بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر جرایم خشن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گرایش گروه های علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران ( نویسنده مسئول ) navabakhsh@srbiau.ac.ir

3 استاد، گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

10.30495/jss.2022.1932818.1341

چکیده

زمینه و هدف: خشونت ماهیتی اجتماعی  است.  هدف از تدوین این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر جرایم خشن در بین مجرمان محکوم شده در زندان های کرمان است .
روش: در این پژوهش روش تحقق پیمایشی، با توجه به هدف و موضوع پژوهش،کاربردی بوده و از لحاظ زمان مقطعی است و در زمره مطالعات میدانی قرار می گیرد . جامعه آماری پژوهش 1256نفر که شامل افرادی که ارتکاب به جرم (گروگانگیری ،قتل و سرقت مسلحانه، تیر اندازی) در استان کرمان  در سال های ۱۳۹۸ و 6 ماه اول 1399را داشته اند بوده است . روش نمونه­گیری اتخاذ شده در این پژوهش،  از روش  نمونه گیری تصادفی بوده است،  400 نفر از افراد مجرم مورد بررسی قرار گرفتند. روایی(اعتبار) سوال‌های مربوط به متغیرها از روش تعیین اعتبارمحتوایی و با گردآوری نظرات اساتید مجرب، کارشناسان و متخصصان مربوطه (تکنیک اعتبارصوری) و برای بررسی پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده شده که آلفای پرسشنامه 832/0 محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها توسط آمار توصیفی و آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون-رگرسیون و با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد بین متغیرهای فقر با مقدار (118/0)، بیکاری (290/0)، نامناسب بودن محل زندگی (311/0)، افت تحصیلی(328/0)، سرمایه اجتماعی(244/0)، گروه همسالان (137/0)، خشونت (333/0)، مصرف مواد مخدر (732/0) رابطه به صورت مستقیم (مثبت) با جرایم خشن وجود دارد.بین متغیرپایبندی مذهبی و جرایم خشن رابطه معنی‌داری وجود ندارد (087/0) ، در نهایت بین کنترل اجتماعی و جرایم خشن رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد (109/0-).
نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت رفتار تبهکارانه اکثراً درون گروه­های نخستین، به ویژه گروه همسالان، فراگرفته می­شود زیرا تعداد تماس­های انحرافی آنان بیش از تماس­های غیرانحرافی­شان است. برای جلوگیری از ارتکاب جرم پیشنهاد می­شود که در سطح خانواده، مدرسه و جامعه ،کاهش روابط جوانان با همسالان بزه­کار ، افزایش حمایت اجتماعی ،آموزش افراد که چگونه به­تنهایی با فشار روبه­رو شوندصورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Key social and economic factors affecting coarse grime

نویسندگان [English]

 • Shahrzad Barkhordar 1
 • Mehrdad Navabakhsh 2
 • Alireza Kaldi 3
1 PhD student in Sociology, Department of Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author) navabakhsh@srbiau.ac.ir
3 Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Violence is a social nature. The purpose of this study is to investigate the social and economic factors affecting violent crimes among convicts in Kerman prisons.
Method: In this research, the survey realization method is applied according to the purpose and subject of the research and is cross-sectional in terms of time and is among the field studies. The statistical population of the study was 1256 people, including people who committed crimes (hostage-taking, murder and armed robbery, shooting) in Kerman province in 1398 and the first 6 months of 1399. The sampling method adopted in this study was random sampling method, 400 criminals were examined. Validity (validity) of questions related to variables by content validity method and by collecting the opinions of experienced professors, experts and relevant experts (visual validation technique) and to assess the reliability, Cronbach's alpha was used that the alpha of the questionnaire was calculated 0.832 and confirmed. Data were analyzed by descriptive statistics and Pearson-regression correlation tests using SPSS software.
Findings: The results show that between the variables of poverty with the amount (0.118), unemployment (0.290), inadequacy of living (0.311), academic failure (0.328), social capital (0.244), group Peers (0.137), Violence (0.333), Drug use (0.732) There is a direct (positive) relationship with violent crimes. There is no significant relationship between religious affiliation and violent crimes (0.087) Finally, there is an inverse and significant relationship between social control and violent crime (-0.109).
Conclusion: It can be concluded that criminal behavior is often learned within the first groups, especially the peer group, because the number of their deviant contacts is more than their non-deviant contacts. To prevent crime, it is suggested that at the family, school and community level, young people reduce their relationships with delinquent peers, increase social support, and teach people how to deal with pressure alone.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rough gram
 • social sarmatism
 • sectarian identity
 • poverty
 • stan karman
 • اکبری، امین (۱۳۸۳). ،نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت - بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت
 • پاتنام، رابرت (1380). دموکراسی و سنت های مدنی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: روزنامه سلام
 • دلاور، علی(۱۳۸۰) . ،مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد
 • روشه، گی (۱۳۷۶). ،جامعه شناسی تالکوت پارسونز، ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران. مؤسسه فرهنگی تبیان
 • سیاسی و اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اجتماعی تهران.
 • سیگل، لاری و جوزف سنا ( ۱۳۸۱). ،بزهکاری نوجوانان، ترجمه علی اکبر تاج مزینانی و دیگران، تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان.
 • شیخاوندی، داور (۱۳۸۶). جامعه‌شناسی انحرافات و مسائل جامعتی ایران، تهران: نشر قطره
 • صدیق سروستانی، رحمت ا... (۱۳۸۸). آسیب‌شناسی اجتماعی جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: سمت.
 • صدیق سروستانی، رحمت الله (1388). ،آسیب شناسی اجتماعی: جامعه شناسی انحرافات اجتماعی چاپ دوم، تهران : نشر آن .
 • صدیق سروستانی، رحمت­اله. (1388). ،«چرا مردم کج­رفتاری می­کنند؟،» جزوه درسی انحرافات.
 • علیزاده ،اعظم ،(1397). بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم خشن و خاص در بین مجرمین در زندان شهرستان سیرجان.
 • کوزر، لوئیس و روزنبرگ، برنارد. نظریه­های بنیادی جامعه­شناختی، تهران، نی، 1378.
 • محسنی تبریزی، علیرضا و مهدی سلیمانی (۱۳۸۹). ،مجله ی مطالعات امنیت اجتماعی، زمستان، شماره ی ۲۴.
 • محسنی، مرتضی (۱۳۸۰) . ،پاسخ هایی به خشونت، گزارش کمیته مأمور مطالعه در امر خشونت و بزهکاری تحت ریاست آلن پرفیت، ص ۲۷.
 • مرکز آمار ایران (سال‌های 1379 تا 1391). ،سال نامه‌های آماری کشور.
 • مهدی ثایت ، محمد علی ،کونانی،(1398) . جرم شناسی اصلاح و درمان ،درس نامه تغییر و اصلاح زندانیان . تهران : انتشارات جامعه شناسان .
 • میر محمد صادقی، حمید ، (1392) . ،حقوق کیفری اختصاصی 2 جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ سی و پنجم، تهران : نشر میزان .
 • Bottomley, A.K.and K. Pease 1986: crime and punishment: inteprting the date Milton Keynes: open university press, pp. 22-5
 • Fild,John,2003." social capital" .published by Rout ledge, London, UK.
 • M. and H.Giller1983:juvenile Delinquency: trnds and perspectives. Harmondsworth: penguin.
 • L. J (2001) Criminology: Theories, Patterns, and typologies, university of Massachusetts. 7th ed.
 • Sigel, Larry J(2001), criminology(6th.ed)U.S.A: Wadsworth
 • Sigel, LarryJ, (2012), criminology, westwadsworth publishing company, Eleventh Edition.