بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و سبک زندگی در میان دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز- ایران.

2 گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی و تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و سبک زندگی در میان دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز» بوده است، از نظر روش؛ توصیفی- پیمایشی بوده است. هم­چنین از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر زمانی؛ مقطعی است. جامعه آماری تحقیق دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز در سالتحصیلی 95-1394 به تعداد 300 نفر بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران به تعداد 168 نفر تعیین­گردید و نمونه‌ها بااستفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه در مقیاس لیکرت استفاده شده است. طبق یافته‌های تحقیق که با استفاده از آزمون تحلیل واریانس به دست آمده، مشخص شد که؛ بین میزان اعتماد بین شخصی، میزان اعتماد نهادین، میزان اعتماد تعمیم ‌یافته و میزان اعتماد مدنی دبیران زن ناحیه4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب سبک‌های مختلف زندگی )سنتی، مدرن و بینابینی) تفاوت معنادار وجود دارد. هم­چنین؛ بین میزان اعتماد اجتماعی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب سن، برحسب محل سکونت و برحسب مدرک تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the relationship between social trust and lifestyle among the female teachers 4th Education district in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Nadia Naeimi 1
  • Davood Ebrahimpoor 2
2 Department of Social Sciences, Faculty of Humanities and Education, Islamic Azad University, Tabriz Branch
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between social trust and teachers’ lifestyle in Tabriz 4th education district. The research method is survey. The study population consisted of all female teachers in Tabriz 4th education district in 95-94 educational year (300 teachers). The sample size determined by Cochran formula was 168 and the sampling method used to find respondents was stratified random sampling method. To measure the research variables, a questionnaire in a Likert scale was used. According to the research findings obtained from analysis of variance, there is a significant difference between teachers’ interpersonal trust, institutional trust, generalized trust, and civic trust in terms of different life styles. Also, there is a significant difference between teachers’ social trust in terms of age, residence and education.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social trust
  • lifestyle
  • female teachers

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال نهم، شماره سی و ششم، پائیز  1396

ص ص 64-49

 

 

 

                                          

 

بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و سبک زندگی در میان دبیران زن

ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز

نادیه نعیمی[1]

داود ابراهیم‌پور[2]

تاریخ دریافت مقاله:9/4/1395

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:26/5/1396

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و سبک زندگی در میان دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز» بوده است، از نظر روش؛ توصیفی- پیمایشی بوده است. هم­چنین از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر زمانی؛ مقطعی است. جامعه آماری تحقیق دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز در سالتحصیلی 95-1394 به تعداد 300 نفر بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران به تعداد 168 نفر تعیین­گردید و نمونه‌ها بااستفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه در مقیاس لیکرت استفاده شده است. طبق یافته‌های تحقیق که با استفاده از آزمون تحلیل واریانس به دست آمده، مشخص شد که؛ بین میزان اعتماد بین شخصی، میزان اعتماد نهادین، میزان اعتماد تعمیم ‌یافته و میزان اعتماد مدنی دبیران زن ناحیه4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب سبک‌های مختلف زندگی )سنتی، مدرن و بینابینی) تفاوت معنادار وجود دارد. هم­چنین؛ بین میزان اعتماد اجتماعی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب سن، برحسب محل سکونت و برحسب مدرک تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی:اعتماد اجتماعی، سبک زندگی، دبیران زن.

 

 

 

مقدمه

سبک زندگی عبارت از شیوه زندگی­کردن است که شامل رفتارهای عینی درقالب مصرف می‌شود. سبک زندگی هرفرد یا گروه به عوامل متعددی بستگی دارد که میزان و نوع اعتماد اجتماعی هر فرد در آن دخیل است. با تغییر در سبک زندگی درجوامع مختلف، روابط و تعاملات بین افراد نیز دچار تغییر می‌شود. در برخی موارد، دقیقاً نمی توان تشخیص داد که این تغییرات مثبت و سازنده است یا منفی و مخرب. اما در حوزه اعتماد اجتماعی چنین به نظر می‌رسد که تغییر در سبک زندگی و گرایش به سبک‌های نوین، موجب افول اعتماد در بین اعضای جوامع انسانی شده است. جامعه ایرانی نیز به عنوان جامعه‌ای که در معرض تغییرات سریع اجتماعی و تغییرات در سبک زندگی است، با مساله افول اعتماد اجتماعی رو به رو است. افول اعتماد در روابط بین شخصی و اعتمادهای نهادی و مدنی به عنوان یک مشکل ناشی از این تغییرات سریع به راحتی در جامعه ایرانی و از جمله در کلانشهر تبریز قابل تشخیص است. ازاین رو، لازم است ضمن واکاوی و بررسی­ دقیق ریشه‌ها و پیامدهای بی‌اعتمادی اجتماعی، مطالعاتی جهت یافتن راهکارهایی به منظور افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه انجام گیرد. برخی از جامعه‌شناسان، راهکار افزایش اعتماد اجتماعی از طریق گروه‌های خرد و واسطه‌ای جامعه‌ای را پیشنهاد می‌دهند. به این معنا که مکان‌ها و موقعیت‌هایی که در آن اعتماد ایجاد و توسعه می‌یابد شناسایی و تقویت شود. دیگر جامعه­شناسان بر نقش سازمان‌های غیر دولتی، در ایجاد اعتماد اجتماعی تاکید می‌ورزند. چنان­که دیگرانی نیز بر نقش و تاثیر خانواده بر ایجاد اعتماد اجتماعی توجه می‌دهند و معتقدند که خانواده و رفتارهای اعضای آن، اعتماد اولیه را در افراد ایجاد و آن را به سایر سطوح گروه‌ها و نهادهای جامعه گسترش می‌دهد. البته هستند جامعهشناسانی که بر پایه رویکرد کارکردگرایی به دین می‌نگرند و به تاثیر و نقش دین‌داری در اعتماد اجتماعی توجه می‌کنند. گروهی نیز بر خصوص تاثیر نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بر اعتماد اجتماعی توجه کرده و معتقدند تا هنگامی که نابرابری‌های اجتماعی (توزیع نابرابر ثروت و فرصت‌های اجتماعی) در جامعه وجود دارد نمی‌توان شاهد شکل‌گیری و توسعه اعتماد در جامعه بود(امیرکافی، 1390: 11).

