دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در حیطه مطالعات جامعه شناسی شهری بر اساس بازخوانی کتاب من لایحضره الفقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jss.2021.1913613.1260

حمید کرامتی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ عزیز جوانپور هروی


2. تحلیل وضعیت اعتماد اجتماعی و ابعاد آن در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jss.2021.1918818.1283

سمیه تاجیک اسماعیلی


3. بررسی رابطه بین ارزش های فردی با مشارکت فرهنگی در شهروندان منطقه 5 شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jss.2021.1912611.1243

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی


4. تحقیقی در حوزه جامعه شناسی اقتصادی: بررسی اثر رشد جمعیت و ساختار جمعیتی بر رشد اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jss.2021.1921186.1292

محمدرضا علیزاده امامزاده


5. تأملی بر رویکرد عدالت جنسیتی در فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jss.2021.1924188.1307

احد بهشتی اصل؛ رضا ولیزاده؛ حسن احمدزاده


6. بررسی تاثیر قلدری در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق رهبری زهر آگین و رهبری مخرب (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.30495/jss.2021.1916663.1271

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ علی رضا ابراهیم پور


7. سنجش و ارزیابی ابعاد سرزندگی در انواع فضاهای عمومی کلانشهرتبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.30495/jss.2021.1925431.1312

سیدعلی عارف حسینی؛ علی پناهی؛ علی آذر؛ رضا ولیزاده


8. تعیین کننده‌های اجتماعیِ گرایش به فساد اداری و مالی در بین کارمندان دولتی شهر جهرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.30495/jss.2021.1918697.1282

سمیرا رحمانیان؛ مجیدرضا کریمی؛ کرامت اله راسخ


9. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل به ارتکاب رفتارهای انحرافی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.30495/jss.2021.1912897.1247

سمیه میری؛ مهران سهراب زاده؛ فاطمه خوش بیانی آرانی


10. تحلیل وضعیت اخلاق اجتماعی با تاکید بر" مسئولیت پذیری اجتماعی " مورد مطالعه شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

10.30495/jss.2021.1925403.1311

فرهاد جلیلی تل چگاه؛ علیرضا کلدی؛ حسین آقاجانی مرساء


11. بررسی عوامل جامعه‌شناختی مرتبط با شیوه نگهداشت سالمندان در شهرستان رشت با رویکرد نظریه زمینه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.30495/jss.2021.1926066.1317

نادر جهان آرای؛ سید ناصر حجازی؛ منصور حقیقتیان


12. ارزیابی تاثیرات اجتماعی گردشگری از دیدگاه جامعه شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

10.30495/jss.2021.1924903.1310

حسن موثقی


13. رابطه میان استفاده از اینستاگرام و نگرش به مُد در میان جوانان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.30495/jss.2021.1930948.1336

سمیرا ناصرنصیر؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


14. تبیین جامعه شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجیگری رفاه ذهنی (موردمطالعه دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات و دانشگاه تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.30495/jss.2021.1929634.1329

فاطمه عادلی نژاد؛ میرطاهر موسوی؛ علیرضا محسنی تبریزی


15. مطالعه جامعه شناختی رابطه عملکرد اجتماعی منطقه تجاری - صنعتی آزاد ارس با برخی سازه های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.30495/jss.2021.1933206.1345

روح اله ساعی شتربانی؛ زهرا حضرتی صومعه؛ روزا کرم پور


16. ارایه مدل شهود کارآفرینی سازمانی در بانک ملی ایران از دیدگاه جامعه شناسی سازمان ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.30495/jss.2021.1933850.1349

محمد محمدی؛ فریدون آزما؛ علی اصغر بیانی؛ سامره شجاعی


17. سالمندان و فعالیت‌های فیزیکی: یک روش کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.30495/jss.2021.1930695.1335

محمد مصطفی عبدی؛ محمد عباس زاده؛ کمال کوهی


18. واکاوی راهبردها و شیوه‌های مراقبتی و پیشگیرانه‌ی خانواده‌محور در مواجهه با رفتارهای پرخطر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

