ارزیابی تاثیرات اجتماعی گردشگری از دیدگاه جامعه شناسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار ، گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران ( نویسنده مسئول ) movassaghi@iaut.ac.ir

چکیده

با یک نگاه گذرا می‌توان فهمید که منافع صنعت گردشگری تنها گذراندن اوقات فراغت و تفریح و سیاحت نیست و گردشگری از نیرو و توانی برخوردار است که می‌تواند موجب تحول در فرهنگ‌ها و ارتقاء تمدن‌های بشری گردد و زمینه‌ساز تفاهم بین ملت‌ها و دولت‌ها و گروه‌های متنوع انسانی شود. وجود اقوام مختلف و فرهنگ‌های متمایز از هم نه تنها مشکل‌ساز نیست بلکه زمینه‌ساز و فرصتی است برای آشنایی بیشتر و تقرب انسان‌ها به یکدیگر که می‌تواند موجب بهبود حیات جوامع انسانی گردد که در این ارتباط نقش تاثیرگذار جامعه شناسی گردشگری در این زمینه بسیار ملموس است. با این حال صنعت رایج گردشگری هر روز بیشتر از قبل در حال رونق است و صلح و دوستی که گمشده انسان‌هاست با ترویج این صنعت استقرار خواهد یافت. پژوهش پیش‌رو ثابت خواهد کرد که نقش فرهنگ‌سازی و فرهنگ پذیری در گردشگری غیر قابل انکار است و برخورد دوستانه و توام با صمیمیت گردشگران با مردم بومی و محلی اثبات کننده ارزش‌های جامعه شناختی، اجتماعی و فرهنگی گردشگری است که می‌تواند به نیرویی برای ترویج موازین حقوق بشر مبدل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Tourism Social Effects from Sociology View

نویسنده [English]

  • Hassan Movassaghi
Associate Professor, Department of Law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