 اعتماد اجتماعی افراد از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد. عوامل فردی و عوامل اجتماعی. عوامل فردی متغیرهایی مانند جنسیت، سن، محل­سکونت، زمینه خانوادگی، شغل و ... را شامل می‌شود و عوامل اجتماعی متغیرهایی مانند ساختار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی، نوع تعاملات بین افراد، سبک زندگی و ... را دربر می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، سبک زندگی افراد جامعه است. سبک زندگی عبارت از شیوه زندگی کردن است که شامل رفتارهای عینی در قالب مصرف می‌شود(باقری‌نژاد، 1391 : 12). سبک زندگی همان طور که بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد تاثیر می‌گذارند، احتمالا بر اعتماد اجتماعی نیز بی­اثر نیست. سبک زندگی در یک تقسیم‌بندی کلی به سه نوع سبک زندگی سنتی، سبک زندگی مدرن و ترکیبی ازاین دو سبک تقسیم می‌شود. به نظر کمپل مصرف مدرن با مصرف سنتی متفاوت است. مصرف سنتی لذت مصرف اشیا و انجام اعمال را در خود آن‌ها جست و جو می‌کند اما مصرف مدرن لذت مصرف را درتجربه ذهنی آن دنبال می‌کند و لذت خواستن اشیا بیش از لذت داشتن آن‌هاست و مصرف­کردن چرخه‌ای بی‌انتهاست، زیرا تجربه مصرف­کردن همواره از خیال مصرف عقب‌تر است(آزاد ارمکی، 1389: 19). پترسون معتقد است که در دوران جدید الگوی مصرفی بروز کرده است که دیگر اعضای طبقات بالا خود را به داشتن یک الگوی مصرف مشخص محدود نمی کنند. او این الگوی مصرف را «همه کاره بودن» می‌خواند. در چنین الگوی مصرف جدیدی، طبقات بالا از همه انواع فرهنگ و هنر استفاده کرده و به سلسله مراتب ژانرهای فرهنگی بی‌اعتنا هستند. ملاحظات زیباشناختی­که برمبنای معیارهای فردی تعریف می‌شوند هدایت کردن زندگی و داوری سلیقه‌ها را برعهده می‌گیرند. وی چنین تحولی را «زیباشناختی شدن زندگی روزمره» می‌خواند(فاضلی، 1392 : 19).

 مقاله حاضر، در پی یافتن پاسخی برای این پرسش اساسی است که: آیا بین اعتماد اجتماعی برحسب سبک زندگی در میان دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز تفاوت وجود دارد؟ چنین به نظر می‌رسد اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، در حال کاهش است و در سیری نزولی قرارگرفته است. این مساله در شهر تبریز و در بین زنان تحصیل کرده و از جمله دبیران زن از چندین بعد (اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد مدنی و اعتماد نهادی) در حال تحلیل است. دبیران زن به عنوان یکی از گروه‌های زنان که به خاطر شاغل بودن­شان بیشتر از بسیاری دیگر از گروه‌های زنان در متن و عرصه فعال جامعه قرار دارند احتمالاً بر حسب سبک زندگی شان از میزان اعتماد اجتماعی پایین‌تری نسبت به زنان دیگر برخوردارند و هم­چنین خود این گروه نیز بر حسب سبک زندگی متفاوت درون گروهی­شان از اعتماد متفاوتی برخوردارند که این تحقیق سعی در نشان دادن این تفاوت‌ها دارد.

در باب اهمیت و ضرورت موضوع می‌توان گفت؛ اصولاً هیچ رابطه‌ای بدون اعتماد شکل نمی‌گیرد. اعتماد عامل اصلی برقراری پیوند میان انسان‌هاست و همان ‌طور که در رابطه بین مادر و نوزاد و اعضای خانواده، مهم‌ترین نقش را بازی می‌کند، در میان آحاد جامعه و روابط متقابل میان آن­ها نیز اهمیت دارد. اعتماد از لحاظ تکاملی به سازگاری و انطباق بشر کمک کرده و امکان رشد و گذار اجتماعی را فراهم ساخته است، در واقع رشد و توسعه جوامع کنونی بدون آن میسر نیست. اعتماد در زندگی اجتماعی سه نقش عمده ایفا می‌کند: ١. زندگی را پیش‌بینی­پذیر می‌سازد تا آینده‌نگری شکل بگیرد. ٢. نوعی احساس تعلق اشتراکی یا گروهی را فراهم می‌آورد. ٣. کارکردن و همیاری افراد جامعه با یکدیگر را امکان‌پذیر می‌کند. اعتماد یک واقعیت اجتماعی سیستمایک است. وجود اعتماد بین افردی نشان‌ دهنده باور به ارتباطات اجتماعی و در نتیجه زمینه‌ساز عملکرد اجتماعی است. هر جامعه‌ای در فرآیند رشد و توسعه خود نیازمند سرمایه اقتصادی، انسانی و اجتماعی است و اعتماد اصلی‌ترین و مهم‌ترین شاخص سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر چنین به نظر می‌رسد که با تغییر در سبک و شیوه زندگی جامعه و شهروندان آن اعتماد اجتماعی در جوامع بشری و به ویژه در جامعه ایرانی رو به افول نهاده است. این تحقیق از آن جهت مهم و ضروری می‌نماید که می‌تواند با نشان دادن میزان اعتماد اجتماعی برحسب سبک زندگی اطلاعات شایانی دراختیار مسئولان و کاربران قرار دهد.

 بهنژاد(1390)، درمقاله «سبک زندگی و سرمایه اجتماعی» باتوجه به نظریه بوردیو به بررسی مقایسه‌ای دو سبک زندگی در میان جوانان منطقه 2 شهر همدان می‌پردازند. سبک زندگی اصول‌‌گرایی انقلابی که متأثر از ارزش‌های انقلاب اسلامی است و اجتناب از روابط با نامحرم و دوری از مد‌گرایی و مصرف‌‌گرایی غربی و تاکید بر هویت اسلامی در مقابل هویت غربی از ویژگی‌های این سبک است و سبک زندگی پسامدرن که مد‌گرایی، مصرف‌‌گرایی و مصرف‌‌گرایی غربی و ارتباط با جنس مخالف از جمله ویژگی‌های این سبک است.

