اخلاق کار و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در میان کارکنان اداره‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان ‌شرقی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه علوم اجتماعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر با هدف مطالعه اخلاق کار و عوامل اجتماعی مرتبط باآن درمیان ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر پیمایشی و روش نمونه گیری طبقه ای می‌باشد جامعه آمار ی این پژوهش359 نفر از کارکنان ادارات تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی می‌باشد که تعداد 92 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و داده‌ها از طریق نرم افزارهای spss و minitab مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین میزان سرمایه اجتماعی –سرمایه فرهنگی و دینداری با میزان بهره‌مندی از اخلاق کار رابطه مستقیم معناداری وجود دارد یعنی با افزایش میزان سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و دینداری میزان بهره‌مندی از اخلاق کار در میان کارکنان افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج بدست آمده از جدول ضرایب رگرسیون نشان می دهد مولفه های بها دادن به زندگی ،تعاملات با دوستان،مشارکت ،سرمایه فرهنگی تجسم یافته ،اعتقاد ،عواطف ،آثار دینی و دانش دینی در مدل مورد تایید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Work ethics and social factors associated with it among the staff offices of Cooperative, Labor and Social Welfare of East Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • parisa rashidi 1
  • Davood Ebrahimpoor 2
1 Master, Department of Sociology, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Abstract ;
The purpose of this study was to study the relationship between work ethic and related social factors Among the offices of the cooperative of the social labor of the East Azarbaijan. The present research is a descriptive correlation type Which will be in sectional form in 2017Among the employees of the agencies of the cooperative of social labor in the East Azarbaijan. The method of this research is a survey and a stratified sampling method The statistical population of this research is 359 employees of the social cooperatives and social welfare agencies of the East Azarbaijan92 of them were selected using the Cochran formula as sample size. A questionnaire was used for collecting data on social work ethics and social welfare. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data was analyzed using spss and minitab software.
The findings of the research show that there is a significant direct relationship between the amount of social capital and cultural capital and religiosity with the rate of enjoyment of work ethics among employees of social cooperatives and social work agencies of East Azarbaijan By increasing the amount of social capital and cultural capital and religiosity, the amount of benefit from work ethic increases among individuals. The results of the regression coefficients are also shown Components of costing life Interactions with friends , taking part , Cultural capital embodied , Belief , Emotions , Actorardini , Religious knowledge The model is approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work ethic
  • Social capital
  • Cultural
  • religiosity