بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پایتختی اسکویی، سیدعلی [1] گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز
 • پایتختی اسکویی، سید‌علی [1] . استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه اقتصاد؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • پایتختی اسکوئی، سیدعلی [1] دانشیار گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • پارچه‌باف شمالی، حمید [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • پرتوی، لطیف [1] استادیار دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد- ایران (نویسنده مسئول).
 • پرتوی، لطیف [1] استادیار دانشگاه پیام ‌نور مرکز مهاباد، مهاباد – ایران (نویسنده مسئول).
 • پرچمی، داود [1] استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران- ایران (نویسنده مسئول).
 • پروری، پیمان [1] دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول).
 • پیلتن، فخرالسادات [1] دکتری جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- ایران
 • پیل‌نژاد، اشرف [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز - ایران
 • پناهی، علی [2] گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • پناه شاهی، مهسا [1] کارشناسی ‌ارشد جامعه‌شناسی.
 • پورتقی، مهناز [1] گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – ایران.
 • پورجبلی، ربابه [1] عضو هیأت علمی دانشکاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه علوم اجتماعی،زنجان، ایران.
 • پورجبلی، ربابه [1] عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان. زنجان- ایران.
 • پورجبلی، ربابه [1] گروه علوم اجتماعی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان- ایران (نویسنده مسئول).
 • پورجبلی، ربابه [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه علوم اجتماعی، زنجان- ایران (نویسنده‌ مسئول).
 • پورجبلی، ربابه [1] گروه علوم اجتماعی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان- ایران
 • پورلطف‌الهی، نازلی [1] کارشناسی‌ارشد رشته‌ جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد‌اسلامی واحد تبریز.
 • پورماجد، مجید [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (نویسنده مسئول).
 • پورمحمد، رعنا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی.
 • پورمحمدی، محمدرضا [1] عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز.
 • پورناصرانی، رضا [1] کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز- ایران.

ت

ث

 • ثقفی، زهره [1] دانش آموخته کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • ثقفی‌اصل، آرش [1] 2. گروه شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران (نویسنده مسئول). E- mail: a.saghafi@iaut.ac.ir
 • ثوابی، حمیده [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی.
 • ثوقی، منصور [1] استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات، تهران- ایران.

ج

 • جانی‌پور، مجتبی [1] استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان؛ گیلان- ایران
 • جریده، جواد [1] دانشگاه شیراز
 • جعفری، خدیجه [1] مدیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران شعبه آذربایجان‌شرقی (سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان‌شرقی)
 • جعفری، خدیجه [1] مدیر مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران شعبه آذربایجان شرقی، سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان‌شرقی.
 • جعفری، عطااله [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی.
 • جعفرزاده، ماریا [1] کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – ایران.
 • جلالی‌فراهانی، شراره [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
 • جمال عبداللهی، میرمحمد [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • جنانی، حمید [1] عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول).
 • جنانی، حمید [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز – ایران (نویسنده مسئول).
 • جهانگیری، عزیزه [1] کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – ایران.
 • جوادی، پروین [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • جوادی، حسن [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • جواد‌زاده، نیما [1] کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – ایران.
 • جوان‌پور، عزیز [1] گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز– ایران.
 • جوان‌پور هروی، عزیز [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • جواهری‌پور، مهرداد [1] استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