 

اکرامی(1392)، در تحقیقی با عنوان «اعتماداجتماعی حلقه مفقوده سبک‌های نوین زندگی» با توجه به نظریه بوردیو و گیدنز به بررسی مقایسه‌ای دو سبک زندگی اصول‌گرایی و پسا مدرن وارتباط آن با میزان اعتماد اجتماعی در میان ساکنان منطقه 3 شهر تهران پرداخته است. سبک زندگی اصول‌‌گرایی انقلابی که متأثر از ارزش‌های انقلاب اسلامی است و اجتناب از روابط با نامحرم و دوری از مد‌گرایی و مصرف‌‌گرایی غربی و تاکید بر هویت اسلامی درمقابل هویت غربی از ویژگی‌های این­سبک است و سبک زندگی پسامدرن که مدگرایی، مصرف‌‌گرایی و مصرف‌‌گرایی غربی و ارتباط با جنس مخالف از جمله ویژگی‌های این سبک است. نتایج تحقیق نشان داده؛ میزان اعتماد اجتماعی دو گروه متفاوت بوده و هر سبک اعتماد به گروه‌های خاصی را مورد تاکید قرارداده‌اند.

باکاک[3](2009)، در مقاله‌ای با عنوان «بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و سبک زندگی» به بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با سبک زندگی دانشجویان دانشگاه کلکته هند پرداخته است که چهارچوب نظری آن بر مبنای نظریه بوردیو تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کلکته بوده و حجم نمونه تحقیق 400 نفر بوده که پاسخگویان با شیوه تصادفی سیستماتیک انتخاب و پرسشنامه به شیوه خودگزارشی توسط دانشجویان تکمیل گردیده­اند. نتایج پژوهش نشان داده­که سطح اعتماد اجتماعی از سطح متوسط بالاتر بوده است. هم­چنین سطح سبک زندگی دانشجویان دانشگاه کلکته ازسطح متوسط بالاتر بوده که بیشترین بعد آن مربوط به بعد اجتناب از داروها و مواد مخدر و پیشگیری از حوادث بود. تحلیل همبستگی متغیرها نیز نشان داد که کلیه ابعاد اعتماد اجتماعی با سبک زندگی پاسخگویان رابطه مستقیم و معنی‌داری داشته است.

نتایج تحقیق لوران[4](2014)، با عنوان «تاثیر سبک زندگی بر میزان اعتماد اجتماعی منطقه لیبرتی بندر مارسی فرانسه» نشان می‌دهدکه سبک زندگی بر میزان اعتماد اجتماعی تاثیرگذار است. علاوه بر آن بین جنسیت پاسخگویان، سن پاسخگویان و سطح سواد پاسخگویان با میزان اعتماد اجتماعی شان رابطه معنی‌داری وجود دارد(اکرامی، 1392: 16).

 

چارچوب نظری

 اعتماد اجتماعی

امیل دورکیم، اعتماد را آرامشی می‌داندکه حاصل زندگی مسالمت آمیز بشر درکنار همنوعانش در حالت صلح و به دور از هرگونه دشمنی و خصومت است. گئورگ زیمل، اعتماد را معادل کلمه ایمان به کار می‌برد و به اعتقاد وی نوعی ایمان و اعتقاد به افراد جامعه است(گلابی، 28: 1389). در کارهای فردیناند تونیس در جوامع سنتی یا گمین شافت اعتماد مانند احترام و حس تعلق شخصی، فضیلتی برای افراد است، در حالی که در جوامع مدرن یا گزل‌شافت اعتماد غیر شخصی و رسمی است(ازکیا، 156: 1389). تالکوت پارسنز عامل­ایجاد اتحاد و انسجام اجتماعی و ثبات و نظم را اعتماد می‌داند. به عقیده وی اعتماد، این باور را در افراد ایجاد می‌کند که دیگران به منظور دست­یابی به یک موقعیت گروهی ازمنافع شخصی دست می‌کشند. وی نظام منسجم را نظامی می‌داند که بتوان به عاملان آن در انجام وظایف‌شان اعتماد کرد که این امر خود به پایداری و نظم سیستم اجتماعی کمک می‌کند(انعام، 25: 1390). آنتونی گیدنز در تعریف اعتماد به فرهنگ آکسفورد استناد می‌کند و اعتماد را به عنوان اطمینان یا اتکا به نوعی کیفیت، یا صفت و یا اطمینان به حقیقت عبارت یا گفته‌ای توصیف می‌کند. به اعتقاد وی اعتماد نوع خاصی از اطمینان است و چیزی یکسره متفاوت از آن نیست(گیدنز، 37: 1377).

رونالد اینگلهارت در تعریف خود از اعتماد به جنبه قابلیت پیش‌بینی رفتار توجه داشته و عقیده دارد، اعتماد یا عدم اعتماد به تشکیل انتظارات در شرایط اطلاعاتی ناقص کمک می‌کند و اعتماد این انتظارات را در بر می‌گیرد که رفتار دیگری به طرز قابل پیش‌بینی دوستانه خواهد بود و در جهت مخالفت رفتار موذیانه یا غیرقابل اعتماد افراد، عدم اعتماد تلقی می‌شود(اینگلهارت، 25: 1388). نیکلاس لوهمان «اعتماد» را به معنی مطمئن بودن درباره کنش‌های احتمالی دیگران در آینده تعریف می‌کند و عنوان می‌کند که اعتماد با مفهوم مخاطره و ریسک در ارتباط است. به اعتقاد لوهمان کارکرد اعتماد در نظام اجتماعی این است که عدم تعیین اجتماعی را کاهش می‌دهد(امیرکافی،1390: 11).

مارتون دویچ نیز معتقد است که اعتماد عبارت است از انتظار وقوع رویداد، به طوری که این انتظارات منجر به رفتاری گردد که در صورت برآورده شدن انتظارات فرد، پیامدهای انگیزشی مثبتی در وی ایجاد کند و در غیر این صورت پیامدهای منفی در پی داشته باشد. پیوتر زتومکا «اعتماد و اعتماد کردن» را نوعی استراتژی مهم در مواجهه با شرایط نامعین و کنترل آینده می‌داند. جیمز کلمن اعتماد را وارد کردن عنصر خطر در کنش با دیگران دانسته و اعتماد را با مخاطره در ارتباط می‌داند.

