موضوعات = جامعه شناسی
تعداد مقالات: 73
1. تحقیقی در حوزه جامعه شناسی اقتصادی: بررسی اثر رشد جمعیت و ساختار جمعیتی بر رشد اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.30495/jss.2021.1921186.1292

محمدرضا علیزاده امامزاده


2. تأملی بر رویکرد عدالت جنسیتی در فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.30495/jss.2021.1924188.1307

احد بهشتی اصل؛ رضا ولیزاده؛ حسن احمدزاده


3. بررسی تاثیر قلدری در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق رهبری زهر آگین و رهبری مخرب (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان))

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.30495/jss.2021.1916663.1271

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ علی رضا ابراهیم پور


4. تعیین کننده‌های اجتماعیِ گرایش به فساد اداری و مالی در بین کارمندان دولتی شهر جهرم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.30495/jss.2021.1918697.1282

سمیرا رحمانیان؛ مجیدرضا کریمی؛ کرامت اله راسخ


5. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل به ارتکاب رفتارهای انحرافی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.30495/jss.2021.1912897.1247

سمیه میری؛ مهران سهراب زاده؛ فاطمه خوش بیانی آرانی


6. تحلیل وضعیت اخلاق اجتماعی با تاکید بر" مسئولیت پذیری اجتماعی " مورد مطالعه شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.30495/jss.2021.1925403.1311

فرهاد جلیلی تل چگاه؛ علیرضا کلدی؛ حسین آقاجانی مرساء


7. رابطه میان استفاده از اینستاگرام و نگرش به مُد در میان جوانان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.30495/jss.2021.1930948.1336

سمیرا ناصرنصیر؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


8. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه‌ی گردشگری تاریخی-فرهنگی در ایران (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.30495/jss.2021.1924684.1309

علی مدبر خاک نژاد؛ کریم حسین زاده دلیر؛ بختیار عزت پناه


9. تفاوت های جنسیتی بین مشارکت در ورزش همگانی و کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.30495/jss.2021.1932840.1343

ستاره آزادی؛ سید سعید آقایی؛ بهرام قدیمی


10. تحلیل جامعه‌شناختیِ عدالت فرهنگی- هنری با تاکید بر مفهوم عدالت فضایی (مطالعه موردی مناطق پنج‌گانه شهر اراک)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.30495/jss.2021.1935054.1358

مهدی مبارکی؛ باقر ساروخانی؛ منصور وثوقی


11. تحلیل فضایی تاب‌آوری مناطق شهری در برابر مخاطرات محیطی با تأکید بر پاندمی کرونا (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.30495/jss.2021.1933739.1348

حمیده غلامی؛ علی پناهی؛ حسن احمدزاده


12. بررسی جامعه شناختی تاثیر طبقات اجتماعی و رسانه های اجتماعی در انسجام اجتماعی (مورد مطالعه؛ شهر اندیمشک)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.30495/jss.2021.1935875.1362

شهلا سهرابی صمیره؛ مهرداد نوابخش؛ زهرا حضرتی صومعه


14. تحلیل عوامل موثر بر بهره وری سازمان های آموزشی به روش داده بنیاد با تاکید برسیستم اجتماعی (تحقیقی در حوزه جامعه شناسی سازمان ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.30495/jss.2021.1939906.1377

میرمحسن علوی نامور؛ بهنام طالبی؛ صادق ملکی آوارسین


15. طراحی الگوی تبیین عوامل مؤثر بر مدگرایی در ایران با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.30495/jss.2021.1932600.1339

احمد اصغرزاده؛ محسن نیازی؛ علی فرهادیان


16. مطالعه رابطه هوش هیجانی و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی از دیدگاه جامعه شناسی آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.30495/jss.2021.1941228.1380

ژاله سربازوطن؛ محمد رحیم نجف زاده؛ حمید جنانی؛ جعفر برقی مقدم


17. اعتبار سنجی ضرورت های جامعه شناختی سیاستگذاری توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.30495/jss.2021.1942128.1386

جعفر پاشایی؛ بهنام طالبی؛ زرین دانشور


18. عوامل اجتماعی موثر بر ارایه الگوی مسکن مناسب برای گروه‌های کم درآمد در شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.30495/jss.2021.1943033.1390

لیلا سهیلی وند؛ فرزین حق پرست؛ علیرضا سلطانی؛ مهسا فرامرزی


19. تعیین عوامل موثر بر رفتارهای نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.30495/jss.2021.1934207.1355

بهروز فولادی؛ علی محسنی؛ رضا پریزاد


20. کاربست روش «تحلیل مکالمه» در بازشناخت الگوی بیمار‌ محور در تعامل پزشک- بیمار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.30495/jss.2021.1937881.1369

علیرضا قبادی؛ سجاد ممبینی


21. هدف شناسی و امکان شناسی توسعه اجتماعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1401

10.30495/jss.2021.1938528.1371

زهره شهبازی؛ مهدی مبارکی؛ نجمه سادات مصطفوی


22. ارائه الگوی نگرش زیستی در راستای بهبود سلامت جامعه با استفاده از روش داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.30495/jss.2021.1938532.1372

سارا فیروزیان؛ علیرضا اسماعیلی؛ رحمت اله امیراحمدی؛ محمدرضا نعیمی


23. نقش صنعت فرهنگ و دانش بر گرایش به ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.30495/jss.2021.1938054.1370

محمد مهدی ارغوان؛ خلیل میرزایی؛ عالیه شکربیگی


24. تبیین نقش کیفیت محیطی و ویژگی‌های میان فرهنگی مکان در رضایت مکانی نوار ساحلی رود کارون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.30495/jss.2021.1940369.1379

بهناز بابائی مراد؛ فرزانه هدفی؛ مهناز بابائی مراد


25. مطالعه جامعه شناختی ادبیات دوره‌ی قاجار با تأکید بر پریشان قاآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.30495/jss.2021.1935725.1360

مینا تیموری خسروشاهی؛ جلیل امیرپور دریانی؛ ناصر ناصری