چ

ح

 • حیاتی، صفر [1] عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، گروه مطالعات زنان، تبریز– ایران (نویسنده مسئول).
 • حیاتی، صفر [1] 2. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه – ایران
 • حیاتی، صفر [1] گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • حیاتی، صفر [1] گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • حاتمی، نگین [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات‌‌ اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تبریز – ایران.
 • حاجی آقا، مهدی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، گروه علوم اجتماعی؛ ارومیه- ایران.
 • حاجی‌آقا، مهدی [1] عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه- ایران.
 • حاجی بلند، احد [1] عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه و برنامه‌ریزی و معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان‌شرقی.
 • حاجی‌زاده، رویا [1] کارشناس‌ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • حبیبی، بینا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز‌، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز‌- ایران.
 • حبیب‌پور گتابی، کرم [1] استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران- ایران (نویسنده مسئول).
 • حجازی، سیدناصر [1] عضو هیات علمی و دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان- ایران.
 • حجازی، سید ناصر [1] گروه آموزشی جامعه شناسی دانشگاه آزاد دهاقان
 • حجتی، سید محمدباقر [1] گروه علوم قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران (نویسنده مسئول).
 • حیدرخانی، هابیل [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران، مدرس دانشگاه آیت‌الله بروجردی شهر بروجرد- ایران.
 • حیدرخانی، هابیل [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه- ایران.
 • حسینی، محمدحسین [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی مرند.
 • حسنی‌آذر، ثریا [1] کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران.
 • حسین‌پور، ابراهیم [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی.
 • حسین‌پور، باقر [1] دکترای جامعه‌شناسی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی، ارومیه- ایران.
 • حسین‌پور، نورالدین [1] دانش‌آموخته کارشناسی
 • حسین‌پور اصل، مهدی [1] 3- دانشجوی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • حسین زاده، امیدعلی [2] استادیار گروه علوم تربیتی واحد شبستر دانشگاه آزاد اسلامی ، شبستر , ایران
 • حسین‌زاده، امیدعلی [1] استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی؛ شبستر– ایران (نویسنده مسئول).
 • حسین‌زاده، امیدعلی [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، استادیار گروه علوم تربیتی؛ شبستر- ایران.
 • حسین‌زاده، پروین [1] . کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • حسین‌زاده، هدایت [1] استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19295 تهران- ایران.
 • حسن‌زاده یامچی، داوود [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • حسینقلی‌زاده، رقیه [1] گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • حسن‌نژاد، رضا [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اراک.
 • حشمت، مریم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز؛ کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، تبریز، ایران.
 • حضرتی، مرتضی [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی
 • حقی، ناصر [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد پارس‌آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس‌آباد، ایران (نویسنده مسئول).
 • حقیقتیان، منصور [1] دانشیار گروه علوم اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان– ایران (نویسنده مسئول).
 • حکیمی، فلور [1] کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر- ایران (نویسنده مسئول).
 • حکیمی، محمد امین [1] دانش‌آموخته‌ کارشناسی‌ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- ایران.
 • حمیدی هریس، رسول [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، گروه ‌علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.

خ

 • خادمیان، طلیعه [1] ضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، گروه علوم اجتماعی؛ تهران- ایران.
 • خالق‌پناه، کمال [1] استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان.
 • خانی، لطفعلی [1] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، گروه جامعه‌شناسی؛ دهاقان- ایران (نویسنده مسئول).
 • خانمحمدی، افسانه [1] کارشناس‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- ایران (نویسنده مسئول).
 • خان‌محمدی، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز – ایران.
 • خیری، مرضیه [1] کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • خرسند، حمیده [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز- ایران.
 • خسروی، نیکا [1] دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران- ایران.
 • خلیجی، محمدعلی [1] کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران.
 • خلیلی، مسعود [1] بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی/ دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی/ دانشگاه شیراز/ شیراز/ ایران
 • خلیل‌زاده، احد [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.
 • خورشیدی، ناصر [1] کارشناسی‌ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه.
 • خورشیدی زگلوجه، رضا [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران.
 • خوشحال، امیر [1] کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد خلخال- ایران (نویسنده مسئول).
 • خوشحال، امیر [1] کارشناسی‌ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی (نویسنده مسئول).

د

 • داداش‌پور مقدم، مجید [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • دانش، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه تبریز- ایران
 • دانشفرد، کرم‌اله [1] استاد گروه مدیریت،واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • دیداری، چنور [1] کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • درخشان، فاطمه [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران- ایران.
 • درودی، هما [1] 1- گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان،ایران.

