رابطه اخلاق شهروندی ، مشارکت اجتماعی و اعتماد در بین شهروندان تبریز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

1. عضو هیات علمی ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گروه شهرسازی، تبریز– ایران (نویسنده مسئول). E-mail: nematollahi@iaut.ac.ir

10.30495/jss.2021.1936355.1364

چکیده

اخلاق شهروندی ، مجموعه ای از مبانی ، معیارها و هنجارهایی است که بر رفتار، روابط و مناسبات اجتماعی شهروندان حاکم است . اخلاق شهروندی بعنوان یک متغیر اجتماعی با عوامل مختلفی در ارتباط است که برخی ازاین عوامل می توانند در ارتقای اخلاق شهروندان نقش موثری داشته باشند . یکی از عوامل مهم ، سرمایه اجتماعی و ابعاد آن می باشد . مطالعة حاضر با هدف تعیین رابطه اخلاق شهروندی، مشارکت اجتماعی و اعتماد در بین شهروندان تبریز به انجام رسیده است . روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان یک بررسی مقطعی بود .روش جمع آوری داده ها ، پیمایش از نوع همبستگی بود . جامعه آماری ، شهروندان منطقه سه شهرداری تبریز با64 هزار خانوار بود . بر اساس جدول مورگان ، حجم نمونه 330 نفر تعیین شد . نمونه گیری به روش تصادفی سیستماتیک انجام شد . ابزار گرد آوری داده ها ، پرسشنامه محقق ساخته بود . یافته های بدست آمده نشان داد که رابطه معنی داری بین اخلاق شهروندی ، مشارکت اجتماعی و اعتماد در بین شهروندان منطقه سه شهرداری تبریزوجود دارد . تفاوت معناداری در اخلاق شهروندی ، با توجه به سطح تحصیلات و شغل شهروندان وجود نداشت . با توجه به ارتباط معنی دار اخلاق شهروندی و مشارکت اجتماعی و اعتماد در بین شهروندان ، برقراری انسجام اجتماعی و اعتماد متقابل بین افراد جامعه ، تقویت نهادهای دموکراتیک وکارامدتر و پاسخگوتر کردن این نهادها ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between citizenship ethics, social participation and trust among the citizens of Tabriz

نویسنده [English]

 • simin dokht nematollahi
Faculty member of Islamic Azad University, Tabriz Branch, Department of Architecture and Urban Planning, Tabriz - Iran E-mail: nematollahi@iaut.ac.ir
چکیده [English]

