درباره نشریه

مجوز انتشار مجله طبق نامه شماره 87/312212 مورخ 87/9/17 دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده و به استناد رای هشتاد و سومین و هشتاد و چهارمین جلسه در مورخ 1390/11/10 کمسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورد تایید قرار گرفت.
همکاران، پژوهشگران، دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی‌ارشد می‌توانند مقاله‌های مستخرج از طرح‌های پژوهشی، رساله دکتری تخصصی و پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد را با توجه به عنوان و اهداف این نشریه برای بررسی و چاپ به این نشریه ارسال فرمایند.
مقاله‌ها بایستی طبق قالب مورد نظر در قسمت تنظیم و صفحه‌آرایی آماده شده و به دفتر مجله ارائه یا به پست الکترونیکی مجله ارسال شود.نتایج بررسی‌های به‌عمل آمده، فقط به اطلاع شخص عهده‌دار مکاتبات مشخص شده بر روی مقاله داده می‌شود.

 تمامی مراحل داوری و انتشار مقالات علمی رایگان بوده و امکان دسترسی آزاد به متن کامل مقالات در وب‌سایت مجله وجود دارد.

   https://jcesc.um.ac.ir/images/icons/system/openaccess.png

 نسخه‌برداری و استفاده از مقاله‌های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می‌باشد.