 فرانسیس فوکویاما اعتماد را به عنوان انتظاری­که در یک جامعه ازرفتار مقرراتی، مسئولانه و همیارانه‌ بخشی از اعضای دیگر جامعه که بر هنجارهای مشترک عام مبتنی است، تعریف می‌کند. از نظر کلاوس اوفه اعتماد به معنای باور به عملی است که از دیگران انتظار می‌رود. وی هم­چنین اعتماد را فرضی شناختی می‌داند که کنشگران فردی یا جمعی/ گروهی درتعامل با دیگران به کار می‌بندند. دیوید جانسون معتقد است «اعتماد یک ویژگی شخصی ثابت و بلاتغییر نیست، بلکه جنبه‌ای از روابط است که پیوسته در حال تغییر بوده و برای ایجاد ارتباط، فرد باید بتواند فضایی آکنده از اعتماد را ایجاد کند که ترس از طرد شدن را کاهش و امید به پذیرش و حمایت و تأیید را افزایش دهد»(تاجبخش، 208: 1384).

 

سطوح اعتماد اجتماعی

 1. اعتماد بین‌ شخصی: اعتماد بین ‌شخصی شکلی از اعتماد است که در روابط چهره به چهره خود را نشان می‌‌دهد. ازنظر بلومر این شکل از اعتماد موانع ارتباطی را مرتفع می‌‌سازد و با کاستن ازحالت دفاعی، بسیاری از تعاملات روزانه را موجب می‌‌شود. اعتماد بین ‌شخصی حوزه‌ای از تعاملات میان­عشاق، دوستان و همکاران و هم­چنین اعتماد میان رئیس و کارمند، سرپرست و کارگر، معلم و شاگرد، فروشنده و مشتری، پزشک و بیمار و ... را در بر می‌گیرد. مشکل اصلی اعتمادی که از تجربه تعامل شخصی ایجاد می‌شود محدود بودن قلمرو آن است و در جامعه‌ای که تحرک و نیازها به همکاری با غریبه‌ها و اتکا به آن‌ها یکی از ویژگی‌های برجسته آن است چندان راهگشا نیست(همان: 10).

2. اعتماد تعمیم‌ یافته: اعتماد تعمیم‌ یافته را می‌توان داشتن حسن ظن نسبت به اکثریت افراد جامعه جدای از تعلق آن‌ها به گروه‌های قومی و قبیله‌ای تعریف نمود(همان: 9). موضوع این اعتماد به ‌عنوان مهم‌ترین عنصر نگرشی سرمایه اجتماعی قلمداد شده و از آن جهت متمایز کردن جوامعی که دارای سرمایه اجتماعی سطح بالا هستند نسبت به جوامعی که دارای سطح پایین سرمایه اجتماعی هستند، استفاده می‌‌شود(بختیاری، 1389: 100). این نوع اعتماد درسطحی گسترده‌تر ازخانواده، دوستان و آشنایان قرار می‌گیرد. زتومکا معتقد است هدف یا جهت‌گیری اعتماد ممکن است معطوف به جنسیت (من به زن‌ها اعتماد دارم، اما به مردها اعتماد ندارم)، سن (من به افراد میان‌سال اعتماد دارم و ... )، نژاد، قومیت، مذهب و ... باشد(Reeskens and Hooghe, 2007: 51).

3) اعتماد نهادی: اعتماد نهادی دلالت دارد بر میزان مقبولیت و کارایی و اعتمادی که مردم به نهادها (رسمی دولتی) دارند. به تعبیر دوگان انعکاس فقدان اعتماد به نهادها در اغلب موارد نتیجه بی‌اعتمادی به افرادی است که عهده‌دار امور آن نهادها هستند. بنا بر این میزان اعتماد نهادی برحسب نوع ارزیابی مردم از کارکنان این نهادها در قالب ادارات، ارگان‌ها و نهادهای مختلفی که در زندگی روزمره با آن‌ها ارتباط دارند سنجیده­می‌شود. مدرسه، دانشگاه، ارتش، دادگاه، نیروی انتظامی، بانک‌ها، بازار سهام، دولت، مجلس و ... نوعا از این نوع اعتماد هستند. میزان اعتمادی که مردم به نهادهای مختلف دارند در بین جوامع متفاوت است و در طی زمان دستخوش تغییراتی می‌شود(علی­پور، 1392: 116).

 4) اعتماد مدنی: گیدنز نظام‌های انتزاعی را نظام‌های انجام کار فنی یا مهارت تخصصی می‌داند که حوزه‌های وسیعی از محیط مادی و اجتماعی زندگی کنونی ما را تشکیل می‌دهد. مثل نظام پزشکی، نظام معماری و غیره. به نظر وی ما از اعتماد به نهادهای مدرن و نظام‌های انتزاعی در موقعیتی که بسیاری از جنبه‌های مدرنیت جهانی شده باشد، ناگزیریم. یکی از معانی قضیه بالا این است که هیچ کس نیست که بتواند از نظام‌های تخصصی در نهادهای مدرن کاملا دوری گزیند. زندگی در دوره مدرن توسط نظام‌های انتزاعی تخصصی تکه ‌تکه می‌شود و یک نفر نمی‌تواند مانند گذشته همه یا بیشترکارهای خود را مستقلاً انجام دهد(گیدنز، 1383: 34).

با توجه به مطالب مذکور؛ متغیر اعتماد اجتماعی در این پژوهش با مولفه‌های اعتماد بین شخصی (بر گرفته از نظریات بلومر)، اعتماد تعمیم یافته (بر گرفته از نظریات زتومکا)، اعتماد نهادی (بر گرفته از نظریات دوگان) و اعتماد مدنی (بر گرفته از نظریات گیدنز) مشخص می‌شود.

