نویسنده = محمدباقر علیزاده‌اقدم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی با بیگانگی اجتماعی- فرهنگی در بین جوانان شهر تبریز

دوره 12، شماره 43، تابستان 1398، صفحه 71-88

10.30495/jss.2019.667958

آذر علیمحمدی خانقاه؛ محمدباقر علیزاده‌اقدم


2. بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با میزان مشارکت اجتماعی در بین دبیران زن شاغل در آموزش و پرورش شهرمیاندوآب

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 87-98

گلشن رستمی؛ حسین بنی‌فاطمه؛ محمدباقر علیزاده‌اقدم


3. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان گمرکات استان آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 2، بهار 1388، صفحه 99-116

محمدباقر علیزاده‌اقدم؛ محمد عباس‌زاده؛ مهدی حسین‌پور اصل