بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان گمرکات استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 1- استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز.

2 2- استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز.

3 3- دانشجوی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان گمرکات آذربایجان غربی صورت گرفته است. سرمایه اجتماعی در­ سه بعد اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی و رضایت شغلی به وسیله شاخص توصیفی شغلی (JDI) اسمیت، کندال هالین اندازه­گیری شده است. روش مطالعه، پیمایشی و از پرسشنامه استفاده شده و شیوه نمونه­گیری به روش طبقه­ای متناسب می­باشد. یافته­ها نشان می­دهد که رضایت شغلی نمونه مورد مطالعه با میانگین (67/170) در حد مطلوب نبوده و میزان سرمایه اجتماعی نمونه­آماری (79/139) در حد متوسط ارزیابی می­گردد و میزان اعتماد اجتماعی در حد متوسط به پایین، انسجام اجتماعی در حد متوسط و مشارکت اجتماعی متوسط به بالا بوده است و نتایج آزمون­ها هم نشان می­دهد که رضایت شغلی کارکنان با توجه به وضعیت تأهل و پست سازمانی آنها متفاوت است و بین اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی(سرمایه اجتماعی) با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی­داری وجود دارد. بدین معنی که هر چه قدر در گمرکات سرمایه اجتماعی بیشتر باشد رضایت شغلی کارکنان نیز بیشتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Amination of the relationship between social capital and job satisfaction of west Azarbayjan custom employers.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam 1
  • Mohammad Abasszadeh 2
  • Mehdi Hosseinpour 3
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the relationship between social capital and job satisfaction of west Azarbayjan custom employers.
Social capital was scaled in three dimensions namely; social confidence, social coherence and social participation and also the job satisfaction was scaled using job description index (JDI) of Esmit, Halin. The method of the study is survey and the sample was selected using suitable hierarchical sampling. The results showed that the job satisfaction (mean of 170.67) of the sample was not acceptable, the amount of social capital (mean of139.70) is minimum, the amount of social confidence is below the minimum, the amount of social coherence is minimum and social participation is above minimum. Also, it was realized that job satisfaction of employers is different considering marital statue and organizational position and also there is a meaningful relationship between social confidence, coherence and participation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job satisfaction
  • Social capital
  • social confidence
  • Social Coherence
  • social participation

1-     استادیار جامعه­شناسی دانشگاه تبریز.

2-     استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز.

3-     دانشجوی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

1- Fisher and Hana                            

1- Abraham Mazluo                                                 

2- Ochey                                                                          

3- Pascall                                                                                 

1- Henk Flap                                   

2- Bet V0lker                           

3- Felicks Requena                           

4- Survey Method

1- Job Descriptrive Index                      

2- Smith, Kendall and Hulin             

3- Bartlett                                      

1- Kaiser- Meyer- Olkin                  

1- Stepwise                                   

تهوری، ز. (1384)، بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش
 مدیریت پردازش کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
فصلنامه علوم و  فناوری اطلاعات، دوره 21، شماره 2، صفحه 46-25.
حسن­زاده، د. (1387)، رویکرد اجتماع محور به کیفیت زندگی اجتماعات
محلی
. فصلنامه پژوهشی تحلیلی، آموزشی مدیریت و برنامه­ریزی شهری، سال ششم، شماره 20، صفحه 22-7.
ریتزر، ج. (1380)، نظریه­های جامعه­شناسی در دوران معاصر. م، ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
سالارزاده، ن و دیگری. (1385)، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان. پایان­نامه کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
فیلد، ج. (1386)، سرمایه اجتماعی. ترجمه: غ، غفاری و دیگری. تهران: انتشارات
 کویر.
کلمن، ج. ( 1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی. ترجمه: م، صبوری. تهران: انتشارات  نی.
کلانتری، ن. (1388)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی دبیران متوسطه شهرستان مراغه. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی و تربیتی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
منصوری، ع و دیگران. (1387)، کاربرد مدل تحلیل مسیر در تبیین عوامل مؤثر بررضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران). فرهنگ مدیریت، سال ششم، شماره هفدهم، صفحه 102-89.
Elia, D. George, P.(1979), The Determination of jab
Satisfaction amang Beginning Librarians
, Library
quarterly, 49,283-302.    
Flap, H. Volker,B. (2001), Goal specific  social  capital and jab satisfaction   Effects of  different  typs of  networks on instrumental and  social  aspects  of  work, Social networks 23, Utrecht university.             
Putanam,R.D.(2000), Bowling Alone: the collapse and revival of  American community , simon and Schuster, new  york.            
Requena,F.(2003), Social capital, satisfaction and quality of
life in the worckplace
. Social Indicators Research.            61, pp331-360. 
Stueart, Robert D.(1987), Library Management,  BLittleton, Colorado: Libraries Unlimited.
Singer,M.G. (1994), Human Resource Management,                     PWS-KENT Publishing Company, Boston,USA.