تحلیل عوامل موثر بر بهره وری سازمان های آموزشی به روش داده بنیاد با تاکید برسیستم اجتماعی (تحقیقی در حوزه جامعه شناسی سازمان ها)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران(نویسنده مسئول) Btalabiiaut.ac.ir

3 دانشیارگروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

10.30495/jss.2021.1939906.1377

چکیده

باتوجه به اینکه مطالعه سیستمهای اجتماعی اساس و زیربنای تحقیقات سازمانی می باشد،لذا پژوهش حاضر با هدف ،تحلیل عوامل موثربربهره وری سازمان های آموزشی با تاکید بر سیستم های اجتماعی به روش کیفی از توع داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق جمعی از خبرکان حوزه بهره وری بود.25نفر به روش غیرتصادفی از نوع هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارگرد آوری داده ها انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان حوزه بهره وری بود. با تحلیل مفهومی داده ها، 20 عامل سازمانی موثردر بهره وری ، 16مانع سازمانی دربهره وری،12عامل سازمانی بسترسازبهره وری ،35عامل سازمانی راهبردی، 20 عامل علی و 7پیامد سازمانی حول پنج محور اصلی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی واعتبارات و امکانات بدست آمد و در پایان، نتایج حاصل بصورت پنج فرضیه و یک مدل ارایه گردید.واژگان کلیدی: رویکردسیستمی، بهره وری،آموزشی،پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اعتبارات وامکانات ،داده بنیاد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting the productivity of educational organizations Grounded Theory method of the foundation with emphasis on the social system (Research in the field of sociology of organizations)

نویسندگان [English]

  • MIRMOHSEN ALAVINAMVAR 1
  • behnam talebi 2
  • Sadegh Maleki 3
1 Ph. D. candidate in Educational Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant professor Department of Educational Science ,Tabriz Branch,Islamic Azad University,Tabriz,Iran *. Corresponding responsible: btalabiiaut@ac.ir
3 Professor Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Tabriz Iran
چکیده [English]

Considering that the study of social systems is the basis of organizational research, the present study was conducted with the aim of analyzing the factors affecting the productivity of educational organizations with emphasis on social systems in a qualitative way from the Grounded Theory. The statistical population of the study was a group of experts in the field of productivity. 25 people were randomly selected as a sample. The data collection tool was a semi-structured interview with productivity experts. by conceptual analysis of data, 20 organizational factors affecting productivity, 16 organizational barriers to productivity, 12 organizational factors underlying productivity, 35 strategic organizational factors, 20 causal factors and 7 organizational outcomes around the five main axes of education, research, culture, student and credits and facilities were obtained. Finally, the results were presented as five hypotheses and a model.


Keywords: Productivity, Education, Research, Culture, Student, Credits and Facilities, Grounded theory

