اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمدعباس زاده

جامعه شناسی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

m.abbaszadeh2014gmail.com

مدیر داخلی

جعفر ابراهیمی

عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

ebrahimi_aukhyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

جعفر ابراهیمی

علوم اجتماعی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

ebrahimi_aukhyahoo.com

حسین بنی‌فاطمه

جامعه شناسی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

banifatemeh1482yahoo.com

ایرج ساعی‌ارسی

جامعه‌شناسی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

saiearasigmail.com

مدیر مسئول

محمود علمی

جامعه شناسی استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

elmimiaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

صمد کلانتری

جامعه شناسی توسعه استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

kalantari.samadgmail.com

ویراستار ادبی نشریه

جعفر ابراهیمی

عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

ebrahimi_aukhyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمد عباس زاده

.

m.abbaszadeh2014gmail.com

محمود علمی

گروه جامعه شناسی

elmimiaut.ac.ir

کارشناس نشریه

ناصر زارع

ارشدتحقیقات آموزشی کارشناس

naser.zare49gmail.com
04131966086