بررسی جامعه‌ شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی(مطالعه موردی دانش آموزان منطقه پنج تهران)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جامعه شناسی ، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل ، ایران

2 دانشجوی دکترای، گروه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل ، ایران

3 دانشیار، گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل ، ایران

4 دانشیار ،گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

مقاله حاضر با عنوان «بررسی جامعه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی» با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر سلامت اجتماعی دانش آموزان منطقه پنج تهران صورت گرفته است. این پژوهش به روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان ابتدایی و متوسطه اول منطقه پنج تهران بوده است که حجم نمونه ای برابر با 250 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و استاندارد سلامت اجتماعی با طیف لیکرت می باشد. در این پژوهش پایایی متغیر سرمایه اجتماعی 85/0 و سلامت احتماعی 81/0 بوده است. اطلاعات تحقیق، با استفاده از نرم افزار spss و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته های تحقیق نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان منطقه پنج تهران کمتر از حد متوسط بوده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن(سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی شناختی) با سلامت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که 31 درصد از واریانس سلامت اجتماعی توسط سرمایه اجتماعی قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Study of the Relationship between Social Capital and Social Health (Case Study of Five Students of Tehran Region)

نویسندگان [English]

  • abolghasem heidarabadi 1
  • Manijeh motalebi 2
  • ali rahmani 3
  • ali asghar abassi 4
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 PhD Student, Department of Economic Sociology and Development, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Associate Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
4 Associate Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

the present article is entitled "Sociological study of the relationship between social capital and social health" with the aim of examining the impact of social capital on the social health of students in district five of Tehran. This is a survey research. The statistical population of the study consisted of all elementary and high school students in the fifth district of Tehran. A sample size of 250 students was selected by cluster sampling. Data gathering tool is a researcher-made social capital questionnaire and a Likert-type social health standard. In this study the reliability of social capital variable was 0.85 and social health was 0.81. The data were analyzed using SPSS software and Pearson correlation coefficient. The findings of the study showed that the amount of social capital and social health of students in district 5 of Tehran were below average. The results showed that there is a positive and significant relationship between social capital and its dimensions (structural social capital and cognitive social capital) with social health. The results of multivariate regression analysis showed that 31% of social health variance can be explained by social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social health
  • Social capital
  • Dimensions of Social Capital
  • and Tehran