ذ

ر

 • راد، فیروز [1] استادیار دانشگاه پیام نور تبریز
 • راد، فیروز [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697 – 19395 تهران- ایران (نویسنده مسئول).
 • راد، فیروز [1] 1- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تبریز.
 • راد، فیروز [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور.
 • راد، فیروز [11] استادیا‌ر گروه ‌علوم ‌اجتماعی، ‌دانشگاه‌ پیام نور- صندوق ‌پستی 193953697، تهران- ایران.
 • راد، فیروز [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور- صندوق پستی 3697-19395 تهران- ایران.
 • راد، فیروز [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور. صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران.
 • راد، فیروز [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران- ایران (نویسنده مسئول).
 • راد، فیروز [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697 – 19395 تهران- ایران (نویسنده مسئول).
 • راد، فیروز [2] استادیار دانشگاه پیام ‌نور تبریز، گروه علوم اجتماعی، صندوق پستی 19395-3697، تهران– ایران.
 • راد، فیروز [1] استادیار دانشگاه پیام ‌نور تبریز، گروه علوم اجتماعی، صندوق پستی 19395-3697، تهران– ایران.
 • راسخ، کرامت اله [1] هیئت علمی
 • راسخ، کرامت‌اله [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه جامعه‌شناسی؛ جهرم- ایران.
 • راهرو خواجه، احمد [1] دانشجوی دکتری بررسی مسایل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران- ایران (نویسنده مسئول).
 • ربانی، رسول [1] استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان.
 • ریحانی‌نیا، آکو [1] کارشناسی ‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز– ایران.
 • رحیمی، ابراهیم [1] دکترای مدیریت منابع انسانی، عضو هیات علمی دانشکده فنی و حرفه ای
 • رحیمیان، بابک [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی.
 • رحمان‌پور، شبنم [1] کارشناس ارشد آموزش محیط زیست، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.
 • رحمانی فیروزجاه، علی [1] دانشگاه آزاد اسلامی بابل
 • رحمت‌نژاد، اصغر [1] کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز- ایران.
 • رستگارخالد، امیر [1] عضو هیات علمی دانشگاه شاهد، گروه علوم اجتماعی؛ تهران- ایران (نویسنده مسئول).
 • رستمی، گلشن [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه علوم اجتماعی؛ کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • رستمی، مهدی [1] دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.
 • رستمی، نیر [1] کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، تبریز- ایران.
 • رسولی، محمدرضا [1] گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران (نویسنده مسئول).
 • رسولی، محمدرضا [1] گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تهران– ایران (نویسنده مسئول).
 • رسولی، محمّدرضا [1] دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران مرکز، تهران- ایران.
 • رسول زاده، صمد [1] استادیار دانشگاه شهید مدنی
 • رسول‌زاده، صمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، گروه علوم اجتماعی؛ آذرشهر- ایران.
 • رسول‌زاده، صمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، گروه مطالعات خانواده‌؛ تبریز - ایران (نویسنده مسئول).
 • رسول زاده اقدم، صمد [5] استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذر شهر- ایران
 • رسول‌زاده اقدم، صمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان‌، گروه علوم اجتماعی؛ آذرشهر – ایران (نویسنده مسئول).
 • رسول‌زاده‌اقدم، صمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، گروه مطالعات خانواده؛ تبریز- ایران
 • رشیدی، پریسا [1]
 • رشید کرشان، روح‌الله [1]
 • رضایی‌امینلویی، حسین [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • رضازاده، مهدی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران
 • رضائی، سیده سمانه [1] گروه علوم اجتماعی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان- ایران (نویسنده مسئول).
 • رضی پور، پرنیا [1] دانشجوی دکتری جامعهشناسی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران مرکز، ایران
 • رضوی، سید مرتضی [1] استادیار گروه مدیریت دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران – ایران.
 • رضوی دینانی، ابتسام [1] گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک – ایران (نویسنده مسئول).
 • رفیعی، حسن [1] عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی؛ گروه رفاه اجتماعی، تهران- ایران.
 • رفیع‏فر، جلال‏الدین [1] استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران.
 • رمضانی، احد [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه علوم اجتماعی؛ کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، تبریز- ایران
 • رمضانی، مجتبی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، گروه مدیریت؛ بناب- ایران
 • رمضانی، محمدابراهیم [1] . استادیار گروه آموزش محیط زیست، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • رمضان مقدم واجاری، یاسمن [1] کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گلستان؛ گلستان- ایران (نویسنده مسئول).
 • رمضانی‌ممقانی، روح‌انگیز [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • رهبری‌پور، کسری [1] کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • رهنمایان، میترا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز؛ کارشناسی ارشد جامعه شناسی، تبریز، ایران.

