طراحی مدلی برای رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد تجاری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاداسلامی ،تهران ، ایران.

2 استاد ، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران (نویسنده مسئول).b.saroukhani@yahoo.com

3 دانشیار،گروه علوم اجتماعی ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاداسلامی ،تهران ، ایران

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر ، طراحی الگویی برای کشف رابطه بین سرمایه اجتماعی وتوسعه اقتصادی درمناطق آزادتجاری ایران بود . توسعه اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی است . سرمایه یکی ازتعیین کننده های مهم برنامه های اقتصادی است و سرمایه اجتماعی به شکل مهارت ها ، آموزش و تعلیم و کارآموزی از عوامل تولید و بهره وری است . روش تحقیق ، تلفیقی و ابزار جمع آوری داده ها ، مصاحبه عمیق و پرسشنامه بود . با استفاده ارنظریه زمینه ای ، عوامل ومولفه های تعیین کننده مدل رابطه سرمایه اجتماعی وتوسعه اقتصادی مناطق آزاد ازنظرنخبگان این منطقه شناسایی گردید. جامعه آماری افراد دارای صلاحیت وآشنا نسبت به امورمناطق آزاد درمنطقه آزاد بودند . بر اساس مدل طراحی شده ، توسعه اقتصادی مناطق آزاد ، مستلزم داشتن لوازمی است که اساس و پایة آن را تشکیل می دهند . مدل پیشنهادی ، دربرگیرندة پنج مقوله گسترش تولیدات دانش بنیان ، ایجاد و توسعة اقتصاد پیشرفته ، رشد داخلی اقتصاد ، استفادة مفید از همة ظرفیت های داخلی وبین المللی و گسترش فرهنگ کسب وکار ورونق تولیدداخلی به منظورصادرات است.
کلمات کلیدی : طراحی مدلی ، سرمایه اجتماعی ، توسعه اقتصادی ، مناطق آزاد تجاری ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for the relationship between social capital and economic development in free trade zones

نویسندگان [English]

  • Heidar Mohammadzade 1
  • Bager Sarukhani 2
  • Abdolreza Adhami 3
1 PhD student in Cultural Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Sociology, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author).b.saroukhani@yahoo.com
3 Associate Professor, Department of Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The main purpose of this study was to design a model to explore the relationship between social capital and economic development in Iran's free trade zones. Economic development Economic is accompanied by fundamental changes in the economy and an increase in production capacity, including physical, human and social capacities. Capital is one of the important determinants of economic programs and social capital in the form of skills, education and training and internship are factors of production and productivity. The research method is integrated. Data collection tools were in-depth interviews and questionnaires, and using the underlying theory, the factors and components determining the model of the relationship between social capital and economic development of free zones were identified by the elites of this region. The statistical population was qualified and familiar with the affairs of free zones in the free zone . According to the designed model, the economic development of free zones requires the equipment that forms the basis of it. The proposed model includes the five categories of expanding knowledge-based production, creating and developing an advanced economy, domestic economic growth, making good use of all domestic and international capacities, and expanding the business culture and domestic production boom for exports.
Keywords: Model Design, Social Capital, Economic Development, Free Trade Zones of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model Design
  • Social capital
  • Economic Development
  • Free Trade Zones of Iran
استرینگر، ارنست تی ( 1378). تحقیق عملی: راهنمای مجریان تغییر و تحول، ترجمه: سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران: دفترپژوهشهای فرهنگی.
اسفنجانی،عباس ودیگران(1395)،بررسی عملکردمنطقه آزادتجاری -صنعتی ارس،ماهنامه بررسی های بازرگانی،شماره 81.
بوردیو ، پیر (1380). نظریه کنش، دلایل علمی و انتخاب عقلانی، ترجمه: مرتضی مردیها، تهران، انتشارات نقش و نگار.
سیف الهی،سیف الله(1382).جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران،تهران .جامعه پژوهان سینا
شارع پور، محمود، ( 1383 ). ابعاد و کارکردهای سرمایة اجتماعی و پیامدهای حاصل از فرسایش آن، بررسی مسائل اجتماعی ایران ، تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور.
کلمن، جیمز ( 1386 ). بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ دوم، تهران، نشر نی.
گیدنز، آنتونی، ( 1377 ). پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر مرکز.
گیلیس، مالکوم؛ پرکینز، دوایت اچ؛ رومر، مایکل؛ اسنودگراس، دانلد آر ( 2000 ). اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد ( 1390). نشر نی.
Bankston, C. L. and M. Zhou (2002). "Social Capital as Process: The Meanings and Problems of a Theoretical Metaphor." Sociological Inquiry 72(2): 285-317.
Beugelsdijk, S. and T.V, Schaik (2014). Social capital and regional economic
Bourdieu, Pierre, Distinction, (1984). A Social Critique of the judgment of taste
Cohen, D., & Prusak, L. (2001). In Good Company: How Social Capital Makes growth. Paper submitted to ERSA, Jyvaskyla (Finland). Faculty of Economics. Tilburg university.
Keffer and Knack. (2005). Does social capital have an economic pay off? A cross country investigation. Quarterly Journal of economics. No 7.
Knack, Stephan and Philip, Keefer (2000)” Does Social Capital Have an Economic Payoff? of Democracy 6(1): 65-78.
Portes, A. (2000). "Social Capital: Its origins and applications in modern sociology." Annual Review of Sociology 24: 1-24.
Putnam, R. D. (1995). "Bowling alone: America's declining social capital." Journal
Putnam, R.D, Making Democracy Work, (1993), Princeton university press, Princeton. routed, London.
     Sabatini, F. (2015). The role of social capital in Economic development.    Investigating the causal nexus through structural Equations Models. University of       Rome la Sapienza, Department of public Economics and SPES Development Studies Research center, University of casino, Department of Economics.
        Stiglitz, joseph. E (2002). Participation and Development Perspectives from comprehensive development Paradigm, Review of Development Economics, vol6, no2, pp.163-182.