 

جدول شماره (1): چارچوب تئوریک اعتماد اجتماعی

متغیرها

اعتماد بین شخصی

 

اعتماد تعمیم­یافته

اعتماد نهادی

اعتماد مدنی

نظریه راهنما

بلومر

 

زتومکا

دوگان

گیدنز

 

 سبک زندگی

وبر واژه سبک زندگی را جهت اشاره به شیوه‌های رفتار، لباس پوشیدن، سخن گفتن، اندیشیدن و نگرش‌هایی که مشخص کننده گروه‌های منزلتی متفاوت بودند، به کار گرفت. وبلن، انگیزش ‌و ... اجتماعی برای رفتار رقابت آمیز و چشم و همچشمی را پایه و اساس تبیین پدیده مصرف مدرن قرار می‌دهد و با طرح مفهوم طبقه تن­آسا، مفهوم تمایز طبقاتی که در مصرف تجلی پیدا کرده است را مطرح می‌کند و قدرت مالی و ثروت را مبنای افتخار، منزلت و جایگاه اجتماعی می‌داند(باقری‌نژاد، 1391). فیدرستون، مدیریت بدن، نحوه صحبت کردن، فعالیت‌های فراغتی، ترجیحات خوراکی و نوشیدنی، خانه، اتومبیل، انتخاب مقصد گذران تعطیلات و نظایر این‌ها را شاخص ‌و ... فردیت ذائقه و سبک مورد علاقه مصرف کننده می‌دانست(شهابی، 1392: 26). گیدنز انسان را به عنوان عامل در شکل‌گیری هویتش موثر می‌داند و معتقد است که انسان تحت فشار ساختار اجتماعی سبک زندگی را بیشتر تقلید می‌کند(گیدنز، 1383: 149). بوردیو سبک زندگی را نتیجه قابل رؤیتی از عادت‌واره می‌داند. از نظر او همه عادت‌واره‌هایی که انسان را احاطه کرده است. مثل مسکن، اسباب و اثاثیه، کتاب‌ها، سیگارها، عطرها، لباس‌ها و غیره بخشی ازسبک زندگی او می‌باشند(استونز، 1383: 277). با توجه به مطالب بالا سبک زندگی دراین تحقیق با سه طبقه مدرن (بر گرفته از نظریات فیدرستون و بوردیو)، سبک سنتی (بر گرفته از نظریات بوردیو) و بینابینی (بر گرفته از نظریات فیدرستون و بوردیو، دوگلاس وایشرود) مشخص می‌شود.

 

جدول شماره (2):  چارچوب تئوریک سبک زندگی

متغیرها

سبک مدرن

سبک بینابینی

سبک سنتی

نظریه راهنما

فیدرستون، بوردیو

فیدرستون، بوردیو، داگلاس وایشرود

بوردیو، گیدنز

 

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه کلی

- بین میزان اعتماد اجتماعی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز بر حسب سبک‌های مختلف زندگی تفاوت وجود دارد.

 

فرضیه‌های اختصاصی

- بین میزان اعتماد بین شخصی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب سبک‌های مختلف زندگی تفاوت وجود دارد.

- بین میزان اعتماد نهادی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب سبک‌های مختلف زندگی تفاوت وجود دارد.

- بین میزان اعتماد تعمیم ‌یافته دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب سبک‌های مختلف زندگی تفاوت وجود دارد.

- بین میزان اعتماد مدنی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب سبک‌های مختلف زندگی تفاوت وجود دارد.

- بین میزان اعتماد اجتماعی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب سن تفاوت وجود دارد.

- بین میزان اعتماد اجتماعی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب محل سکونت تفاوت وجود دارد.

- بین میزان اعتماد اجتماعی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب مدرک تحصیلی تفاوت وجود دارد.

- بین میزان اعتماد اجتماعی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز بر حسب پایگاه اجتماعی–اقتصادی تفاوت وجود دارد.

 

 

روش پژوهش

روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق را دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز در سالتحصیلی 95-1394 بودند. تعداد این دبیران یا همان جامعه آماری طبق استعلام از کارگزینی ناحیه 4 آموزش و پرورش 300 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 168 نفر تعیین ­گردید و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای بوده است.

 

یافته‌ها

در این مطالعه از نظر سنی بیشترین فراوانی پاسخگویان با2/45 درصد، در گروه سنی 31 تا40 سال وکمترین فراوانی با 5/9 درصد، در گروه سنی بالای 50 سال قرار داشتند.  از نظر وضعیت محل سکونت بیشترین فراوانی پاسخگویان با 63 درصد، در محلات متوسط و کمترین فراوانی با 7/13 درصد، در محلات پایین شهری سکونت داشتند. از نظر وضعیت تاهل بیشترین فراوانی پاسخگویان با 75 درصد، متاهل و کمترین فراوانی با 4/2 درصد، بی­همسر به دلیل فوت همسر بود. از نظر رشته تحصیلی تدریسی بیشترین فراوانی پاسخگویان با 35 درصد، در گروه علوم تجربی و ریاضی و کمترین فراوانی با 4/18 درصد، در گروه دروس عمومی تدریس می‌کنند و از نظر سطح تحصیلات بیشترین فراوانی پاسخگویان با 7/57 درصد، مدرک تحصیلی لیسانس و کمترین فراوانی با 4/2 درصد، مدرک تحصیلی دکتری دارند.

- فرضیه اول: بین میزان اعتماد اجتماعی برحسب سبک زندگی در میان دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز تفاوت وجود دارد.

 

جدول شماره (3): آزمون تفاوت بین میزان اعتماد اجتماعی برحسب سبک زندگی با استفاده ازآزمون آنوا

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی‌داری

بین گروه­ها

112/4

2

16/5

37/8

014/.

درون گروه­ها

37/2576

165

02/162

-

-

کل

77/25873

167

-

-

-

 

طبق اطلاعات جدول با توجه به سطح معنی‌داری (01/0Sig=) که کمتر از 05/0 می‌باشد، می‌توان نسبت F را معنی‌دار دانست. یعنی: بین میزان اعتماد اجتماعی برحسب سبک زندگی در میان دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز تفاوت وجود دارد. هم­چنین نتایج آزمون LSD در جدول شماره (4) نشان می‌دهد؛ سبک سنتی نسبت به سبک‌های بینابینی و مدرن نمره بالاتری از لحاظ اعتماد اجتماعی­کسب­کرده است. هم­چنین سبک بینابینی نیز نسبت به سبک مدرن نمره بالاتری ازلحاظ اعتماد اجتماعی کسب کرده است.

جدول شماره (4):مقایسه چندگانه تفاوت میانگین‌های اعتماد اجتماعی در سبک‌های زندگی

میانگین

شاخص‌ها

خوشه‌ها

تفاوت میانگین

سطح معنی‌داری

سبک سنتی

3/164

سبک سنتی

 

سبک بینابینی

سبک بینابینی

سبک مدرن

سبک مدرن

7/1

1/7

4/ 5

102/0

036/0

013/0

سبک بینابینی

6/162

سبک مدرن

2/157

 

- فرضیه دوم: بین میزان اعتماد بین شخصی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهرتبریز برحسب سبک‌های مختلف زندگی تفاوت وجود دارد.