ز

 • زارع، بیژن [1] گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی تهران
 • زارع، یعقوب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز– ایران.
 • زایرکعبه، رحیم [1] دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز- ایران.
 • زرینیان، جلال [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • زم، سمانه [1] . دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول).
 • زینتی، بهروز [1] مدیریت ، علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامیواحد بروجرد ، بروجرد
 • زنجانی، سعید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز؛ دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.
 • زنجانی، سعید [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان‌شرقی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تبریز- ایران.
 • زینی‌وند، یوسف [1] کارشناس‌ارشد مطالعات زنان، دانشگاه تهران.
 • زینی‌وند، یوسف [2] کارشناس‌ارشد مطالعات زنان، دانشگاه تهران- ایران.

س

 • سادات رضوی، فاطمه [1] کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز- ایران.
 • ساروخانی، باقر [1] استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
 • ساروخانی، باقر [1] استاد گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران- ایران.
 • ساروخانی، باقر [1] استاد گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ تهران- ایران (نویسنده مسئول).
 • ساسانپور، ایلمیرا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی خلخال- ایران.
 • ساعی، منصور [1] استادیار پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی (نویسنده مسئول).
 • سالک‌آزاد، بنیتا [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه جامعه‌شناسی؛ تهران- ایران.
 • سام‌آرام، عزت‌الله [1] دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 • سیاه محمدی‌ممقانی، امیر [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز- ایران
 • سبزی‌خوشنامی، حمید [1] مددکار اجتماعی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران- ایران.
 • سپهری، محمدباقر [1] دکترای مطالعات رسانه، دانشگاه استانبول ترکیه، پژوهشگر حوزه رسانه در سازمان صدا و سیما (نویسنده مسئول).
 • سپهری‌نیا، حمیده [1] کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال – ایران.
 • ستاری علیشاهی، صمد [1] دانش آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • سیدزاده طلاتپه، مریم [1] کارشناسی‌‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز.
 • سرایی، حسن [1] . استاد گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران- ایران (نویسنده مسئول).
 • سرایی، حسن [1] استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران- ایران (نویسنده مسئول)
 • سرمست، بهرام [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بناب – ایران (نویسنده مسئول).
 • سرهنگ‌زاده، مرضیه [1] گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • سعادتی، موسی [1] کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی.
 • سیف اللهی، سیف اله [1] گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • سیف‌اللهی، سیف‌اله [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه جامعه‌شناسی؛ تهران- ایران (نویسنده‌ مسئول).
 • سیف‌اللهی، سیف‌اله [1] . دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران (نویسنده مسئول).
 • سیف‌اللهی، سیف‌اله [1] دکترای جامعه‌شناسی، استاد و عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول).
 • سیف‌اللهی، سیف‌اله [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران- ایران.
 • سیف‌‌‌اللهی، سیف‌اله [1] دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • سفیدگر، راضیه [1] گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک- ایران.
 • سلامتی، رقیه [1] دانش‌آموخته جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز- ایران.
 • سلامتیان، درنا [1] گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • سلطانی، مینا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • سلطانی بهرام، سعید [1] دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه تبریز- ایران.
 • سلطانی‌بهرام، سعید [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه تبریز؛ گروه علوم اجتماعی، تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • سلطانی فسقندیس، غلامرضا [1] دکترای تخصصی مدیریت صنعتی با گرایش تحقیق در عملیات.
 • سلطانی فسقندیس، غلامرضا [1] گروه مدیریت، پردیس بین‌الملل، دانشگاه فردوسی مشهد- ایران.
 • سلیمی، آمینه [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • سلیمانی، مجید [1] مدیریت ، علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد ملایر ، ملایر
 • سلیمانی، ندا [1] استادیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • سلیمانی، ندا [1] استادیار گروه ارتباطات دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – ایران.
 • سلیمانی، ندا [1] گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • سلیمانی، ندا [1] گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول
 • سلیمان‌زاده، روشن [1] گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • سلمان‌زاده ‌مظلومی، فتاح [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران (نویسنده مسئول).

