مجوز انتشار مجله طبق نامه شماره 87/312212 مورخ 87/9/17 دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده و در مورخ 1390/10/11 به استناد رای هشتاد و سومین و هشتاد و چهارمین جلسه کمسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأیید قرار گرفت.

https://jcesc.um.ac.ir/images/icons/system/openaccess.png

شماره جاری: دوره 13، شماره 48، پاییز 1399 

6. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان منطقه 5شهرداری تهران

10.30495/jss.2020.1869344.1152

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مجید ماهرانی برزانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه مدیر مسئول ویراستار ادبی نشریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2322-5661
شاپا الکترونیکی
2476-7034