دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، پاییز 1398، صفحه 1-177 
2. پسا ساختارگرایی در آثار سهراب سپهری

صفحه 24-45

رشید هاشمی؛ فرهنگ ارشاد؛ سیف‌اله سیف‌‌‌اللهی؛ فیروز راد