ش

 • شادجو، علی‌اصغر [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • شاکری خوئی، احسان [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • شاکری خوئی، احسان [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • شالفروش شتربانی، آرزو [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • شاه‌محمدی، شورش [1] کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.
 • شاه‌مرادی، حسین [1] کارشناسی‌ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه.
 • شیخی، جواد [1] گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • شیری، طهمورث [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استادیار گروه علوم اجتماعی؛ تهران- ایران.
 • شریفی، منصوره [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • شکری، عبدالحسین [1] گروه مدیریت، واحد بستان‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی؛ بستان‌آباد- ایران.
 • شکری، مرسل [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • شکریازی، امید [1] کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز- ایران.
 • شکوهی آشان، بدر [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • شهبازی، آرزو [1] زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
 • شهبازی، مظفرالدین [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد زنجان.
 • شهبازی، مظفر‌الدین [1] استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران
 • شهریاری، سمیه [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.

ص

 • صابونچی، رضا [1] استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.
 • صادقی، زهرا [1] دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان- ایران. E- mail: z.sadeghei@gmail.com
 • صادقی، علی [1] کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز- ایران.
 • صادقی، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • صادقیان، خدیجه [1] گروه علوم اجتماعی دانشگا ه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • صادقی‌نژاد، رامین [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، گروه ادبیات فارسی؛ اهر- ایران.
 • صالحی، فرزانه [1] کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول).
 • صباغ، سارا [1] دانشجوی دکتری پزشکی دانشگاه تبریز، گروه علوم پزشکی؛ تبریز- ایران.
 • صباغ، صمد [1] گروه علوم اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.
 • صباغ، صمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز – ایران (نویسنده مسئول).
 • صباغ، صمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز- ایران.
 • صباغ، صمد [1] استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • صباغ، صمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. استادیار گروه علوم اجتماعی، تبریز- ایران.
 • صباغ، صمد [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز؛ گروه علوم اجتماعی، تبریز– ایران.
 • صباغ، صمد [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.گروه علوم اجتماعی تبریز، ایران
 • صباغ، صمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. گروه علوم اجتماعی، تبریز- ایران.
 • صباغ، صمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز- ایران.
 • صباغ، صمد [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. گروه علوم اجتماعی. تبریز- ایران. (نویسنده مسئول)
 • صباغ، صمد [1] عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • صباغ، صمد [1] عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • صباغ، صمد [1] عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تبریز.
 • صباغ، صمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه جامعه‌شناسی؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • صباغ، صمد [1] استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • صباغ، صمد [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • صباغ، صمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز _ ایران.
 • صباغ، صمد [2] عضو هیات علمی و استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • صباغ، صمد [1] گروه علوم اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • صداقت، کامران [1] استادیار جامعه‌شناسی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
 • صداقت، کامران [1] دکتری جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
 • صداقت، کامران [1] عضو هیأت علمی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
 • صداقت، کامران [1] عضوهیئت علمی پژوهشکده علوم اقتصادی تهران.
 • صدرموسوی، میرستار [1] عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز.
 • صدیق‌محمدی، میر فرهاد [1] عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
 • صیدی‌محمدی، یاسر [1] کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت‌الله آملی- ایران.
 • صفائی، ابراهیم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
 • صفرآبادی‌فراهانی، ایمان [1] کارشناس‌ ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد، تهران- ایران.
 • صمدی، مهران [2] استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • صمدی، مهران [1] دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • صمدی، مهران [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه ارتباطات‌اجتماعی؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • صمدی، مهران [1] گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز– ایران (نویسنده مسئول).
 • صمدی، مهران [1] گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • صمدی، مهران [1] گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • صمدی، مهران [3] استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • صمدی، مهران [1] گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول).
 • صمدی، مهران [1] گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحدتبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • صوفی‌خجسته، عبدالخلیل [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی.

ض

 • ضیایی‌فراد، محمود [1] دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.
 • ضامنی، فرشیده [1] دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری- ایران (‌نویسنده مسئول).

