مطالعه جامعه شناختی رابطه عملکرد اجتماعی منطقه تجاری - صنعتی آزاد ارس با برخی سازه های اجتماعی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 دانشیار جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران (نویسنده مسئول) .

3 استادیار جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .

چکیده

ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی ازجمله ابزارهای توسعه است که می‌تواند موجب جلب سرمایه، انتقال فن‌آوری، آموزش نیروی انسانی، تحصیل مدیریت علمی و وصل به بازار جهانی شود. بااین‌وجود ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری همانند دیگر طرح‌های توسعه اقتصادی بایستی با ملاحظات فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد . منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس نیز می‌تواند نقش مؤثری در تقویت سازه های اجتماعی منطقه داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه جامعه شناختی دیدگاه گروه های اجتماعی منطقه تجاری صنعتیآزاد ارس در باره عملکرد اجتماعی این منطقه می باشد . این تحقیق از نظر هدف ، کاربردی و روش گردآوری داده هاپیمایشی بود وداده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. چارچوب نظری تحقیق نظریه های امیل دورکیم، یورگن هابرماس، کارل مارکس، جان رالز، پارسونز، آنتونی گیدنز و باری بوزان بود . جامعه آماری ، کلیه شهروندان بالای 16 سال ساکن در منطقه آزاد ارس که تعداد آنها 36000 نفر بود . با استفاده از جدول مورگان، تعداد 380 نفر انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامهمحقق ساخته بود. برای ارزیابی اعتبار سازه ها ، از تحلیل عاملی استفاده‌ شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین متغیر عملکرد اجتماعی منطقه تجاری صنعتی آزاد ارس و متغیرهای همبستگی اجتماعی، عدالت اجتماعی، اخلاق اجتماعی، امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی از دیدگاه گروه های اجتماعی رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological study of the relationship between social performance of Aras Free Industrial Zone and some social structures

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Saei shotorbani 1
  • Zahra Hazrati soumea 2
  • Roza Karampour 3
1 PhD Candidate in Sociology, Social Groups, Department of Sociology, Faculty of social Science, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Sociology, Department of Sociology, Faculty of Social Science, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran (Responsible author (.
3 Assistant Professor of Sociology, Department of Sociology, Faculty of Social science, Islamic Azad University, Tehran Centrale Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Creating an industrial free trade zone is one of the development tools that can attract capital, transfer technology, train human resources, study scientific management and connect to the global market. However, the creation and expansion of free trade zones, like other economic development projects, must be done with cultural and social considerations. Aras Free Trade-Industrial Zone can also play an effective role in strengthening the social structures of the region. The main purpose of this study is to study the sociological perspectives of social groups in Aras Free Industrial Zone on the social performance of this region. This research was a survey in terms of purpose, application and data collection method and data were collected through a questionnaire. The theoretical framework of the research was the theories of Emile Durkheim, Jürgen Habermas, Karl Marx, John Rawls, Parsons, Anthony Giddens and Barry Bouzan. The statistical population was all citizens over 16 years old living in Aras Free Zone, whose number was 36,000. Using Morgan table, 380 people were selected. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. Factor analysis was used to evaluate the validity of the structures. The results showed that there is a significant positive relationship between the social performance variable of Aras Free Industrial Zone and the variables of social solidarity, social justice, social ethics, social security and quality of life from the perspective of social groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social group
  • Social Performance
  • Aras Free Industrial Zone
- باقی نصرآبادی، علی (1384). همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی (دیدگاهها، عوامل تقویت، تهدیدها و راهکارها). مجله حصون شماره 6 صص 165-187
- بوزان،باری(1378)،مردم،دولتهاوهراس،ترجمۀپژوهشکدۀمطالعاتراهبردی،تهران: پژوهشکدهمطالعاتراهبردی.
- بیرو،  آلن(1367)، فرهنگ علوم اجتماعی، ساروخانی، تهران، کیهان، 1367، دوم، ص401-400.
- رالز جان (1383) عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: ققنوس
- سبیلان اردستانی، حسن (1391) نگاه جامعه‌شناختی به گروه‌های اجتماعی مجازی، مطالعات رسانه‌ای، سال هفتم، شماره هجدهم، صص 143-156
- سروش، عبدالکریم(1386)، ادب صدق، ادب عدالت، تهران: موسسه فرهنگی صراط
- صالحی امیری، سید رضا (1387). درآمدی بر سرمایه اجتماعی کشور. مجله پژوهشنامه. شماره 29 صص9- 24
- عموری، عباس و مسعود کوثری (1392). واکاوی اخلاق اجتماعی در نهاد خانواده (مطالعه موردی فیلم سینمایی طلا و مس). جامعه شناسی نهادهای اجتماعی. شماره 1 صص 103-124
- غنی نژاد موسی، (1386) عدالت، عدالت اجتماعی و عملکرد اقتصاد. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1250، 8/3/1386
- گیدنز،آنتونی(1377)،تجددوتشخص؛جامعهوهویتشخصیدرعصرجدید،ترجمۀناصرموفقیان،تهران: نی.
- لطیفی، غلامرضا و محمدعلی قائم پور (1395)، تأثیرمناطقویژهاقتصادیبررفاهوتوسعهاجتماعیمناطق شهریوروستائی (مطالعهموردی: منطقهویژهاقتصادیسلفچگان)، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی ، سال هفتم، شماره 27 صص224-189
- موسایی ، میثم و جمال عزیزیانی(1387). توجیه اقتصادی ایجاد منطقه آزاد تجاری در کردستان. بررسی های بازرگانی دوره حدید. شماره 32
- نویدنیا، منیژه. (1382 .(درآمدی بر امنیت اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبـردی . سـال ششم. شماره 1 .صص 76 – 55.
 -Gomez Zaldívar Fernando and Edmundo Molina (2018). Special economic zones and their impact on regional economic development. Problemas del Desarrollo. Volume 49, Number 193, April-June 2018
 - Rodrik, Dani, (2010). Making Room for China in the World Economy. American Economic Review: Papers & Proceedings 100 (2), 89–93.
-Universal Declaration of Human Rights. Plain language version. United Nations. Retrieved 20 April 2012. Art 22.
-Vinod K. U. M. Meerabai, (2016). SIGNIFICANCE OF FREE ECONOMIC ZONES: A STUDY FROM AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE. International Journal of Trade & Global Business Perspectives© Pezzottaite Journals. Volume 5, Number 4, October – December’. 3111-3120