 

جدول شماره (5): آزمون تفاوت بین میزان اعتماد بین شخصی برحسب سبک زندگی با استفاده ازآزمون آنوا

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی‌داری

بین گروه­ها

4/407

2

9/3

89/5

02/.

درون گروه­ها

48/16123

165

31/46

-

-

کل

88/16530

167

-

-

-

 

طبق اطلاعات جدول با توجه به سطح معنی‌داری (02/0Sig=) که کمتر از 05/0می‌باشد، می‌توان نسبت F را معنی‌دار دانست. یعنی: بین میزان اعتماد بین شخصی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب سبک‌های مختلف زندگی تفاوت وجود دارد. هم­چنین نتایج آزمونLSD در جدول شماره (6) نشان می‌دهد؛ سبک سنتی نسبت به سبک‌های بینابینی و مدرن نمره بالاتری از لحاظ اعتماد بین شخصی کسب کرده است. هم­چنین سبک بینابینی نیز نسبت به سبک مدرن نمره بالاتری از لحاظ اعتماد بین شخصی کسب کرده است.

 

جدول شماره (6): مقایسه چندگانه تفاوت میانگین‌های اعتماد بین شخصی در سبک‌های زندگی

میانگین

شاخص‌ها

خوشه‌ها

تفاوت میانگین

سطح معنی‌داری

 

سبک سنتی

6/24

سبک سنتی

 

سبک بینابینی

سبک بینابینی

سبک مدرن

سبک مدرن

9/ 1

1/3

2/ 1

021/0

029/0

011/0

 

سبک بینابینی

7/21

 

سبک مدرن

5/20

 

- فرضیه سوم: بین میزان اعتماد نهادی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز بر حسب سبک‌های مختلف زندگی تفاوت وجود دارد.

 

جدول شماره (7): آزمون تفاوت بین میزان اعتماد نهادی برحسب سبک زندگی با استفاده از آزمون آنوا

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی‌داری

بین گروه­ها

6/231

2

503/2

41/5

015/.

درون گروه­ها

1/13481

165

09/13

-

-

کل

48/1371

167

-

-

-

 

طبق اطلاعات جدول با توجه به سطح معنی‌داری (01/0Sig=) که کمتر از 05/0 می‌باشد، می‌توان نسبت F را معنی‌دار دانست. یعنی: بین میزان اعتماد نهادی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب سبک‌های مختلف زندگی تفاوت وجود دارد. هم­چنین نتایج آزمون LSD در جدول شماره (8) نشان می‌دهد؛ سبک سنتی نسبت به سبک‌های بینابینی نمره پایین‌تر و نسبت به مدرن نمره بالاتری از لحاظ اعتماد نهادی کسب کرده است. هم­چنین سبک بینابینی نیز نسبت به سبک مدرن نمره بالاتری از لحاظ اعتماد نهادی کسب کرده است.

 

جدول شماره (8): مقایسه چندگانه تفاوت میانگین‌های اعتماد نهادی درسبک‌های زندگی

میانگین

شاخص‌ها

خوشه‌ها

تفاوت میانگین

سطح معنی‌داری

سبک سنتی

6/58

سبک سنتی

 

سبک بینابینی

سبک بینابینی

سبک مدرن

سبک مدرن

4/ 1

6/2

4/ 1

023/0

024/0

017/0

سبک بینابینی

2/57

سبک مدرن

8/55

 

- فرضیه چهارم: بین میزان اعتماد تعمیم ‌یافته دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز بر حسب سبک‌های مختلف زندگی تفاوت وجود دارد.

 

جدول شماره (9): آزمون تفاوت بین میزان اعتماد تعمیم یافته برحسب سبک زندگی با استفاده از آزمون آنوا

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی‌داری

بین گروه­ها

539/4

2

07/10

97/4

009/.

درون گروه­ها

3/15014

165

43/128

-

-

کل

2/15018

167

-

-

-

 

طبق اطلاعات جدول با توجه به سطح معنی‌داری (009/0Sig=) که کمتر از 05/0 می‌باشد، می‌توان نسبت F را معنی‌دار دانست. یعنی: بین میزان اعتماد تعمیم یافته دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب سبک‌های مختلف زندگی تفاوت وجود دارد. هم­چنین نتایج آزمون LSD در جدول شماره (10) نشان می‌دهد؛ سبک سنتی نسبت به سبک‌های بینابینی و مدرن نمره بالاتری از لحاظ اعتماد تعمیم یافته کسب­کرده است. هم­چنین سبک بینابینی نیز نسبت به سبک­مدرن نمره بالاتری از لحاظ اعتماد تعمیم یافته کسب کرده است.

 

جدول شماره (10):  مقایسه چندگانه تفاوت میانگین‌های اعتماد تعمیم یافته درسبک‌های زندگی

میانگین

شاخص‌ها

خوشه‌ها

تفاوت میانگین

سطح معنی‌داری

سبک سنتی

3/41

سبک سنتی

 

سبک بینابینی

سبک بینابینی

سبک مدرن

سبک مدرن

6/ 1

3/2

7/0

029/0

024/0

007/0

سبک بینابینی

7/39

سبک مدرن

39

 

- فرضیه پنجم: بین میزان اعتماد مدنی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب سبک‌های مختلف زندگی تفاوت وجود دارد.

 

جدول شماره (11): آزمون تفاوت بین میزان اعتماد مدنی برحسب سبک زندگی با استفاده از آزمون آنوا

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی‌داری

بین گروه­ها

7/393

2

91/48

266/5

023/.

درون گروه­ها

52/13761

165

38/123

-

-

کل

22/14155

167

-

-

-

طبق اطلاعات جدول با توجه به سطح معنی‌داری (02/0Sig=) که کمتر از 05/0 می‌باشد، می‌توان نسبت F را معنی‌دار دانست. یعنی: بین میزان اعتماد مدنی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب سبک‌های مختلف زندگی تفاوت وجود دارد. هم­چنین نتایج آزمون LSD در جدول شماره (12) نشان می‌دهد؛ سبک سنتی نسبت به سبک‌های بینابینی و مدرن نمره پایین‌تری از لحاظ اعتماد مدنی کسب کرده است. در حالی که سبک بینابینی نسبت به سبک مدرن نمره بالاتری از لحاظ اعتماد مدنی کسب کرده است.