ط

 • طارمی، غلامرضا [1] کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.
 • طالبی، بهنام [1] استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز– ایران (نویسنده مسئول).
 • طالبی، بهنام [1] گروه علوم تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • طالب‌پور، اکبر [1] استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی(ره)، بروجرد- ایران.
 • طاهری‌تیمور‌لویی، طاهره [1] کارشناسی‌‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز.
 • طبقچی اکبری، لاله [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد اقتصاد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • طبقچی اکبری، لاله [1] دانشجوی دکتری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه- ایران.
 • طبقچی‌اکبری، لاله [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان؛ واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران
 • طریحی، ناصر [1] کارشناسی‌ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • طهماسبی، شهرام [1] دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • طهماسبی، مهدیه [1] کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز– ایران.

ظ

 • ظری، محمد ن [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • ظروفی، مجید [2] دانشگاه آزاد اسلامی واخد شبستر
 • ظروفی، مجید [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر- ایران.
 • ظروفی، مجید [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر. گروه علوم اجتماعی. شبستر– ایران.
 • ظروفی، مجید [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر- ایران
 • ظفری، داریوش [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز.

ع

 • عابدینی، صمد [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال- ایران (نویسنده مسئول).
 • عابدینی، صمد [1] عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال- ایران.
 • عابدینی، صمد [1] . استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خلخال- ایران.
 • عابدینی، صمد [3] استاد مشاور . عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد خلخال، تهران، ایران
 • عابدینی، صمد [1] عضو هیأت علمی دانشکاه آزاد اسلامی واحد خلخال، گروه علوم اجتماعی، خلخال،ایران.
 • عابدینی، صمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، استادیار گروه علوم اجتماعی؛ خلخال- ایران.
 • عابدینی، صمد [1] عضو هیئت علمی گروه اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال.
 • عابدینی، صمد [1] استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، گروه علوم اجتماعی؛ خلخال- ایران (نویسنده مسئول).
 • عباسی، حسن [1] . دانش‌آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث، گروه علوم قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران.
 • عباسیان، حمید [1] کارشناس‌ارشد روان‌شناسی عمومی و دانشجوی دکتری مدیریت بحران پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان- ایران.
 • عباس‌پور، محمد [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.
 • عباسپور قاضی جهانی، زهرا [1] کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز– ایران.
 • عباسی رستمی، نجیبه [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه فنی و حرفه‌ای
 • عباس زاده، محمد [3] گروه علوم سیاسی ، دانشکدۀ علوم سیاسی ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران
 • عباس زاده، محمد [1] استادیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز.
 • عباس زاده، محمد [1] دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز_ ایران
 • عباس زاده، محمد [1] دکتر محمد عباسزاده / دانشیار دانشگاه تبریز
 • عباس‌زاده، محمد [1] 2- استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز.
 • عباس‌زاده، محمد [2] استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز.
 • عباس‌زاده، محمد [1] دانشیار دانشگاه تبریز، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز- ایران.
 • عباس‌زاده، محمد [1] دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • عباس‌زاده، محمد [1] دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز- ایران.
 • عباس‌زاده، محمد [1] استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • عباس‌زاده، محمد [1] دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز - ایران (نویسنده مسئول).
 • عباس‌‌زاده، محمد [4] استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
 • عباسی سلطانی، جعفر [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز- ایران.
 • عبدی، مسعود [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز - ایران (نویسنده مسئول).
 • عبدالعلی‌زاده، مینا [1] کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز- ایران.
 • عبدالله‌پور، نازی [1] عضو هیات علمی (استادیار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه الهیات؛ تبریز- ایران.
 • عبدالله‌زاده طرف، اکبر [1] گروه شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.
 • عبداله زاده، نازیلا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز؛ کارشناسی ارشد جامعه شناسی، تبریز، ایران.
 • عبداله‌زاده طرف، اکبر [1] دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات‌، گروه شهرسازی. تهران- ایران
 • عبداله‌فام، رحیم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، گروه علوم تربیتی؛ بناب- ایران.