Citizenship ethics is a set of principles, criteria and norms that govern the behavior, relationships and social relations of citizens. Citizenship ethics as a social variable is associated with various factors, some of which can play an effective role in promoting citizens' ethics. One of the important factors is social capital and its dimensions. The present study was conducted to determine the relationship between citizenship ethics, social participation and trust among the citizens of Tabriz. The research method was applied in terms of purpose and a cross-sectional study in terms of time. The data collection method was correlational survey. The statistical population was the citizens of the third district of Tabriz municipality with 64,000 households. According to Morgan's table, the sample size was 330 people. Sampling was done by systematic random method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. Findings showed that there is a significant relationship between citizenship ethics, social participation and trust among the citizens of the three municipalities of Tabriz. There was no significant difference in citizenship ethics according to the level of education and occupation of citizens. Due to the significant relationship between citizenship ethics and social participation and trust among citizens, it is necessary to establish social cohesion and mutual trust between members of society, strengthen democratic and more efficient institutions and make these institutions more accountable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citizenship Ethics
 • Social capital
 • Citizens of Region Three of Tabriz Municipality
 1. Azkia, Mustafa & Ghaffari, Gholamreza. (2010). Contemporary Social Theories, Tehran, Published by: Nay.
 2. Baghestani Barzaki, Houria. (2008). Investigating the Impact of Citizens' Awareness of Attitudes Towards Citizenship Rights on the Development of Active Citizenship and Accountability and Transparency of Tehran Municipality, Unpublished Master Thesis, Department of Urban Affairs Management, University of Tehran.
 3. Fakouhi, Nasser. (2009). Strengthening Citizenship Ethics: A Way to Transition to Participatory Democracy, Social Studies of Iran, Third Year Summer No. 2 (6 in a row).
 4. Fathi, Marzieh & Motlagh, Masoumeh. (2014). A Survey of Factors Affecting the Awareness of Attitudes Towards Citizenship Rights among Students of Kurdistan University in 1993-94, First National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development, Tehran, Iranian Institute, Iranian Architecture Association.
 5. Gholami Zarini, Mohsen & Gholami, Hossein. (2011). Citizenship rights in the process of criminal justice in Iran, Quarterly Journal of Disciplinary Knowledge, Year 13, Issue 3.
 6. Hajzadeh and Mansouri. (2013). Assessing public awareness of attitudes toward citizenship rights in North Khorasan Province. Sociological Studies of Youth, Fourth Year, No. 12, P.p: 76-57.
 7. Hashemianfar, A.; Hejazi, S. N.; Arezi, M.; Heydarkhani, H. (2014). A Study on the Effect of Domestic and Foreign Mass Media on the Rate of Awareness of Citizenship Rights. International Journal of Social Sciences (IJSS). Vol. 4, No. 1, P.p: 11-18.
 8. Hesam, Farahnaz. (2002). Citizenship Identity, Municipalities Monthly, Fifth Year, No. 51, P.p: 13-11.
 9. Hezar Jaribi, Jafar & Amanian, Abolfazl. (2011). Women's Awareness of Citizenship Rights and Factors Affecting It, Urban and Regional Studies and Research, Third Year, No. 9, P.p: 1-18.
 10. Hosseini, Mohammad & Sanaati, Rahim & Hosseini, Fariba. (2015). Assessing Awareness of Citizenship Attitudes Among Buchanan University Students, International Conference on Management and Social Sciences.
 11. Karimpour, Mohsen & Karimpour, Ali Akbar & Delphi, Hamid & Khodamradi, Mohammad. (2017). A Study of Social Factors Related to Students' Awareness of Citizenship Rights among Secondary School Boys in Dezful, Scientific Journal of Islamic Humanities, Third Year, No. 21, P.p: 54-63.
 12. Mahdavi, Mohammad Sadegh & Ashuri, Ali. (2014). A Study of Social and Economic Factors Affecting the Promotion of Citizenship Culture (Case Study: Bushehr City), Iranian Journal of Social Development Studies, Year 6, Issue 4.
 13. Moghadam Vajari, Yasman & Janipour, Mojtaba. (2017). Investigating the Relationship between Social Factors and Awareness of Laws and Awareness of Attitudes Towards Citizenship Rights among Rasht Citizens, Sociological Studies, Ninth Year, No. 34, P.p: 33-49.
 14. Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton, N.J. Princeton University Press.
 15. Putnam, Robert. (2001). Democracy and Civic Traditions, translated by Mohammad Taghi Delfruz, Tehran, Salam Newspaper Publications.
 16. Putnam, Robert, D. (1999). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life, the American Prospect, Inc.
 17. Putnam, Robert. (2012). Democracy and Civic Traditions, translated by Mohammad Taghi Delfruz, Tehran. Sociologists Publications.
 18. Safaeipour, Massoud; Mollai, Sajjad; Adinehvand, Ali Asghar. (2011). The concept of citizenship (challenges and legal obstacles ahead in Iran). Book of Media and Citizenship Education Seminar, General Department of Citizenship Education of Tehran Municipality, P.p: 8-24.
 19. Sahabi, Jalil & Rezaei, Mehdi & Mohammadpour, Ahmad. (2013). Survey of awareness of citizenship rights and duties among citizens living in Sanandaj and the factors affecting it, the first national conference on integrated urban management and its role in sustainable development, Sanandaj, Islamic Azad University, Sanandaj Branch.
 20. Sam Aram, Ezatullah; Barzegar Parizi, Fatemeh. (2015). Investigating the sense of citizenship rights and social factors affecting it among the youth of Sirjan, Welfare Planning and Social Development, Year 7, No. 27, P.p: 75-116.
 21. Sharepour, Mahmoud and Shabani, Maryam. (2015). Sociological analysis of the level of awareness of citizens' attitudes toward citizenship towards urban affairs. Social Development, Tenth Year, No. 3, P.p: 29- 66.
 22. Shiani, Maliheh. (2005). Citizenship and Participation in the Comprehensive Social Welfare System, Social Welfare Quarterly, Year 3, Issue 18, P.p: 9-24.
 23. Shiani, Maliheh and Davoodvandi, Tahereh. (2010). An analysis of the extent of citizenship rights among students. Social Welfare Planning Quarterly, No. 5.
 24. Sorge, Arndt. (1998). Societal Effects in Crooss-National Organizations: Conceptualizing Diversity in Actor and Systems. London: Rutledge.
 25. Tajbakhsh, Kian. (2005). Social Capital, Trust, Democracy and Development, translated by Afshin Khakbaz and Hassan Pouyan, Tehran, Shirazeh Publishing.
 26. Ziari, Keramatullah & Sheikhi, Abdullah & Baqer Attaran, Marzieh and Kashfidoost, Diman. (2013). Assessing the public awareness of Piranshahr citizens about the attitude towards citizenship rights and urban laws. Geographical Research in Urban Planning, First Year, No. 1, P.p: 59-77.