داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
جعفر ابراهیمی جامعه شناسی استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
داود ابراهیم پور گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی و تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حسن احمدزاده جامعه شناسی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
جهانگیر یاری استادیارگروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ایران
علیرضا افشانی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
توکل آقایاری هیر دانشگاه گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
عباسعلی اکبری جامعه شناسی استادیار گروه حقوق جزا، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
شبنم اکبری نامدار استادیار گروه معماری
لقمان امامقلی جامعه شناسی استادیار گروه جامعه شناس دانشگاه کردستان
امیر مسعود امیر مظاهری هیات علمی واحد تهران مرکز
علیرضا بافنده زنده جامعه شناسی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرهاد بیانی جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی ، دانشگاه تبریز
یعقوب بدری آذرین استادیار گروه تربیت بدنی
رحیم بدری گرگری دانشیار
جعفر برقی استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علی بهاری استادیار
نادر بهلولی استادیار دانشگاه آزاد بناب
علی بوداقی استادیار گروه جامعه شناسی
محمدرضا پاکدل فرد استادیار، گروه شهرسازی و معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
علی پناهی استادیار گروه برنامه ریزی شهری تبریز
ربابه پورجبلی استادیار گروه جامعه شناسی
الهام پورمهابادیان جامعه شناسی استادیار گروه شهرسازی
سمیه تاجیک اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران شرق
هوشنگ تقی‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانشیار گروه مدیریت صنعتی؛ تبریز- ایران
فرامرز تقی لو دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تبریز
آرش ثقفی جامعه شناسی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حامد جلیلوند جامعه شناسی استادیار
سکینه حیدرپور مربی - دانشگاه پیام نور مرند
امیدعلی حسین زاده استادیار گروه علوم تربیتی واحد شبستر دانشگاه آزاد اسلامی ، شبستر , ایران
پیمان حکیم زاده استادیار گروه حقوق
محمدرسول خدادادی جامعه شناسی استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
رسول درسخوان استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.
منیره دیزجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه اقتصاد
علی دهقان دانشیار گروه ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
صمد رسول زاده دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رحیم زایرکعبه جامعه شناسی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز- ایران.
سهراب یزدانی استادیار
مرجان زرندی خالدی استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد
داریوش ستارزاده گروه شهرسازی - دانشکده هنر و معماری - دانشگاه آزاد اسلامی - تبریز - ایران
حسن ستاری ساربانقلی جامعه شناسی دانشیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
موسی سعادتی استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
سعید سلطانی استادیار گروه جامعه شناسی
محمد سلیمانی حقوق جزا
ندا سلیمانی ایران،تبریز،دانشگاه آزاد تبریز،دانشکده علوم انسانی ،دانشکده علامه طباطبایی،دپارتمان علوم ارتباطات اجتماعی
ابوالحسن شاکری جامعه شناسی ایران _استان مازندران _ بابلسر _ دانشگاه مازندران _ دانشکده حقوق ( جزا)
احسان شاکری خوئی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
بهارک شاهد جامعه شناسی استادیار
محبوب شیخ علیزاده استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
محمدحسن شربتیان پژوهشگر و مدرس دانشگاه
صمد صباغ
صمد صباغ دهخوارقانی جامعه شناسی / واحدتبریز
مهران صمدی هیئت علمی
بهنام طالبی .
اکبر طالب پور دانشیار جامعه شناسی دانشگاه الزهرا
سحر طوفان استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
صمد عابدینی استاد مشاور . عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد خلخال، تهران، ایران
محمد عباس زاده سردبیر
اکبر عبداله زاده طرف هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد تبریز
صمد عدلی‌پور دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز
جواد علی پور جامعه شناسی استادیارگروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز
محمدباقر علیزاده ‌اقدم جامعه شناسی دانشیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز _ ایران.
محمود علمی مدیرمسئول
منوچهر علینژاد عضو هیئت علمی
لیلا علوی استادیار گروه علوم اجتماعی
عاطفه فاضل استادیار
رضا فانی دانشیار گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
دکترحمیدرضا فرضی دانشیار گروه ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
داود قاسم زاده جامعه شناسی دانشگاه تبریز
سیدابراهیم قدسی جامعه شناسی دانشیار گروه حقوق جزا
عباس قدیمی قیداری دانشیار
مریم قره سو استادیار
صمد قصابی استادیار
ابوالفضل قنبری جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تبریز
پرویز کریمی ثانی استاد دانشگاه آزاد واحد تبریز
کمال کوهی استادیار گروه جامعه شناسی
فاطمه گلابی دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز
جمال محمدی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه کردستان
نیر محمدپور جامعه شناسی استاد
حبیب محمدپور یقینی استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مجتبی میرزایی جامعه شناسی .دانشگاه فردوسی مشهد
حسین میرزائی دانشگاه فردوسی مشهد، استادیار گروه علوم اجتماعی؛ مشهد- ایران (نویسنده مسئول).
نرمینه معینیان جامعه شناسی استادیار
صادق ملکی آوارسین دانشیارگروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ایران
حسن موثقی جامعه شناسی گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.
احمد موذنی جامعه شناسی استادیار گروه جامعه شناسی - دانشگاه پیام نور-تهران- ایران
محمدرضا ناهیدی امیرخیز استادیار
رحیم نجف زاده استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
ابوالفضل نشانطی استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
لیلا نصرالهی استادیار گروه جامعه شناسی
حسین هنرور استادیار
محمد یوسفی جویباری گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز- ایران