دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، بهار 1398، صفحه 1-182 
2. بررسی تأثیر عوامل آموزشی بر رفتارهای زیست محیطی در ایران

صفحه 23-39

سیدعلی پایتختی اسکوئی؛ محمود بابازاده؛ لاله طبقچی اکبری


3. تبارشناسی هویت قومی ترک ‌زبانان در دوره رضاشاه

صفحه 41-56

ابراهیم ولی‌زاده؛ داود ابراهیم پور؛ رشید احمدرش


7. بررسی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی ساکنان شهر تهران

صفحه 125-146

سیدمهدی مرشدی اصطهباناتی؛ سیف‌اله سیف‌اللهی؛ منصور وثوقی


8. سنجش میزان رضایت‌مندی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌شرقی (ارائه مدل اندازه‌گیری)

صفحه 147-164

ایرج بدر؛ سجاد مسگرزاده؛ خدیجه جعفری؛ محمد میرزاخانی؛ احد حاجی بلند