مجوز انتشار مجله طبق نامه شماره 87/312212 مورخ 87/9/17 دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده و در مورخ 1390/10/11 به استناد رای هشتاد و سومین و هشتاد و چهارمین جلسه کمسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأیید قرار گرفت.

https://jcesc.um.ac.ir/images/icons/system/openaccess.png

شماره جاری: دوره 13، شماره 46، بهار 1399، صفحه 7-26 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه مدیر مسئول ویراستار ادبی نشریه
شاپا چاپی
2322-5661
شاپا الکترونیکی
2476-7034