مرگِ سوژه مدرن درعصر پست مدرن و تاثیرآن در فهم الگوی مونتاژ در جامعه شناسی هنر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فلسفه هنر، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه ادبیات نمایشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، عضو مدعو گروه فلسفه هنر، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ( نویسنده مسئول )mokhtabm@modares.ac.ir

3 دانشیار گروه فلسفه هنر ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده

بحران پسا نیچه ای در غرب،موجب افول سوژه از مفهوم آن در دوره مدرن شد.همچنین به دلیل ظهور گفتمان های پساساختارگرایانه در پست مدرنیسم، نسبی گرایی و عدم قطعیت جایگزین مفاهیمی شد که زمانی با عینیت و قطعیت سنجیده می شدند. اما گونه های هنری، تصاویر مونتاژگون که از تلفیق و دوباره سازی واقعیت های گوناگون خلق می شوند،حاصل همان نگرش ساختارزدایی شدند که برسوژه سایه افکنده بود.هدف از پژوهش حاضربررسی بحران پست مدرنیستی در سوژه و تبیین نسبت آن با فهم تصویری از الگوی مونتاژ در جامعه شناسی هنراست.بنابراین داده های سندکاوی شده با رویکرد کیفی وروش توصیفی-تحلیلی و بر اساس متغیرهای موجود، تحلیل به مضمون می شوند.تا ازجمله؛ به این یافته های مهم دست یابد که مفاهیمی چون طنز،کنایه و تکثرگرایی معانی در خلق فضای پست مدرنیستی موجب پدید آمدن تصاویری چند وجهی می گردند که افول سوژه از موقعیت استعلایی خود را به تصویر می کشانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The death of the Modern subject in Postmodern age and its impact on understanding the assembly pattern in the sociology of art

نویسندگان [English]

  • Soodeh Eshghi 1
  • Seyed Mostafa Mokhtabad Amrai 2
  • mohammadreza sharfizade 3
1 PhD student, Department of Philosophy of Art, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 *Professor of Dramatic Literature Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, Invited Member of the Philosophy of Art Group, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Philosophy of Art, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The death of the Modern subject in Postmodern age and its impact on understanding the assembly pattern in the sociology of art

Abstract
The post-Nietzschean crisis in the West caused the subject to decline from its concept in the modern period. Also, due to the emergence of poststructuralist discourses in postmodernism, relativism and uncertainty replaced concepts that were once measured with objectivity and certainty. But art forms, assembled images that are created by combining and reconstructing different realities, aim of the present study is to investigate the postmodernist crisis in the subject and to explain its relationship with a visual understanding of the assembly pattern in sociology from an artistic perspective. Therefore documented data are analyzed with a qualitative approach and descriptive-analytical method and based on the available variables. To include; Achieve these important findings that concepts such as humor, irony and pluralism of meanings in the creation of postmodernist atmosphere create multifaceted images that depict the decline of the subject from its transcendent position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • :Enlightement Humanism
  • Postmodernism
  • Multiplicity of Identity
  • Assembly Art
  • Death of the Subject
بال، استیفن .(1392).زیباشناسی عکاسی.ترجمه: محمدرضا، شریف زاده. تهران: چاپ اول. انتشارات علمی.
تابعی، احمد.(1384). رابطه میان ایده پسامدرن و عدم تعین: مطالعه ی تطبیقی فلسفه و هنر غرب. تهران: چاپ سوم. نشر نی.
 جیمسون، فردریک .(1391). پسامدرنیسم و جامعه مصرفی. .ترجمه: وحید، ولی زاده. تهران: چاپ اول. نشر پژواک.
سانتاک، سوزان .(1390). درباره عکاسی. ترجمه:مجید، اخگر. تهران: انتشارات حرفه و هنرمند.
شایگان، داریوش.(1393).افسون زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار. ترجمه: فاطمه، ولیانی. تهران : چاپ هشتم. نشر فرزان روز.
ضیمران، محمد.(1393). مبانی نقد و نظر در هنر. تهران: چاپ اول. نشر نقش جهان.
فوکو، میشل.(1387)، نیچه تبار شناسی تاریخ: در متن های برگزیده ازمدرنیسم و پست مدرنیسم، ترجمه:  عبدالکریم، رشیدیان/سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نشر نی.
 قنادان، رضا.(1394).جای خالی معنا: مدرنیسم و پست مدرنیسم. تهران: چاپ اول. انتشارات مهر ویستا.
کهون،لارنس.(1394). از مدرنیسم تا پست مدرنیسم.ترجمه: عبدالکریم، رشیدیان، تهران: چاپ دوازدهم،
نشرنی.
مالپاس، سایمون.(1386). پست مدرن. ترجمه: حسین، صبوری. تهران: چاپ اول. انتشارات دانشگاه تبریز.
مقیم نژاد، سیدمهدی .(1384). «فتومونتاژ و استراتژی های چندگانگی هم نشینی تکنولوژی و هنر». کتاب ماه. شماره 87 و 88 .ص 52-42.
مقیم نژاد، سیدمهدی.(1389). « فتومونتاژ واقع نما مشروعیت فلسفی تصویر دیجیتال». نشریه حرفه و هنرمند. شماره35.ص 91-88 .
نوذری، حسینعلی.(1385). صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته بسترهای تکوین تاریخی و زمینه های تکامل اجتماعی. تهران : چاپ دوم. نشر نقش جهان.
نوذری، حسینعلی.(1392). پست مدرنیته و پست مدرنیسم. تعاریف،نظریه ها ومکاتب. تهران: چاپ چهارم. نقش جهان.
هاروی، دیوید.(1393). وضعیت پسامدرنیته: تحقیق در خاستگاه های تحول فرهنگی. تهران: چاپ سوم،
 پژواک.
یزدانجو، پیام.(1381). ادبیات پست مدرن؛گزارش،نگرش،نقادی. تهران: چاپ  اول. نشر مرکز.
- Ades, Dawn. (1986).« Photomontage». USA, Thames ond Hudson. Rev Enl su edition.
-Dilon,George.(2013).«Dada Photomontage and net.art Sitemaps». https://faculty.washington.edu/dillon/rhethtml/dadamaps/dadamaps2b.html.2020 .
 
-Gude,Olivia.(2004). «Postmodern Principles:In Search of 21th Century ArtEducation». https://www.academia.edu/848181/Postmodern_Principles_In_Search_of_a_21st_Century_Art_Education.Pp:5-15.
-Kriebel,sabine T& Andres Mario Zervigon.(2019). «Is Photomontage over? A Special Issue of History of Photography».https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03087298.2019.169604 .Pp:119-121.
 
-Md Nor,Siti Fariza & Serana Abdullah.(2017). « Through the western eyes:Analysing the strategy of subversion YEE I-LANN’S Picturing PowerPhotomontages».Journal of Southeast Asian Studies. Volume 22.Pp:204-219.
-Parker,WendyAnn.(2011).«Politicalphotomontage:transformation,revelation,and “Trust” » MA(Master of Arts) thesis. University of Lowa. http://ir.uiowa.edu/etd/2755.