 

جدول شماره (12): مقایسه چندگانه تفاوت میانگین‌های اعتماد مدنی در سبک‌های زندگی

میانگین

شاخص‌ها

خوشه‌ها

تفاوت میانگین

سطح معنی‌داری

سبک سنتی

6/38

سبک سنتی

 

سبک بینابینی

سبک بینابینی

سبک مدرن

سبک مدرن

4/ 1

6/2

4/ 1

023/0

024/0

017/0

سبک بینابینی

2/37

سبک مدرن

8/35

 

- فرضیه ششم: بین میزان اعتماد اجتماعی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب سن تفاوت وجود دارد.

 

جدول شماره (13): آزمون تفاوت بین میزان اعتماد اجتماعی برحسب سن با استفاده از آزمون آنوا

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی‌داری

بین گروه­ها

1/337

3

61/1122

239/0

026/.

درون گروه­ها

2/16126

72

89/59

-

-

کل

3/16463

75

-

-

-

 

با توجه به سطح معنی‌داری (02/0Sig=) که کمتر از 05/0می‌باشد، می‌توان نسبت F را معنی‌دار دانست. یعنی: بین میزان اعتماد بین شخصی برحسب سن در میان دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز تفاوت وجود دارد. هم­چنین نتایج آزمون LSD در جدول شماره (14) نشان می‌دهد؛ گروه سنی 21 تا30 سال نسبت به سایر گروه‌های سنی نمره پایین‌تری از لحاظ اعتماد اجتماعی کسب کرده‌اند. هم­چنین گروه سنی 31 تا 40 سال نسبت به دو گروه سنی 21 تا 30 سال نمره بالاتر و نسبت به گروه‌های بعدی نمره پایین‌تری کسب کرده‌اند.

جدول شماره (14):مقایسه چندگانه تفاوت میانگین‌های اعتماد اجتماعی برحسب سن

میانگین

شاخص‌ها

خوشه‌ها

تفاوت میانگین

سطح معنی‌داری

21 تا30 سال

8/166

21 تا30 سال

 

 31 تا40 سال

 

41 تا50 سال

31 تا40 سال

41 تا50 سال

بالای 50 سال

41 تا50 سال

بالای 50 سال

بالای 50 سال

4/1-

9/1-

2/2 -

7/0-

1/1-

5/-

011/0

014/0

018/0

014/0

017/0

008/0

31 تا40 سال

4/167

 

 

41 تا50 سال

 

4/168

 

بالای 50

169

 

 

 

- فرضیه هفتم: بین میزان اعتماد اجتماعی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب محل سکونت تفاوت وجود دارد.

 

جدول شماره (15): آزمون تفاوت بین میزان اعتماد اجتماعی برحسب محل سکونت با استفاده از آزمون آنوا

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی‌داری

بین گروه­ها

1/411

2

61/1340

5/004

014/.

درون گروه­ها

2/13614

165

83/59

-

-

کل

3/16873

168

-

-

-

 

با توجه به سطح معنی‌داری (01/0Sig=) که کمتر از 05/0می‌باشد، می‌توان نسبت F را معنی‌دار دانست. یعنی: بین میزان اعتماد اجتماعی برحسب محل سکونت در میان دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز تفاوت وجود دارد. هم­چنین نتایج آزمون LSD در جدول شماره (16) نشان می‌دهد؛ گروه محلات پایین شهر نسبت به گروه محلات متوسط نمره پایین­تر و نسبت به گروه محلات بالای شهر نمره بالاتری‌تری از لحاظ اعتماد اجتماعی کسب کرده­اند. هم­چنین گروه محلات متوسط نمره بالاتری نسبت به گروه محلات بالای شهر از لحاظ اعتماد اجتماعی کسب کرده­اند.

 

جدول شماره (16): مقایسه چندگانه تفاوت میانگین‌های اعتماد اجتماعی برحسب محل سکونت

میانگین

شاخص‌ها

خوشه‌ها

تفاوت میانگین

سطح معنی‌داری

محلات پایین

6/161

محلات پایین

 

محلات متوسط

محلات متوسط

محلات بالای

محلات بالای

9/1-

2/1

7/0

018/0

013/0

017/0

محلات متوسط

5/163

محلات بالا

8/162

 

- فرضیه هشتم: بین میزان اعتماد اجتماعی دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز برحسب مدرک تحصیلی تفاوت وجود دارد.

 

جدول شماره (17): آزمون تفاوت بین میزان اعتماد اجتماعی برحسب مدرک تحصیلی با استفاده از آزمون آنوا

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی‌داری

بین گروه­ها

3/519

3

36/1008

5/564

001/.

درون گروه­ها

2/18140

164

80/04

-

-

کل

3/16109

168

-

-

-

با توجه به سطح معنی‌داری (001/0 Sig=) که کمتر از 05/0 می‌باشد، می‌توان نسبت F را معنی‌دار دانست. یعنی: بین میزان اعتماد اجتماعی برحسب مدرک تحصیلی در میان دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز تفاوت وجود دارد. هم­چنین نتایج آزمون LSD در جدول شماره (18) نشان می‌دهد؛ گروه کارشناسی بالاترین اعتماد اجتماعی را دارا هستند.

 

جدول شماره (18):  مقایسه چندگانه تفاوت میانگین‌های اعتماد اجتماعی برحسب مدرک تحصیلی

میانگین

شاخص‌ها

خوشه‌ها

تفاوت میانگین

معنی‌داری

کاردانی

9/167

کاردانی

 

کارشناسی

 

ارشد

کارشناسی

ارشد

دکتری

ارشد

دکتری

دکتری

4/1-

6/0

9/0

1

5/0

2/0

027/0

019/0

010/0

006/0

020/0

001/0

کارشناسی

3/169

ارشد

4/168

دکتری

2/168

 

نتیجه‌گیری

نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان دادکه بین میزان اعتماد اجتماعی برحسب سبک زندگی در میان دبیران زن ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز تفاوت وجود دارد. این نتیجه با نتایج تحقیقات اکرامی(1392)، لوران(2014)، باکاک(2009)، کاملاً همخوانی دارد. یافته­های به دست آمده از تحلیل واریانس با نتایج تحقیقات سرایی(1393)، امینی(1391)، بهنژاد(1390) واسوندسن(2013)، در برخی نتایج همخوانی دارد ولی دربرخی نتایج همخوانی ندارد و با نتایج تحقیق پورمهدی(1391)، ناهمسو می­- باشد.

