دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، بهار 1391، صفحه 7-172 
4. انواع تحلیل موردی و کاربرد تثلیث در آن

صفحه 69-87

محمد عباس‌‌زاده؛ علی بوداقی؛ فریدون کریمی