تحلیل وضعیت اعتماد اجتماعی و ابعاد آن در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران. stajik@iauet.ac.ir

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت اعتماد اجتماعی و ابعاد آن در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران، طراحی و اجرا شده است. روش پژوهش، توصیفی است و با تکنیک پیمایش و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه است. بدین منظور، نمونه‌ای 400 نفری ازمیان کلیه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی شهر تهران در سال 1398، (282515 نفر ) انتخاب و به پرسشنامه 25 سؤالی «اعتماد اجتماعی» صفاری نیا و شریف(1389)، مشتمل بر پنج شاخص صداقت، صراحت، تمایلات همکاری‌جویانه، اطمینان و اعتماد‌کردن، که از نظریه جانسون اقتباس شده، پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نشان داد، وضعیت کلی «تمایلات همکاری جویانه» در دانشجویان مورد مطالعه با میانگین 3.90 بیش در حد متوسط و در حد زیاد ارزیابی شده است. وضعیت کلی «صراحت» با میانگین 3.34 کمی بیش از حد وسط (3)، وضعیت کلی «صداقت» با میانگین 3.07 درحدوسط، وضعیت کلی «اطمینان» با میانگین 2.95 در حد وسط 3 دیده و ارزیابی شده‌اند. وضعیت کلی اعتماد اجتماعی توسط دانشجویان مورد مطالعه با میانگین 3.38 بیش از حد وسط دیده شده است. یافته‌ها همچنین مبیّن این موضوع‌اند که تنها در «اعتمادکردن» از شاخص‌های اعتماد اجتماعی بین دانشجویان زن و مرد تفاوت معنی‌داری دیده می شود(sig

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of social trust status and its dimensions Among the students of Islamic Azad University of Tehran

نویسنده [English]

  • Somayeh Tajik Esmaeili
Assistant Professor of Social Communication, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was designed and conducted to analyze the status of social trust and its dimensions among students of the Islamic Azad University of Tehran.The research method is descriptive and is a questionnaire with survey technique and measurement tool. For this purpose, a sample of 400 people from all students of the Islamic Azad University of Tehran in 1398 (282,515 people) was selected and the 25-item "Social Trust" questionnaire of Saffarinia and Sharif (2010), including five indicators of honesty, frankness, cooperative tendencies, Confidence and trust, adapted from Johnson's theory, responded. Analysis of the research data showed that the general status of "cooperative tendencies" in the studied students was evaluated with an average of 3.90 above average and high. The overall status of "frankness" with an average of 3.34 slightly above average (3), the general status of "honesty" with an average of 3.07 on average, the general status of "confidence" with an average of 2.95 in the average of 3 have been seen and evaluated. The overall status of social trust was observed by the students with an average of 3.38 above average.Findings also indicate that only in "trust" of the indicators of social trust between male and female students is seen a significant difference (sig <0.05), trust in male students was higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social trust
  • honesty
  • frankness
  • cooperative tendencies
  • Confidence
-          انعام، راحله.(1380). بررسی اعتماد بین شخصی در میان روستاییان شهریار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.
-          احمری طهران، هدی؛ حیدری، اکرم؛ کچویی ، احمد؛ مقیسه ، مریم؛ و ایرانی، آزاد (1387). همبستگی بین نگرش به امور مذهب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 3.
-          آراسته، حمید رضا و شیرسوار، هادی رزقی (1388). ارزیابی سطح اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای کشور(نمونه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره دوم، تابستان.
-          اوجاقلو، سجاد و زاهدی، محمد جواد (1384). بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان. مجله جامعه شناسی ایران، دوره 6، شماره 4، 125-92.
-          پورمحمدی، علی اصغر (1378). اعتماد به تلویزیون و عوامل مؤثر بر آن. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
-          جوادی بورا، علی و هاشم نژاد ابرسی، فاطمه (1396). بررسی تأثیر میزان استفاده از رسانه های جمعی بر میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد قائم شهر در سال 1396. دوفصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان . 111- 126
-          خادمی، بهبود ؛ ایروانی، محمدرضا و دیندار، الهام (1390). بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد در بین دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‌های شهر جهرم) . فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال پنجم، شماره سیزدهم، 158-125.
-          خادمی، بهبود؛ ایروانی، محمدرضا؛ دیندار، الهام (1390). بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‌های شهر جهرم) . فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر. سال پنجم، شماره 13.
-          شارع پور، محمود (1380). فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن. نامه انجمن جامعه شناسی،  سال اول، شماره یک.
-          شارع‌پور، محمود؛ رزاقی، نادر؛ غلام‌زاده، خلیل (1390). بررسی رابطه انواع اعتماد با اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران. مجله مطالعات اجتماعی ایران. دوره 4، شماره 3.
-          صفاری نیا، مجید(1391).آزمون های روانشناسی اجتماعی و شخصیت. انتشارات کتاب ارجمند.
-          عباس­زاده، محمد (1383). عوامل مؤثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعی دانشجویان. فصلنامه رفاه اجتماعی، 4، 40-32.
-          علیزاده اقدم، محمد باقر؛ علمی، محمود و ملکوتی دیزج یکان، عبدالحسین (1391). بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتماد اجتماعی دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مرند. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی. سال بیست و سوم، شماره پیاپی 47. شماره سوم، 184-167.
-          فرقانی، محمدمهدی و مهاجری، ربابه (1397). رابطه میان میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و تغییر در سبک زندگی جوانان. فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال چهارم، شماره 13، بهار 1397.
-          فرقانی، محمدمهدی و مهاجری، ربابه(1397). وضعیت اعتماد جوانان به شبکه‌های اجتماعی در شهر تهران. مطالعات فرهنگ ارتباطات، دوره 19، شماره 41(مسلسل 73)، 31-53.
-          قریشی، فخرالسادات و صداقت، کامران (1388). بررسی نقش عوامل فرهنگی-اجتماعی مرتبط بر شکل‌گیری اعتماد اجتماعی شهروندان تبریز، مجله جامعه‌شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، شماره پیاپی 36، 102-75.
-          کلمن، جیمز (1377). بنیاد نظریه­های اجتماعی. ترجمه: منوچهر صبوری تهران: نشر نی .
-          کافی، مهدی (1380). اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه اطلاع رسانی نمایه پژوهش، 5، 55-46.
-          گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیته. ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
-          محسنی تبریزی، علیرضا  (1380). بررسی مفهوم اعتماد با رویکرد روان­شناختی- اجتماعی. فصلنامه اطلاع رسانی نمایه پژوهش، 18، 35-30.
-          محسنی تبریزی، علیرضا؛ معیدفر، سعید؛ گلابی، فاطمه (1390). بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه. جامعه شناسی کاربردی. سال 22، شماره پیاپی(41). شماره اول.
-          معتمد نژاد، کاظم و همکاران (1394). بررسی رابطه میزان مصرف رسانه ها و میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره شش، سال سوم.
-          نوابخش، مهرداد؛ رضایی، محمد و رحیمی، ماریا (1393). بررسی رابطه میزان اعتماد شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی آنان( مطالعه موردی: شهر ایلام). فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، سال چهارم، شماره 10.
 
-          Delihey, J., & Kenneth,  N. (2002). Who trust? The origins of social trust in seven nations. New York: Warner Books.
-          Karen, R. (1994). Becoming attached: Unfolding the mystery of the infant-mother bond and its impact on later life. New York: Warner Books.
-          Takakura, M. (2011). Does social trust at school affect students’ smoking and drinking behavior in Japan? Social Science & Medicine, 72, 299-306.