 • عبداله‌فام، رحیم [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب. گروه آموزش ابتدایی. بناب – ایران.
 • عیدی‌زاده، رضا [1] کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.
 • عیدی‌زاده، رضا [1] کارشناس‌‌ارشد ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز- ایران.
 • عدلی‌پور، صمد [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه تبریز.
 • عدلی‌پور، صمد [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • عدلی‌پور، صمد [2] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز- ایران.
 • عرشی‌‌آراسته، پریا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز؛ کارشناسی ارشد جامعه شناسی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول).
 • عزیزی، سلام [1] کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز-‌- ایران.
 • عزیزپور شیرفروش، علی‌اصغر [1] دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه ادبیات؛ تبریز- ایران.
 • عسگری، محمود [1] کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز– ایران.
 • عسگری حسنکلو، عسگر [1] زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • عظیمی، ندا [1] دانشجوی دکترای تخصصی جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران- ایران.
 • علایی، محسن [3] عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اردبیل
 • علیاری، لورا [1] کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • علی‌اکبری، شهناز [1] کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.
 • علی‌اکبر‌پور، جواد [1] کارشناس‌ارشد علوم اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز - ایران
 • علیزاده، آرزو [1] دانشگاه آزاد اسلامی، گروه علوم اجتماعی؛ کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، تبریز- ایران.
 • علیزاده اقدم، محمد باقر [1] استادیار مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز.
 • علیزاده اقدم، محمدباقر [1] عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز- ایران.
 • علیزاده اقدم، محمدباقر [1] عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز.
 • علیزاده ‌اقدم، محمدباقر [2] دانشیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز _ ایران.
 • علیزاده‌اقدم، محمدباقر [1] 1- استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز.
 • علیزاده‌اقدم، محمدباقر [1] استاد دانشگاه تبریز، گروه علوم اجتماعی، تبریز– ایران (نویسنده مسئول).
 • علیزاده‌اقدم، محمدباقر [1] دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز.
 • علیزاده پاسدار، نسرین [1] دانشجوی کارشناس‌ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • علمی، بیژن [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، گروه مدیریت؛ بناب- ایران.
 • علمی، محمود [1] 1- دکترای جامعه‌شناسی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
 • علمی، محمود [2] استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • علمی، محمود [2] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز- ایران.
 • علمی، محمود [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. گروه علوم اجتماعی. تبریز- ایران. (نویسنده مسئول)
 • علمی، محمود [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. گروه علوم اجتماعی، تبریز- ایران. (نویسنده مسئول)
 • علمی، محمود [2] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • علمی، محمود [1] استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • علمی، محمود [2] استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • علمی، محمود [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • علمی، محمود [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • علمی، محمود [3] ستادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • علمی، محمود [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. استادیار گروه علوم اجتماعی، تبریز- ایران.
 • علمی، محمود [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. گروه علوم اجتماعی. تبریز، ایران.
 • علمی، محمود [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. گروه علوم اجتماعی، تبریز- ایران.
 • علمی، محمود [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه علوم اجتماعی، تبریز- ایران.
 • علمی، محمود [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. گروه علوم اجتماعی تبریز، ایران. (نویسنده مسئول).
 • علمی، محمود [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • علمی، محمود [1] عضو هیات علمی واحد تبریز، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز– ایران (نویسنده مسئول).
 • علمی، محمود [8] گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • علمی، محمود [1] گروه علوم اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • علیمحمدی خانقاه، آذر [1] کارشناسی ارشد گروه جامعه‌شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.
 • علی‌نژاد، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه تبریز- ایران.
 • عمادزاده، مصطفی [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان- ایران.
 • عمیدی، حسن [1] کارشناسی‌ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • عنایت، حلیمه [1] عضو هیت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز.