10.30495/jss.2021.1929154.1327

حمیدرضا عاطفی فر؛ حسین آقاجانی؛ علیرضا محسنی تبریزی


19. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه‌ی گردشگری تاریخی-فرهنگی در ایران (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30495/jss.2021.1924684.1309

علی مدبر خاک نژاد؛ کریم حسین زاده دلیر؛ بختیار عزت پناه


20. تفاوت های جنسیتی بین مشارکت در ورزش همگانی و کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

10.30495/jss.2021.1932840.1343

ستاره آزادی؛ سید سعید آقایی؛ بهرام قدیمی


21. تحلیل جامعه‌شناختیِ عدالت فرهنگی- هنری با تاکید بر مفهوم عدالت فضایی (مطالعه موردی مناطق پنج‌گانه شهر اراک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

10.30495/jss.2021.1935054.1358

مهدی مبارکی؛ باقر ساروخانی؛ منصور وثوقی


22. تحلیل فضایی تاب‌آوری مناطق شهری در برابر مخاطرات محیطی با تأکید بر پاندمی کرونا (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.30495/jss.2021.1933739.1348

حمیده غلامی؛ علی پناهی؛ حسن احمدزاده


23. ارائه مدل و شناسایی فاکتورهای تشکیل دهنده ارتقاء سرمایه اجتماعی در وزارت نیرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.30495/jss.2021.1933924.1353

فاطمه قیومی؛ تورج مجیبی؛ جواد رضاییان؛ علی مهدیزاده اشرفی


24. بررسی جامعه شناختی تاثیر طبقات اجتماعی و رسانه های اجتماعی در انسجام اجتماعی (مورد مطالعه؛ شهر اندیمشک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

10.30495/jss.2021.1935875.1362

شهلا سهرابی صمیره؛ مهرداد نوابخش؛ زهرا حضرتی صومعه


25. ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری بر مبنای دیدگاه جنسیتی (مطالعه موردی: شهر جدید عالیشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/jss.2021.1935157.1359

سروش گرمسیری‌نژاد؛ احمدعلی خرم بخت؛ مرضیه موغلی


27. سبک زندگی و مدیریت بدن: مطالعه ای جامعه شناختی (مطالعه موردی: زنان شهر رفسنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.30495/jss.2021.1933118.1344

محمدعلی امیرپورسعید؛ بهناز سیفی؛ احمد رضایی


28. اثرساختاربندی فرهنگی برکنش فرهنگی سرمایه اجتماعی در بین اعضای هیئت علمی پیام نور کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.30495/jss.2021.1928777.1326

علیرضا مختاری؛ رضا فاضل؛ فیروز راد


29. تحلیل عوامل موثر بر بهره وری سازمان های آموزشی به روش داده بنیاد با تاکید برسیستم اجتماعی (تحقیقی در حوزه جامعه شناسی سازمان ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.30495/jss.2021.1939906.1377

میرمحسن علوی نامور؛ بهنام طالبی؛ صادق ملکی آوارسین


30. تحلیل آدرنویی از نظریه صنعت فرهنگ و کالا سازی در موسیقی ایران از منظر جامعه شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30495/jss.2021.1921872.1296

میثم میریان؛ هومان اسعدی؛ شهلا اسلامی


31. رابطه اخلاق شهروندی ، مشارکت اجتماعی و اعتماد در بین شهروندان تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.30495/jss.2021.1936355.1364

سیمین دخت نعمت اللهی بناب


32. طراحی الگوی تبیین عوامل مؤثر بر مدگرایی در ایران با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.30495/jss.2021.1932600.1339

احمد اصغرزاده؛ محسن نیازی؛ علی فرهادیان


33. بررسی وجوه معنا شناختی حضور توغ در هنرهای تجسمی ایران معاصر (بررسی موردی نقاشی- ارتباط تصویری - طراحی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.30495/jss.2021.1909034.1237

تیلا اصغرزاده منصوری؛ محمد عارف؛ پرناز گودرزپروری