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • education
  • Research
  • culture
  • student
  • Credits and Facilities
  • Grounded Theory
ابطحی،سیدحسین؛کاظمی،بابک،بهره وری،تهران،نشرفوژان،چاپ اول،1392،ص95
ارشدی، خمسه (1385)، روش­ها و شیوه­های مدیریت عملکرد و ارزیابی آن، ماهنامه­ی اندیشه، شماره 63.
اسکات،ریچاردودیویس،جرالد(1389).سازمان وسازماندهی.ترجمه:سیدجوادین ،سیدرضاوپورولی،بهروزوجمالی پویا،الهام ،تهران،انتشارات مروارید،چاپ اول،ص24.
 اسکات،ریچارد(1390).سازمانهاسیستمهای عقلایی،طبیعی وباز. ترجمه:میرزاییاهرنجانی،حسن،تهران:انتشارات سمت،چاپ سوم،ص119  .
اکبری، یحیی (1389). رابطه بین سبک‌های رهبری و موضع کنترل مدیران با خدمات بهره‌وری کارکنان مدارس ابتدایی استان زنجان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
اورعی، سیدکاظم،بهره وری از مفهوم تا عمل،تهران،مرکزنشردانشگاه صنعتی امیرکبیر،چاپ اول،1393،ص3.
ایرانزاده، سلیمان؛ خلیلی، مجید، مدیریت بهره وری و کیفیت، تبریز ،انتشارات دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز ،چاپ دوم،1391، ص 122.
جمعی از اساتید مدیریت، نگرش سیستمی،تهران،انتشارات مرکزآموزش مدیریت دولتی،چاپ اول،1378،صص84و85.
جودکی و همکاران (1397). عوامل مؤثر بر ارتقا بهره‌وری کارکنان با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه. مدیریت استاندارد و کیفیت، 2(29)، 65 - 38.
حقیقت جو، رضا؛ رنگریز، حسن، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها، تهران ،نشرترمه ،چاپ اول، 1391،ص 72.
خاکی،غلامرضا،مدیریت چرخه بهبود بهره وری،تهران،نشرفوژان،چاپ اول،1392،ص14.
رضایی، مینا (1391). شناسایی و اعتبارسنجی شاخص­های ارزیابی بهره وری پژوهشی پژوهشگران و دانشگاه­های کشور، پایان­نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش­شناسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد.
شیخ زاده، رجبعلی و بهرام زاده، محمدمهدی (1387)، نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در ارتقای عملکرد کسب و کار، ماهنامه­ی مشاور مدیریت، انجمن مشاوران مدیریت ایران، سال 18.
عزیزی، نعمت‌اله (1392). بررسی راه‌های بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در علوم انسانی، راهبرد فرهنگ، 6 (21)، 33 -7.
علی‌پور، کیومرث، ایمانی، گله‌پردسری و ذولفغاری‌زعفرانی، رشید (1398). ارایه الگوی ارتقای بهره‌وری آموزش منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، رهبافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(2)، 207-179.
کاظمی، سیدعباس، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها،تهران،نشرسمت،چاپ سوم،1388،ص 120
مبینی‌ دهکردی، الهه و ابراهیمی، مسیح (1395) تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در بهره‌وری سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام صادق (ع)، 8(3) 81- 59 .
مکولی، جان و دبرلی،ژوآنی و جانسون،فیل،ترجمه دانایی فرد، حسن وکاظمی،سید حسین،نظریه سازمان ،نگاه ها و چالش ها،تهران،نشردانشگاه امام صادق(ع)،چاپ اول،1389،ص126.
نظرپور،محسن و بیات،زهرا، مدیریت نوین سازمان،تهران،انتشارات صفار،چاپ اول،1388،صص43و44.
نیاز آذری،کیومرث،نظریه های سازمان و مدیریت با تاکیدبرسازمان های آموزشی ، تهران، نشر فراشناخت اندیشه،چاپ اول،1385،ص153.
Ashworth, H. (2006). Assessing Quality in Higher Education. Http://www.ERIC.com.
 Balbuena, S., Perez, J., Irudayaselvam, S., Magdalena Balaccua, M. (2020). (Application of Leadership Thories in Analyzing the Effects of Leadership styles on Productivity in philippine Higher Eduction)  Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Reseaech , 8(3): 53- 62 .
Binta, M., Muhammad, I., Ahmed, Bazza, A., & Magaji, B. (2019). (Effects of Perfor mance Appraisal on Employee Productivity In federal Mistiry of Education Headquaarters Abuga nigeria) Asian Journal of Contemporary Eduction, 3(2):121-131.
Borden, V. M., & Bottrill, K. V. (2005). Appendix: Examples Performance Indicators to GUIDE Strategic Decision Making. San Francisco: Jossey–Bass.
Cabal, A. B. (2006). The University as an Institution Today. UNESCO Press.
Hashemi, said Ahmad & Abbasi Abolfazl (2014). The relationship between decision-making styles of four- dimensional model of Robbins with managers, creativity and innovation: a field study of lamerd city in iran, International journal of current life sciences,acceptance,.
Henry , C & Ghan ,A & Abd Hamid , U & Bakar , A.(2020). International Journal of Evaluation and Research in Education. Vol.9 , No. 1 , March, PP. 203 – 211
Karadag, N., (2018).(Views of Instructors about Academic productivity) International Journal of Progressive Education. 14(4):1 -14 .
Vedvyas, J. & Yogesh, C. (2020). (Leadership Pivotal to ProductivityEnhancement for 21st  - Century Indian Higher Education System) International Journal of Educational, 9(2): 126-143 .