With a brief glimpse ,we can find that interests of tourism industry isn’t only spending of leisure time , funny and traveling ,but the tourism has a power that lead to evolution in cultures and promote the human civilizations, it creates a background for good understanding between nations , states and different human groups .Not only the existence of different races and distinct cultures isn’t problematic, but creates a chance for more familiarity and closeness of humans together that it improves the life of human societies and in this regard, the effective role of tourism sociology in this connection is very tangible. However, prevalent tourism industry is expanding today more than the past, thus the peace and friendship will establish by promotion of this industry. The present research will approve that the role of building culture and Acculturation in tourism is undeniable and the friendly and heartfelt meeting of tourists with native and local people approves the sociology, social and cultural values of tourist that could convert to a power for promoting of human rights standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Social effects
  • tourism sociology
  • nations understandings
  • building culture
احسانی، افسانه، (1398)، اکوتوریسم، راهی برای گردشگری پایدار، تهران: انتشارات مهکامه، (ویرایش جدید)، چاپ ششم.
ادگل سر، دیوید ال. آلن، ماریا دل ماسترو. اسمیت، گینگر. سوانسون، جیسون آر. (1392). خط مشی گذاری در صنعت گردشگری دیروز، امروز، فردا. ترجمه حمید ضرعام بروجنی و مرتضی بذرافشان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی. چاپ اول.
آپوستولوپولوس، یورکوس. (1388). معرفی جامعه شناسی گردشگری، در کتاب جامعه شناسی گردشگری تالیف یورکوس آپوستولوپوس، ترجمه و اقتباس بیژن شفیعی، رشت: انتشارات وارسته، چاپ دوم.
بذرافشان، مرتضی (1398) درآمدی بر صنعت گردشگری، تهران: انتشارات مهکامه، ویرایش جدید چاپ دهم.
پیرس، فیلیپ ل. (1389). رفتار گردشگر بن مایه‌ها مطرح‌های مفهومی. ترجمه حمیدضرغام بروجنی با همکاری زهره جوادی سبدانی و سید محمدحسن حسینی. تهران: انتشارات مهکامه. چاپ اول
تاج‌زاده نمین، ابوالفضل. (1393). مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. چاپ اول.
حسن زاده، بهرام (1398)، حقوق گردشگری مطابق با فلسفه حقوق اخلاقی با ارائه الگو و استانداردهای اسلامی، تهران: انتشارات عدالت امین، چاپ اول.
حیدری چیانه، رحیم. (1387). مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. چاپ اول.
حیدری، اصغر. (1389). شناخت روحیات ملل. تهران: انتشارات مهکامه. چاپ اول.
داراب پور، مهراب و داراب پور، محمد و سیفی زیناب، غلامعلی، (1398)، حقوق گردشگری بین المللی. تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول.
داس ویل، راجر. (1379). مدیریت جهانگردی مبانی، راهبردها و آثار. ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی. چاپ دوم.
رایزینگر، یوته (1398). گردشگری بین المللی، فرهنگها و رفتار، ترجمه محمد نجارزاده و امید حکیمی و جمال مرادنژاد، تهران: انتشارات مهکامه، چاپ دوم.
سازمان‌های جهانی جهانگردی. (1384). برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای جهانگردی. ترجمه محمود عبدالله زاده. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی. چاپ دوم.
شفیعی، بیژن. (1388). سیر تحول گردشگری از منظر علوم اجتماعی در کتاب جامعه شناسی گردشگری تالیف یورکوس آپوستولوپولوس، ترجمه و اقتباس بیژن شفیعی، رشت: انتشارات وارسته. چاپ دوم.
ضرغام بروجنی، حمید و حاجی محمد امینی، صمد. (1394). خوشه‌های گردشگری از نظریه تا عمل. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی. چاپ اول.
ضرغام بروجنی، حمید. (89). برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی رویکردی همپیوند و پایدار. تهران: انتشارات مهکامه. چاپ اول.
قره نژاد، حسن. (1386). مقدمه بر توسعه گردشگری و مهمان پذیری. نجف آباد. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد. چاپ اول.
کاظمی، مهدی. (1389). مدیریت گردشگری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. چاپ چهارم.
کریک، مالکم. (1388). جایگاه جهانگردی بین‌المللی در علوم اجتماعی در کتاب جامعه شناسی گردشگری تالیف یورکوس آپوستولوپولوس، ترجمه و اقتباس بیژن شفیعی. رشت: انتشارات وارسته. چاپ دوم.
گلدنر، چارلز، آر و برنت ریچی، جی. آر (1397). شناخت صنعت گردشگری اصول، رویه ها و رویکردها. ترجمه حمید ضرغام بروجنی و مرتضی بذرافشان و حمید ایوبی یزدی. تهران: انتشارات مهکامه، چاپ ششم.
گی، چاک. وای و سولا. ادوار دو فایو. (1385). جهانگردی در چشم اندازی جامع. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی. چاپ سوم.
لی، جان. (1378). گردشگری و جهان سوم. ترجمه عبدالرضا رکن الدین افتخاری و معصومه السادات صالحی امین. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی. چاپ اول.
محمودی میمند، محمد و مقدمی، امیر. (1390). مدیریت نویت توریسم جهانی شناخت مفاهیم، اصول و بازاریابی توریسم. تهران: انتشارات مهکامه. چاپ اول.
موثقی، حسن. (1392). جایگاه توریسم در همبستگی بین‌المللی. تبریز: انتشارات آیدین و انتشارات، یانار. چاپ اول.
موسایی، میثم، (1398)، مبانی اقتصاد توریسم. تهران: انتشارات مهکامه، چاپ سوم.
نکوئی صدری، بهرام. (1388). مبانی زمین گردشگری با تاکید بر ایران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. چاپ اول.
الوانی، سید مهدی و پیروزبخت، معصومه. (1385). فرآیند مدیریت جهانگردی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی. چاپ اول.
Holloway, J Christopher, The Business of Tourism, Longman Publishing, Fifth Edition, Newyork, 1998.
Mules, Trevor and Dwyer, Larry, Public sector support for sport Tourism Events: the Role of Cost – benefit Anallysis, in sport Tourism Concepts and Theories, Heather Gibson, Routledge Publication, 2006.
Thwaites, Des and Chadwick, Simon, Service Quality perspectives in sport Tourism Concepts and Theories, Heather Gibson, Routledge Publication, 2006.
Weaver, David and Oppermann, Martin, Tourism Management, John wiley & sons Australia, Ltd, 2000.