نویسنده = حاجیمحمد احمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل تأثیرگذار بر جذب مخاطبان تئاتر در شهر تهران

دوره 6، شماره 20، پاییز 1392، صفحه 129-146

فاطمه کریم‌وند؛ حاجیمحمد احمدی