دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، تابستان 1395، صفحه 7-169