مطالعه جامعه شناختی خودکشی؛ شناسایی ریسک فاکتورها

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی فرهنگی

2 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

چکیده

خودکشی از جمله رفتارهای انسانی است که تحت تاثیر درون مایه های زیستی متنوعی قرار دارد. در شرایط کنونی با توجه به مسائلی هم چون افزایش میزان خودکشی، تغییر سبک های زندگی افراد و کاهش سن اقدام به خودکشی مطالعه خودکشی امری ضروری به نظر می رسد. این پژوهش در صدد است با روش کیفی پدیدارشناسانه با تمرکز بر داده های حاصل از مصاحبه های عمیق نیمه ساخت یافته با 30 فردِ خودکش (23 زن و 7 مرد) به فهم و شناسایی ریسک فاکتورهایی بپردازد که در توضیح چرایی و چگونگی شکل گیری پدیده ی خودکشی مؤثرند. نتایج نشان می دهد که در فهم خودکشی باید به تعاقب رفتارهای ضداجتماعی و ریسک فاکتورهایی که در سطح فردی، خانوادگی، اجتماعی و همچنین اختلالات روحی- روانی در طول زمان بر سبک زندگی اثر گذاشته اند، توجه کرد مصاحبه های عمیق حاکی از آن است که عمدۀ پاسخگویان در دوران کودکی خود به نوعی درگیر موضوعاتی همچون اعتیاد، سنت گریزی، پنهان کاری های متعدد، روابط آزاد با جنس مخالف، رفتارهای غیرقانونی، ازدواج زودهنگام، فرار از خانه و ترک تحصیل بوده اند. لذا شناسایی ریسک فاکتورها و کنش و واکنش میان آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of Suicide ; Identification of Risk Factor

نویسندگان [English]

  • Zeinab Kouchakian 1
  • Alireza Mohseni Tabrizi 2
  • Zahra Aslani 3
1 Phd in cultural of sociology
2 sociology, social sciences, Tehran university, Tehran, Iran
3 Phd in sociology of Economics and development
چکیده [English]

Suicide is among the human behaviors influenced by different biological motives. In the current conditions, given some issues such as increased suicide attempts, lifestyle change, and decreased age of suicide attempts, it seems vital to deeply investigate suicide. Using qualitative phenomenological approach, the present study tries to focus on the data obtained from in-depth semi-structured interviews with 30 individuals who attempted suicide (23 women and 7 men) to understand and identify risk factors that are effective in explaining how the suicide occurs. The results indicate that to understand suicide, the psychological disorders, the consequences of antisocial behaviors, and the risk factors that over time have influenced the lifestyle on the individual, family, and social levels should be taken into account. In-depth interviews demonstrate that most of the respondents were involved with issues including addiction, nonconformity, multiple secrecy, free relations with the opposite sex, illegal behaviors, early marriage, running away from home, and dropping out of school. Thus, identifying the risk factors and the interactions among them is of crucial importance in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suicideattempt
  • Risk Factors
  • qualitative method
  • phenomenology
  • Tehran