با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق پیشنهاد می‌شود: دولت، مسئولین، نیروی انتظامی، رسانه‌ها و به ویژه رسانه‌های تصویری مانند سینما و تلویزیون برنامه­هایی تهیه و ارائه نمایند که در آن‌ها ضمن رعایت سبک‌های معمول زندگی در جامعه ایرانی، حس اعتماد در موارد ذیل تقویت شود:

اعتماد به عشاق و همسران، دوستان و همکاران، اعتماد میان رئیس و کارمند، معلم و شاگرد و ... اعتماد به جنسیت‌ها (مردان و زنان)، اعتماد به گروه­های سنی (جوانان، میانسالان و بزرگسالان)، اعتماد به نژاد، قومیت، مذهب و ... اعتماد به مدرسه و دانشگاه ارتش، دادگاه، نیروی انتظامی، بانک‌ها، بازار سهام، دولت، مجلس و ... .

اعتماد به نهادهای مدنی مانند انجمن­ها، احزاب، اتحادیه‌ها.

 

 

 

منابع

آزاد ارمکی، تقی. (1389). الگوهای سبک زندگی در ایران. نامه علوم اجتماعی. دوره سوم، شماره 6.

ازکیا، مصطفی. (1389). جامعه­شناسی توسعه. تهران: انتشارات کیهان.

استونز، راب. (1383). متفکران بزرگ جامعه­شناسی، ترجمه: مهرداد، میردامادی. تهران: نشرمرکز.

اکرامی، علی. (1392). اعتماداجتماعی حلقه مفقوده سبک‌های نوین زندگی (مطالعه موردی: منطقه 3 تهران). پایان­نامه کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان.

امیرکافی، مهدی. (1390). اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن. فصلنامه نمایه پژوهشی. سال پنجم، شماره 18.

انعام، ر. (1390). بررسی اعتماد بین شخصی در میان روستاییان شهریار. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.

اینگلهارت، رونالد. (1388). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی. ترجمه: مریم، وتر. تهران: نشر کویر.

باقری­نژاد، ولی­­الله. (1391). عوامل موثر بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد پارس­آباد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

تاجبخش، کیان. (1384). اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران: نشر شیرازه.

سیاهپوش، امیر. (1392). فراتحلیل سرمایه اجتماعی در ایران. پایان­نامه ارشد جامعه­شناسی دانشگاه تهران.

موسی­زاده، شهلا. (1394). بررسی رابطه بین سبک زندگی و باورهای دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان.

شهابی، محمد. (1392). سبک­های زندگی جهان وطنانه در میان جوانان ایرانی و دلالت­های سیاسی آن. نامه علوم اجتماعی، دوره سوم، شماره6.

علی‌پور، پروین؛ زاهدی، محمدجواد و شیانی، ملیحه. (1392). اعتماد و مشارکت، بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت در شهر تهران. مجله جامعه‌شناسی ایران. دوره دوازدهم، شماره 8.

فاضلی، محمد. (1392). مصرف و سبک زندگی. نشر صبح صادق. دوره دوم، شماره10.

گلابی، فاطمه. (1389). نقش اعتماد در امر توسعه با تاکید بر عملکرد و نقش شوراهای اسلامی. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

گیدنز، آنتونی. (1378). تجدد و تشخص. ترجمه: ناصر، موفقیان. تهران: نی.

Reeskens, Tim and Marc, Hooghe. (2007). cross- cultural measurement equivalence of generalized trust. human science journal. polska, 2 (8), P.p: 515-532.

 

 

 

 [1]. دانشجوی کارشناسی­ارشد جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز- ایران.

[2]. گروه علوم اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز- ایران(نویسنده مسئول).

  E- mail: ebrahimpoord@iaut.ac.ir

    

1. Bakake

2. Luran

آزاد ارمکی، تقی. (1389). الگوهای سبک زندگی در ایران. نامه علوم اجتماعی. دوره سوم، شماره 6.
ازکیا، مصطفی. (1389). جامعه­شناسی توسعه. تهران: انتشارات کیهان.
استونز، راب. (1383). متفکران بزرگ جامعه­شناسی، ترجمه: مهرداد، میردامادی. تهران: نشرمرکز.
اکرامی، علی. (1392). اعتماداجتماعی حلقه مفقوده سبک‌های نوین زندگی (مطالعه موردی: منطقه 3 تهران). پایان­نامه کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان.
امیرکافی، مهدی. (1390). اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن. فصلنامه نمایه پژوهشی. سال پنجم، شماره 18.
انعام، ر. (1390). بررسی اعتماد بین شخصی در میان روستاییان شهریار. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.
اینگلهارت، رونالد. (1388). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی. ترجمه: مریم، وتر. تهران: نشر کویر.
باقری­نژاد، ولی­­الله. (1391). عوامل موثر بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد پارس­آباد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
تاجبخش، کیان. (1384). اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران: نشر شیرازه.
سیاهپوش، امیر. (1392). فراتحلیل سرمایه اجتماعی در ایران. پایان­نامه ارشد جامعه­شناسی دانشگاه تهران.
موسی­زاده، شهلا. (1394). بررسی رابطه بین سبک زندگی و باورهای دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان.
شهابی، محمد. (1392). سبک­های زندگی جهان وطنانه در میان جوانان ایرانی و دلالت­های سیاسی آن. نامه علوم اجتماعی، دوره سوم، شماره6.
علی‌پور، پروین؛ زاهدی، محمدجواد و شیانی، ملیحه. (1392). اعتماد و مشارکت، بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت در شهر تهران. مجله جامعه‌شناسی ایران. دوره دوازدهم، شماره 8.
فاضلی، محمد. (1392). مصرف و سبک زندگی. نشر صبح صادق. دوره دوم، شماره10.
گلابی، فاطمه. (1389). نقش اعتماد در امر توسعه با تاکید بر عملکرد و نقش شوراهای اسلامی. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
گیدنز، آنتونی. (1378). تجدد و تشخص. ترجمه: ناصر، موفقیان. تهران: نی.
Reeskens, Tim and Marc, Hooghe. (2007). cross- cultural measurement equivalence of generalized trust. human science journal. polska, 2 (8), P.p: 515-532.