غ

ف

ق

ک

 • کاشانی، شمسی [1] کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • کاظمی‌پور، شهلا [1] دانشیار جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران- ایران (نویسنده مسئول).
 • کاظمی یزدی، سید زهرا [1] گروه علوم اجتماعی فردوسی مشهد
 • کاظمی‌فر، سولماز [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان- ایران (نویسنده مسئول).
 • کامرانی، زهرا [1] دانش‌آموخته‌ مقطع کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگااه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران.
 • کیامنی، بهرام [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری- ایران.
 • کاوه، زینب [1] گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی تهران
 • کبیری، افشار [1] استادیار دانشگاه ارومیه– ایران (نویسنده مسئول).
 • کرد، علی اکبر [1] کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز- ایران.
 • کرمی، بختیار [1] دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه میسور هندوستان و مدرس دانشگاه فرهنگیان یاسوج.
 • کرمی، بختیار [1] دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه میسور هندوستان.
 • کریمی، فریدون [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تبریز- ایران
 • کریمیان، انور [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • کرم‌پور، روزا [1] استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران
 • کریمی‌زاده اردکانی، سمیه [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان.
 • کریم‌وند، فاطمه [1] دانش‌آموخته‌ مقطع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان‌شرقی؛ تبریز- ایران.
 • کشتی‌آرای، نرگس [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان- ایران.
 • کفاشی، مجید [1] دانشیار جامعه‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • کفایی‌فر، محمدعلی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.
 • کلانتری، صمد [1] استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و احد شهرضا.
 • کلدی، علیرضا [1] استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات، تهران- ایران (مسئول مکاتبات).
 • کلدی، علیرضا [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران- ایران.
 • کلدی، علیرضا [1] استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران- مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- ایران.
 • کلدی، علیرضا [1] استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی؛ تهران- ایران.
 • کلدی، علیرضا [1] گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران
 • کلدی، علیرضا [1] استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • کندوانی‌اصل، علی‌رضا [1] دانش‌آموخته‌ کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • کوچکیان، زینب [1] دکتری جامعه شناسی فرهنگی
 • کوهی، کمال [1] استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز.
 • کوهی، کمال [1] مربی مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز.

گ

 • گشتاسب، مریم [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
 • گلشن، صیاد [1] دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی مسایل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران- ایران.
 • گل‌محمدنژاد، غلامرضا [1] دانشگاه تربیت معلم شهید مدنی، آذرشهر– ایران.
 • گهرنیا، محمدتقی [1] عضو هیات علمی گروه حقوق، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب– ایران (نویسنده مسئول).

ل

 • لطفی‌زاده، عباس [1] عضو هیات علمی گروه علوم‌ اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز اهر. (نویسنده مسوول)

م

ن

 • ناصح‌قراملکی، حبیبه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، تبریز- ایران.
 • ناهیدی امیرخیز، محمدرضا [1] گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.
 • نجات‌پور، مجید [1] دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران- ایران. E- mail: majidnejatpoor616@gmail.com
 • نجفی، مهدی [1] کارشناسی‌ارشد روابط بین الملل، واحد تسوج، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تسوج- ایران.
 • نجف‌زاده نخجوانلو، اسماعیل [1] کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی (نویسنده مسئول).
 • نصیری، حسام [1] دانشجوی دکتری‌ جامعه‌شناسی ‌سیاسی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ علوم ‌و‌ تحقیقات،‌ تهران، ‌ایران.
 • نصیری، حسام [1] کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • نظری، جواد [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان.
 • نعیمی، نادیه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز- ایران.
 • نعمت‌اللهی، سیمین‌دخت [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه شهرسازی؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).
 • نقی‌زاده، محمد [1] استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • نیکخواه، مهدی [1] گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی تهران
 • نوجوان، صمد [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز– ایران.
 • نوروزی، فیض‌الله [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ استادیار گروه علوم اجتماعی، تهران- ایران.
 • نوین انرجان، بهلول [1] کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز– ایران.

و

 • وثوقی، منصور [1] استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
 • وثوقی، منصور [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران.
 • وثوقی، منصور [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران (نویسنده مسئول).
 • ودادی، ثریا [1] کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد علوم و تحقیقات آذربایجان‌شرقی، تبریز- ایران.
 • ویسی، مهسا [1] کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز- ایران.
 • وطنی، سونیا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی با گرایش ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.
 • ولی‌زاده، ابراهیم [1] دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران- ایران.

ه

ی

(

 • (آیسان) پناهی، رقیه [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی (جامعه‌شناسی فرهنگی)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران- ایران.