تعداد دوره‌ها

14

تعداد شماره‌ها

53

تعداد مقالات

463

تعداد مشاهده مقاله

916,580

درصد پذیرش

26

                                 journalmetrics

مجوز انتشار مجله طبق نامه شماره 87/312212 مورخ 87/9/17 دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده و در مورخ 1390/10/11 به استناد رای هشتاد و سومین و هشتاد و چهارمین جلسه کمسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأیید قرار گرفت.

                                                                                                                    open access

 • کشور محل چاپ : ایران
 • سال آغاز انتشار: زمستان 1387
 • اعتبار نشریه: علمی
 • شماره مجوز : /87/312212
 • نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی
 • وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی:2322-5661
 • شاپای الکترونیکی:
 • تناوب انتشار: فصلنامه
 • زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه  تخصصی:  جامعه شناسی و حوزه های تخصصی
 • نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
 • زمان بررسی اولیه: یک هفته
 • میانگین زمان داوری: یک الی 2 ماه

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 53، زمستان 1400، صفحه 7-163 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه ویراستار ادبی نشریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی