ترجمه: ح، پویان. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی. ص 224.

اللهیاری، ت؛ و دیگران. (1393). بررسی رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا و پیامدهای ایمنی در بین کارکنان صنعت پتروشیمی. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت­ها. دوره 2، شماره 2.

دالوندی، ا؛  و دیگران. (1391). مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت. 1 (4)، صص343-332.

Abel, T. (1991). Measuring health lifestyles in a comparative analysis: theoretical issues and empirical findings. SocSci Med. 32(8), P.p: 899-908.

Abel, T.  (2003). Cultural Capital in Health Promotion. Schwabenheim: Peter Sabo. P.p: 128-131.

Abel, T.  (2007). Cultural capital and social inequality in health. J Epidemiol Community Health.

Becker, P. (1982). Psychologie der seelischen Gesundheit.Göttingen: Hogrefe.

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgment of taste. London: Routledge.

Bourdieu, P. (1984). Distinction.NewYork: Routledge & Kegan paul.

Chaney, D. (2002). Cosmopolitan art and cultural citizenship. Theory, Culture and Society. 19(1-2), P.p: 74-157.

Cockerham, WC. (2005). Health lifestyle theoryand theconvergence of agency and structure. J Health SocBehav. 46(1), P.p: 51-67.

Compos, G. T. (2002). Quality of life differences between first-year undergraduate financial aid and non-aid recipients. Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, Virginia [On-line]. Available: www.scholar.lib.vt.edu/

Westgate, C. E. (1996). spiritual wellness and depression in journal of counseling anddevelopment. no. 130.

 

 1. عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز- ایران.

2. دانش­آموخته کارشناسی­ارشد جامعه­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.

[3]. Uphoff

[4].  Crossley

اباذری؛ و دیگری. (1381). از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، رویکردهای نوین در تحلیل جامعه­شناختی هویت اجتماعی. نامه‌ علوم اجتماعی. شماره 20، صص 27-3.
ابراهیمی، ق؛ و دیگری. (1391). بررسی جامعه­شناختی سرمایه فرهنگی بر مدیریت بدن، (مطالعه تجربی جوانان شهر گیلان غرب). جامعه­شناسی کاربردی. سال بیست و سوم، شماره پیاپی (45)، شماره اول.
ابراهیمی، ق؛ و دیگری. (1389). سرمایه ­فرهنگی، مدیرت ظاهر و جوانان (مطالعه­ی دختران و پسران شهر بابلسر). زن در توسعه و سیاست. شماره 30.
احمدی، ح؛ و دیگران. (1389). بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه شیراز. مجله تخصصی جامعه­شناسی. سال اول، شماره اول.
احمدی، ع؛ و دیگری. (1390). «کاربرد مفهوم سرمایه فرهنگی در گستره تحقیقات تجربی با تاکید بر جامعه­شناسی آموزش و پرورش». نامه فرهنگ و ارتباطات. شماره 3، صص 84-55.
احمدی، ف. (1389). تناسب پیش فرض­های رویکرد کیفی با مفاهیم کیفیت زندگی. سمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقاءسلامت. 17 و 19 اسفند 1389، چابهار.
ادگار، ا؛ و دیگری. (1388). مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی. ترجمه: ن، علی­تقویان. تهران: دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. چاپ اول، ص540.
آزاد ارمکی؛ و دیگری. (1384). جهان ایرانی: مسجد و کافی­شاپ. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات­. سال ۱، شماره ۴.
اسمیت، ف. (1383). درآمدی بر نظریه­ی فرهنگی. ترجمه: ح، پویان. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی. ص 224.
اللهیاری، ت؛ و دیگران. (1393). بررسی رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا و پیامدهای ایمنی در بین کارکنان صنعت پتروشیمی. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت­ها. دوره 2، شماره 2.
دالوندی، ا؛  و دیگران. (1391). مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت. 1 (4)، صص343-332.
Abel, T. (1991). Measuring health lifestyles in a comparative analysis: theoretical issues and empirical findings. SocSci Med. 32(8), P.p: 899-908.
Abel, T.  (2003). Cultural Capital in Health Promotion. Schwabenheim: Peter Sabo. P.p: 128-131.
Abel, T.  (2007). Cultural capital and social inequality in health. J Epidemiol Community Health.
Becker, P. (1982). Psychologie der seelischen Gesundheit.Göttingen: Hogrefe.
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgment of taste. London: Routledge.
Bourdieu, P. (1984). Distinction.NewYork: Routledge & Kegan paul.
Chaney, D. (2002). Cosmopolitan art and cultural citizenship. Theory, Culture and Society. 19(1-2), P.p: 74-157.
Cockerham, WC. (2005). Health lifestyle theoryand theconvergence of agency and structure. J Health SocBehav. 46(1), P.p: 51-67.
Compos, G. T. (2002). Quality of life differences between first-year undergraduate financial aid and non-aid recipients. Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, Virginia [On-line]. Available: www.scholar.lib.vt.edu/
Westgate, C. E. (1996). spiritual wellness and depression in journal of counseling anddevelopment. no. 130.