ارائه مدل شایستگی در انتصاب مدیران در سازمان های خدماتی از طریق شناسایی و پرورش شایستگی‌های مدیران از دیدگاه جامعه شناسی سازمان ها (مورد مطالعه : سازمان تأمین اجتماعی)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه مدیریت دولتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار ، گروه علوم تربیتی، مدیریت پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان‌شرقی، تبریز، ایران

4 استاد ،گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

انتخاب مدیران بر مبنای شایستگی، همواره یکی از دغدغه‌ های اصلی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران سازمانی در بخش دولتی و ارائه خدمات عمومی می‌باشد. انتخاب مدیران اصلح در سطوح واحدهای متمرکز و استانی و راهبری مرکزی سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی در حوزۀ بیمه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و لازم است شاخص‌های شایستگی مدیریتی موردنیاز برای مدیریت در این سازمان به صورت خاص مشخص و تدوین گردد. هدف تحقیق حاضر تدوین الگوی شایستگی انتخاب مدیران در یکی از سازمان‌های اصلی ارائه دهنده انواع خدمات بیمه در ایران می‌باشد. جامعه آماری ، شامل مدیر کل، معاونین مدیر کل، روسای ادارات و رؤسا و کارشناسان ارشد و رؤسای شعب یکی از حوزه‌های ادارات کل بیمه‌ای شمال و شمال غرب کشور (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، گیلان، مازندران، گلستان، قزوین و همدان) بوده است که حجم نمونه آماری 228 نفر برآورد شده است. روش تحقیق ، تلفیقی (کیفی و کمی) و ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه و بخش کمی ، پرسشنامه بر اساس ارزیابی سنجه‌های شایستگی مستخرج از بخش کیفی بوده است. روش تحلیل داده‌ها در بخش کیفی بر مبنای رویکرد تحلیل تم و در بخش کمی با روش تحلیل عاملی تأییدی جهت آزمون اجزای الگوی شایستگی بوده است. نتایج رویکرد کیفی مدل مفهومی شامل 5 سازه اصلی شایستگی فردی، محیطی، مدیریتی، دانشی و سازمانی، 11 زیرسازه و 44 مفهوم بوده است. با توجه به یافته‌های آماری، مدل مفهومی شایستگی‌های منابع انسانی برای سازمان تحت مطالعه از منظر آماری مورد تائید قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a competency model in appointing managers in service organizations by identifying and cultivating managers' competencies from the sociological perspective of organizations (Case study: Social Security Organization)

نویسندگان [English]

  • behrouz khoshnamak 1
  • Suleiman Iranzadeh 2
  • asadollah khadivi 3
  • Hoshang Tagizadeh 4
1 PhD Student, Department of Public Administration, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Faculty Member and Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Campus Management, Farhangian University, East Azerbaijan Province, Tabriz, Iran
4 Professor, Department of Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Selection of managers based on competency has always been one of the main concerns of decision makers and policy makers in the public sector and the provision of public services.The selection of the right managers at the levels of centralized and provincial units and the central leadership of public service providers in the field of insurance has been of great importance and it is necessary to specify and develop the indicators of managerial competence required for management in this organization. The purpose of this study is to develop a competency model for selecting managers in one of the main organizations providing various insurance services in Iran. Statistical population, including general manager, deputy general managers, heads of departments and heads and senior experts and heads of branches of one of the general insurance departments of the north and northwest of the country (East Azerbaijan, West Azerbaijan, Ardabil, Zanjan, Kurdistan, Gilan, Mazandaran, Golestan , Qazvin and Hamedan) the statistical sample size is estimated at 228 people.Research method, integrated (qualitative and quantitative) and data collection tools in the qualitative part of the interview and the quantitative partThe questionnaire was based on the evaluation of competency criteria extracted from the qualitative part. The method of data analysis in the qualitative part was based on the theme analysis approach and in the quantitative part was based on the confirmatory factor analysis method to test the components of the competency model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency Model
  • public services organization in the field of insurance
  • Theme Analysis
  • factor analysis method